Klimaatcritici

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

 

 

In de vraagstaart "Smogalarm versus brandstofverbruik" zijn we toevallig terechtgekomen op het terrein van de klimaatopwarming en de kritiek hierop. Deze kritiek is vooral gegrond op het stilvallen van de aardtemperaturen gedurende de 10 laatste jaren.

 

Rudy Martens heeft toen een interessante site aangebracht: www./Klimaatfraude.info/tag/fysica. Er zijn ook interessante uitwijdingen op de site: www.klimaatfraude.info/images/Entwurf3.jpg/PCC AR5.

 

Hans Delanoye heeft ons aangeraden hierover een nieuwe vraagstaart te openen, die rechtstreeks dit onderwerp behandelt.

 

In het kort samengevat: de gemiddele aardtemperatuur is wel gestegen in de jaren 1990, maar deze stijging is sinds 2002 praktisch stilgevallen. Alle klimaatcritici zijn natuurlijk hierop gesprongen om de opwarming van de aarde als een klimaatfraude voor te stellen, waar korte metten mee moet worden gemaakt.

 

Het IPCC heeft in zijn laatste rapport een diagram voorgesteld waarop de verschillende scenario's worden voorgesteld van berekende opwarmingen. De opgemeten waarden blijven de laatste jaren onder de voorziene stijgingen. De vraag, zelfs voor niet-specialisten, blijft actueel: gaat het hier om een grootschalige fraude, of is deze stilval van de temperatuurstijging een tijdelijk fenomeen dat aan andere factoren verbonden is?

 

Mijne indruk is dat de kritiek op geïsoleerde feiten steunt. Soms is hun uitleg rechtuit tendentieus. Bijvoorbeeld: In de andere vraagstaart geef ik de reeks gemiddelde  aardtemperaturen van het IPCC-rapport. De critici vergelijken de temperaturen van de 10 laatste jaren met de toevallig hoge temperatuur van 1998, en beweren dan dat er, in plaats van een stijging, sprake  is van een daling. Zulke uitleg heet ik een valse voorstelling van de werkelijkheid. 

 

Rechtuit gezegd wist ik niet dat er zulke grote groep klimaatcritici bestaat. Ik dacht dat het over enkelingen ging.

 

Er zijn natuurlijk andere duidelijke tekenen van klimaatopwarming buiten deze aardtemperaturen, vooral dan in het noordelijk halfrond. Op Wikipedia is een goede samenvatting te vinden.

Reacties

Dat er meer CO2 geproduceerd wordt als gevolg van duurzame opwekking is geen stelling van mij maar een constatering. Een deel zal zeker toe te wijzen zijn aan de rekenwijze van Eurostat die afwijkt van de rekenmethodiek die wordt gehanteerd voor het berekenen van de voortgang van de CO2-reductie in het kader van de Europese doelstelling (CO2-reductie in 2020). Desondanks is het niet te verklaren dat een land als Denemarken met een groot aandeel duurzame opwekking zo slecht scoort op CO2-reductie op basis van dat aandeel. Denemarken zou juist aan de andere (goede) kant van de lijst moeten staan met een CO2-reductie van 10-15%.

 

De CO2-toename valt wel te beredeneren: de theoretische CO2-reductie van duurzame opwekkers wordt nooit bereikt door diverse verliezen (inpassing, conversie, transport) en door een slecht werkend ETS-systeem wordt de back-up van duurzame stroom niet met snelreagerende gascentrales gerealiseerd maar met trage kolencentrales. De CO2-emissie van deze centrales is sowieso hoger dan die van gascentrales maar door het trage op- en afschakelen ontstaan extra verliezen (lees: onnodige emissie).
Kolencentrales worden bovendien constant op een hoger vermogen gehouden dan momentaan nodig is om te voldoen aan de stroomvraag om de kans op blackouts te verkleinen. De leveringszekerheid resulteert hier in hogere CO2-emissies.

Ingir,

Het lijkt mij niet helemaal eerlijk om die stelling te verdedigen terwijl ze is gebaseerd op een systeem waarbij constant een aantal steenkoolcentrales op te hoge capaciteit standby zouden worden gehouden.

Dat is niet wat ik bedoel met veranderen van fossiel naar hernieuwbaar, en zo hoeft het ook niet.

Toch is dat de huidige praktijk... maar ik ben benieuwd wat je bedoelt met veranderen van fossiel naar hernieuwbaar.

Nog nooit van prijselasticiteit gehoord? Mensen die het zich kunnen permiteren zullen de belasting eenvoudig ontwijken door te investeren in alternatieven (PV, houtkachel). De rest zal zich moeten schikken naar de hogere prijs ofwel besparen op andere uitgaven en/of besluiten minder gebruik te maken van fossiele brandstoffen (minder/niet verwarmen, minder/geen comfort). De belastinginkomsten zullen dalen en daar hebben overheden een hekel aan.

 

Maar de belasting wordt niet geheven op fossiele brandstoffen maar juist op duurzame opwekking. In NL wordt de ODE (opslag duurzame energie) op gas en stroom geheven om onrendabele windenergie te subsidiëren. Met het ontwijkingsverhaal is duidelijk dat die subsidie vooral door de onderkant van de maatschappij opgebracht zal moeten worden, dus mensen die niet in staat zijn om hun energieverbruik flink te verlagen. Het maatschappelijke draagvlak voor dergelijke belastingen wordt dan ook uitgehold van onder af. De NL-overheid is zich zeer bewust van dit probleem en zoekt naar mogelijkheden voor belastingheffing die moeilijk te ontwijken zijn.

Gewoon wat het letterlijk betekent: Hernieuwbare energie in de plaats van fossiel.

Uiteraard weet ik wel dat dat niet van vandaag op morgen kan. Maar men kan er vanaf nu wel naar streven, zonder dat daarnaast ook nog eens steenkool of bruinkool of wat dan ook in reserve moet blijven draaien.

En uiteraard weet ik ook wel dat hiervoor tot de laatste druppel olie zal moeten opgetornd worden tegen de olielobby en degenen die hun visie delen.

En ik weet ook dat het er ooit zeker van zal komen en men zich dan af zal vragen waarom dat zo lang heeft moeten duren.

Wel Ingir, stel dat de diesel en de benzinen nog altijd ongetaxeerd waren, hoeveel zouden onze auto's verbruiken ?

En waarom is het verbruik van de auto's als met een onzichtbare hand gehalveerd ?

En wie heeft er nu geen auto meer gekocht ?

En waar is die prijselasticiteit naar toe, dus diegene die zich kunnen permitteren rijden met een porsche en een andere rijdt met een 3liter zuipend schuitje

EN waarom zou de onderkant van de maatschappij zichzelf bedriegen door een huis te huren die ze niet kunnen verwarmen ?

Ik zie geen bewijs van de juistheid van die theorie.

 

 

Het streven om fossiel te vervangen door hernieuwbaar is zeker positief, maar volledige vervanging is fysiek onmogelijk. Zeker 80-90% van onze totale energiebehoefte zal voorlopig (komende 15-20 jaar) uit fossiele bronnen blijven komen. Als die bronnen schaars worden zal kernenergie vanzelf in beeld komen. Niet omdat we dat nu zo graag willen maar omdat er geen alternatieven zijn.

Ik zou trouwens graag weten waar ik mij kan aanmelden voor sponsoring door de energielobby, als iemand een adres weet dan ga ik eens navraag doen. Uiteraard houd ik jullie op de hoogte van mijn vorderingen.

 

 

De vervanging lukt anders nu al voor 100 procent bij vele woningen, bij enkele volledige dorpen, bij enkele bedrijven.

Waarom zou het dan de eerste 15 à 20 jaar niet overal kunnen lukken ?

Omdat men hier en daar met zeer veel gewicht op de rem blijft staan.

Op kleine schaal kan men onafhankelijk van de politiek en zonder dat iemand op de rem staat de beslissing nemen. Vandaag beslissen, morgen uitvoeren en overmorgen alle fossiele energie de deur uit (en niet een kolenkachel in reserve laten branden).

En de dure en probleemvolle kernenergie zal hierbij ook vanzelf uit beeld verdwijnen.

Ingir, ik verdenk jou totaal niet van sponsoring door, of gelijke belangen met de olie en/of kernenergielobby, maar je vertelt wel hetzelfde verhaal en je past ook perfect in hun strategie.

De komende decennia is de energiedichtheid van duurzame opwekking nog te laag om ons energieverbruik af te dekken. Uitgaande van een dakoppervlakte van 24m² per inwoner en een gemiddelde opbrengst van 0,50 kWh per m² per dag voor zonnepanelen kan hooguit 12 kWh van de 193 kWh (pppd energieverbruik) worden geproduceerd. Dat zal de komende jaren mogelijk wel verder verbeteren maar tot die tijd zijn we afhankelijk van fossiele en nucleaire opwekking.

 

Voor de duidelijkheid, dit is geen wens of mening maar een constatering.

 

Wat dan wel, hoe zouden we verder moeten? Allereerst moet werk gemaakt worden van energiebesparing. Paul heeft al aangegeven dat we 70% kunnen besparen op verwarming van de woning en dat het vervoer minstens 50% zuiniger kan. Daar wil ik zelf aan toevoegen dat het huishoudelijk stroomverbruik minstens 50% lager kan. Eerste en laatste punt hebben wij met ons gezin al bijna gerealiseerd, 50% besparing op vervoer wordt aan gewerkt. Deze energiebesparing kan perfect aangevuld worden met kleinschalige duurzame opwekking uit zon/wind, met opwekking en direct verbruik ter plekke kan een flink deel van het eigen stroomverbruik afgedekt worden, afhankelijk van de mogelijkheid om zonnepanelen op te stellen.

 

De investering in grootschalige duurzame opwekking is een doodlopende weg door hoge maatschappelijke kosten en gebrek aan milieuvoordelen. Dit probleem kan alleen opgelost worden als een manier gevonden wordt om duurzame stroom eveneens grootschalig op te slaan. In plaats van onrendabele windmolens te subsidiëren zou er onderzoek gedaan moeten worden naar nieuwe opslagmogelijkheden. Zodra die gevonden zijn zal ook megawindstroom rendabel worden.

Dat is het verhaal van Without the hot air. We moeten durven redeneren over het defossiliseren van onze economie, en daar ook de nodige investeirngen in doen. Maar Belgie is één grote 'stadszone. Dus wij kunnen onmogelijk al onze energie opwekken met alternatieven, omdat we gewoon de plaats niet hebben; Sowieso gaan wij onze fossiele onafhankelijkhei dmoeten kopen in bvb Zaire door daar 300.000 hectare biomassa te kweken of midden op de atlantische oceaan door 30.000 drijvende windmolens daar te parkeren. Doen we dat niet, dan zal onze reductie van fossiele afhankelijkheid bvb altijd ergens stranden rond de 50%  om een schatting te geven. En ja daar heeft Ingir gelijk ofwel kies je dan voor aardgas, en heb je nog altijd uw fossiele afhankelijkheid maar die snelle backup oplossing. Ofwel kies je voor steenkolen en dan heb je uw spotgoedkope oplossing om goedkoop energie te maken. Ofwel kies je voor enkele goeie nieuwe kerncentrales. Dus ergens stopt het verhaal van die defossilisering op ons Belgisch niveau. Niet dus omdat we het niet zouden willen doen, maar omdat we gewoon de resources niet hebben (of de natuurlijke bronnen) 

Ik denk ook dat net zoals without the hot air, het geen zin heeft dat je dit probleem planmatig aanpakt. Je moet de consument door een 'flat tax op alle fossiele energiebronnen motiveren om op een zo neutraal mogelijke manier te kiezen voor de juiste meest economisch en rendabele oplossing, maar zeker niet door subsidies te geven (tenzij in een opstartfaze van een nieuwe sector en technologie) , en zeker niet door de huidige ongelijke belastingen op aardgas, steenkool, kerosene, benzine, diesel in stand te houden.

 

 

 

 

Terug naar het broeikaseffect. Er bestaat een zeer interessante site: http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/HadCRUT4.png, van een Engelse universiteit, waar de wereldwijde temperaturen sinds 1850 verzameld zijn, eenmaal voor de ganse aarde, eenmaal voor het noordelijk halfrond en eveneens voor het zuidelijk halfrond.

 

Wanneer men de wereldtemperaturen sinds 1980 op een rij zet, dan bekomt men een lineaire regressielijn:

t° = 0.0154.x + 0.02494, waar x het jaartal is vanaf 1980. De correlatie bedraagt hier 0.8646, dus en stuk hoger dan over de 23 laatse jaren, waar de correlatie slechts 0.696 was.

 

Op de grafieken per halfrond ziet men dat gedurende de laatste jaren de temperatuursverhoging groter was in het noordelijk halfrond (+0.6 à 0.7°C) tegen slechts +0.3 à 0.4°C in het zuidelijk halfrond. Enige uitzondering: het effect van de El Nino is beter zichtbaar in het zuiden.

 

De tendens over de laatste 34 jaren is dus duidelijk een lineaire verhoging van 1.5°C per eeuw, met een voldoende hoge correlatie om significatief te zijn. De schijn dat de verhoging stilgevallen zou zijn is dan te wijten aan het feit dat de verhoging sneller is gegaan in de jaren '90. Het oplopen van de temperatuur loopt dus gelijk met de stijging van het CO2-gehalte gedurende de jaren.

 

Andere factoren zouden aan de snelle stijging in de jaren '90 hebben kunnen meehelpen, evenals aan het verschil tussen noord en zuid.

 

N.B.  Kwestie van het effect van de zonneactiviteit: in de interessante uitgave van het KMI van 2009 "Oog voor klimaat" legt het KMI uit dat zij een invloed van hoogstens 0.15 °C op de temperatuur vinden. Twee andere instituten vinden ofwel geen invloed ofwel een hogere invloed van 0.8°C, maar met een grotere onzekerheid.

moesten ze die grafieken correleren met de emissie, dan zou er nog een en ander een verband aantonen, maar correleren met het jaar, is gewoon de lijn die je zoekt.

 

ik kan bvb niet begrijpen dat de periode 1940-1965 de emissie flat was ? Volgens mij waren we precies in de baby boomjaren en heeft de emissie een geweldige groei gekend. Er was een golf van optimisme, men kocht toen allemaal amerikaanse bakken, en de economie ging met sprongen elk jaar vooruit.

ik kan ook niet begrijpen 1970-1985 waren petroleumcrisis jaren, dan deden de mensen niet anders dan bezuinigen, minder verbruiken, autoloze zondage, beperkingen in productie van petroleum etc. Dus sowieso had je daar jaren van dipjes

Naast deze bekende grafieken die vrijwel allemaal rond 1850 beginnen zijn er ook grafieken die veel verder terugkijken in de tijd.  Want er zou zo maar eens een periode geweest kunnen zijn die warmer was dan ons huidige maximum... over inconveneant gesproken. En dus liever niet verder terugkijken aub.

 

http://klimaatgek.nl/wordpress/opwarming/

 

 

Het is welgekend dat er doorheen de historische en prehistorische tijden steeds grote variaties in klimaat geweest zijn. Er moeten ook een of meerdere mechanismen actief zijn geweest om het einde van de ijstijd in te luiden.

 

Ik lees op verschillende plaatsen dat op dit ogenblik geen speciaal mechanisme op voldoende schaal werkzaam zou zijn om grotere variaties te verrechtvaardigen. (De invloed van de zonneactiviteit zou waarschijnlijk eerder beperkt zijn). In de brochure "Oog voor klimaat" van het KMI staat op bladzijde 30 wel een onteressante opmerkingen betreffende de aërosolen. In het rapport 2013 van het IPCC (http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1ARS)  hoofdstuk 7 wordt dit probleem uitvoerig besproken, maar zonder cijfers op wereldniveau te kunnen voorleggen. Het probleem zou niet eenduidig genoeg zijn. Het KMI vindt tussen 1958 en 1982 een daling van de zonnestraling (in België) van 6.3%, verbonden aan een stijging van de concentratie van aërosolen. Van 1984 tot 2006 vinden ze een toename van de zonnestraling van 9.8% dank zij een afname van de concentratie aan aërosolen. Ze zeggen dat hierdoor een gedeeltelijke verklaring te vinden kan zijn  van de temperatuursverhoging. "We kunnen dus niet zonder meer enkel de toenemende broeikassen en in het bijzonder CO2 verantwoordelijk stellen voor de recente temperatuurstijging. Ook de toenemende zonnestraling moet in rekening gebracht worden."

 

Indien dit overal zou geldig zijn, en in het bijzonder in het noordelijk halfrond (waar China zich pas begon te ontwikkelen) zou hier de verklaring kunnen te vinden zijn waarom de temperatuur in de jaren '90 sneller dan gemiddeld steeg.Door de snelle wilde ontwikkeling van China zou de temperatuur de laatste jaren minder snel dan gemiddeld kunnen gestegen zijn.

 

 

 

 

het kan zelfs gekker

 

Als we 50kWh energie per dag willen produceren met zonnepanelen, voorzie je 200m2 zonnepanelen per persoon. Noteer dat de meeste daken van de huizen al te klein zijn, maar kom dit is maar een detail

Dus om Belgie wat deftig van zonnepanelen te voorzien moeten we 200Miljoen m2  of 200km2 zonnenpanelen, dat is dus een strook van 200km lang en 1km breed; Dat zou bvb een overkapping van de ring van antwerpen kunnen zijn (ik ben maar een win win aan het bedenken) en alle autostrades van Belgie overkapping kunnen zijn. Waarom niet ? 500miljoen kWh, 500duizend MWh, 500GigaWh 0.5 TWh x 356dagen = 180TWh

Nu als je weet dat zonnepanelen 15% van de energie omzetten in elektriciteit, dan gebeurt er wel iets bizars met de rest. De rest wordt door de zwarte plaat geabsorbeerd en terug uitgestraald. Dus laten we nu gezellig veronderstellen dat 50% afgegeven wordt als warmte in de omgeving, dan warmt Belgie op met 1.5TWhx365 Dus 500TWh warmte die vrijkomt.

Nu kerncentrales gebruiken om 180TWh energie vrij te zetten, zet ook 500TWh warmte vrij

Dus de vraag die ik mij stel is eerder de volgende: doen we daar nu voordeel bij om ons daken met zwarte panelen te bedekken en zo de aarde verder vol te stouwen met energie. Of kunnen we niet beter windmolens gebruiken die werkelijk de energie uit de lucht trekken en de lucht gaan afkoelen... Kunnen we ons niet beter gewoon concentreren op het maximaal afkoelen van de lucht.

 

Anderzijds, en dan komt de kritische vraag: we zijn toch relatief massaal windmolens aan het neerpoten. Hoe komt het dat we daar nu geen significante daling in temperatuur door constateren. Uiteindelijk als je 180TWh windmolens neerpoot ben je werkelijk die massa energie uit de lucht aan het halen... Dus gegarandeerd dat er een serieuze afkoeling moet te constateren zijn.

 

Als ik klimaatcritici moet geloven is de temperatuur al 17 jaar stabiel. Met de kennis dat in die periode in Europa belachelijk veel windmolens geplaatst zijn kan niet anders geconcludeerd worden dat windmolens weinig effectief zijn, het CO2-gehalte is ook gewoon blijven stijgen.

 

Mijn conclusie: windmolens zorgen voor hogere CO2-emissies en hebben geen invloed op de temperatuur...

Gelukkig trekken ernstige wetenschappers niet op dezelfde manier hun conclusies.

 

De discussie is nu toch wel aan het afwijken naar het ironische toe.

 

Windturbines zetten de kinetische energie van de wind om in elektriciteit. Zonder deze molens zou de wind zijn energie gaanderweg verliezen door wrijvingen, onderling en tegen het aardoppervlak. Deze wrijving wordt omggezet in niet bruikbare warmte.

 

Ge hoeft de klimaatcritici niet te geloven om te zien dat de wereldtemperatuur zich gedurende de laatste 17 jaren min of meer stabisileert. Men neemt dan wel als vertrekpunt de uitzonderlijke hoge temperatuur van 1997-1998 (El Nino). Zelfs dan zou de temperatuur toch met ongeveer 0.45 °C op een eeuw kunnen stijgen, maar er is praktisch geen corelatie: r = 0.30. Deze reeks is eerder erratisch. Men ziet goed dat het klimaat niet op korte termijn kan worden beoordeeld, en als argument in de hand van de klimaatcritici is dit eerder zwak.

 

 

Ik realiseer me plots dat ik niet zeer logisch ben met mijzelf. Nu zeg ik dat een slechte reeks geen groot argument is voor de klimaatcritici. Enkele dagen geleden heb ik geschreven dat zulke stabilisatie zou mogen vragen naar een uitleg vanwege het IPCC. Zo ziet ge maar: naargelang de overtuiging van de dag helt men met zijn oordeel te fel over naar de ene of de andere zijde.

Ik ben het eens dat klimaat niet op enkele jaren beoordeeld kan worden. Eerder heb ik al aangegeven dat zelfs reeksen van honderden jaren geen goed beeld geven (vertrekpunt 1860 is lekker laag) met een bijzonder warme periode rond het jaar 800, de Warme Middeleeuwse Periode. Ook interesseant is de Kleine IJstijd zo rond 1600, de temperatuur is daarna in korte tijd sterk opgelopen, een stijging die niet valt te verklaren met AGW-CO2. Als je langere reeksen bekijkt is duidelijk dat de temperatuur op aarde zich al vele duizenden jaren beweegt tussen een globaal maximum en minimum. De huidige temperatuur op aarde ligt daar keurig tussen.

 

Voor mij is ook zeer geruststellend dat de klimaatmodellen van het IPCC niet in staat waren om de huidige temperatuurstabilisatie te voorspellen. Dat geeft mij vertrouwen dat de IPCC ver naast de werkelijk zit, dat vermoeden had ik al maar het voelt wel fijn dat dit nu ook is aangetoond.

 

Het klimaat trekt zich gelukkig weinig aan van politieke correctheid. De temperatuur kan alle kanten opgaan en dat is misschien maar goed ook. Overigens hoop ik dat de temperatuur ongeveer gelijk blijft of verder doorstijgt, ik moet er niet aan denken dat we een koude periode tegemoet gaan.

of die cijfers juist zijn of niet is wat mij betreft van ondergeschikt belang, erger is dat de klimaatcritici deze argumenten gebruiken om maar verder te blijven knoeien met ons milieu! 

maar als je schrijft << Overigens hoop ik dat de temperatuur ongeveer gelijk blijft of verder doorstijgt >> is dat een puur egoïstische benadering, waar sommigen zich goed bij zullen voelen, en anderen verzuipen. 

Mijn inschatting is dat afkoeling van de aarde tot veel grotere rampen zal leiden. Zo zal de voedselproductie gevoelig gaan afnemen waardoor de honger in de wereld nog groter zal worden, mensen zullen meer energie gaan gebruiken om hun huizen te verwarmen en de aarde zal over grote delen onbewoonbaar worden omdat het gewoon te koud wordt. Mijn inschatting is dan ook niet gemaakt vanuit egoïsme maar uit bezorgdheid voor voedselschaarste, grootschalige kap van oerbossen en vervuiling van zee, bodem en lucht.

 

De stijging van CO2 (terwijl de temperatuur gestabiliseerd is) is dan ook geruststellend want het hoge CO2-gehalte zorgt voor flinke aanwas van biomassa (lees: voedsel, bouwmateriaal en brandstof).

 

 

Ingir,

 

Nu schrijft ge: "voor mij is het geruststellend dat de klimaatmodellen van het IPCC niet in staat waren om de huidige stabilisatie te voorspellen. Dat geeft me vertrouwen dat de IPCC ver naast de werkelijkheid zit." Dat neemt niet weg dat de trend over de laatste 34 jaren geteld wel stijgend is, en ook nog met een fatsoenlijk grote betrouwbaarheid.

 

Kunt ge "uw inschatting van afkoeling" wel verrechtvaardigen? Ik denk dat ge dit langs geen kant kunt doen.

Ik zeg niet dat de aarde nu aan het afkoelen is, maar dat ik daarvoor meer vrees dan voor de veronderstelde gevolgen van  opwarming.

 

 

Ingir,

 

Mijn vraag wordt licht aangepast: Hoe kunt ge verrechtvaardigen dat ge meer vrees hebt voor een afkoeling van de aarde dan voor de veronderstelde gevolgen van opwarming? Is het misschien omdat een "lichtere" opwarming niet zo katastrofale gevolgen zou kunnen hebben? Maar een sterke afkoeling moet op korte termijn toch niet worden gevreesd, zulke afkoelingen horen bij de superlange cyclussen.

ik vind afkoeling ook slechter dan opwarming.

want gans de problematiek van opwarming draait rond smeltende poolkappen en stijging van het zeeniveau

Je mag de volledige noordpool afsmelten, de zee stijgt daardoor 1cm, en de zee stijgt 10cm door de expansie van het watervolume... dat is the real story...

In de winter expandeert de zuidelijke hemisfeer van de wereldbol meer dan de noordelijke hemisfeer, omdat de zuidkant van de wereld enorm veel meer water bevat dan de bovenkant (zeg maar 3x meer)

Dus in de winter stijgt het zeeniveau dan 20cm bvb en in de zomer 6cm Wat leidt tot meer noodzaak aan bescherming tegen springtij en andere van die onheilspellende dingen

 

Dus dat is volgens mij het eerste en grootste probleem

Het andere probleem is hoe contraintuitief ook elk voordeel heeft een nadeel. Dus warmer klimaat is naar verwarming van onze huizen geen nadeel maar een voordeel. Warmer klimaat is naar landbouw geen nadeel maar een voordeel in het beste geval heb je geen zware winter meer en doe je twee oogsten in een jaar... Dus ook dat is een mogelijk voordeel. Het verschuiven van de planten en uitsterven van methosequia's is volgens mij niet noodzakelijk een probleem, je kunt genoeg bomen verplanten dus echt doodgaan en species verliezen gaat er niet gebeuren. Dan heb je nog meer woestijvorming volgens sommige ? Ik denk daarentgen als gans rusland belandbouwt kan worden, dat er gigantische zone bijkomt, die notabene ook nog een sals een oerwoud zuurstof en CO2 kan vastleggen. Dus terug geen nadeel op wereldschaal. Neem dan in het slechtste geval een bestendigng van de woestijnzone's.. die jawel kunnen geexploiteerd worden met zonnecentrales dus ook weer geen nadeel.

 

Ik hoor ook positieve berichten uit de westelijke Sahel-landen (Burkina Faso, Mali, Niger) waar de oorspronkelijke begroeiing weer lijkt terug te keren na enkele jaren met meer neerslag. De boeren weten nu dat ze die planten moeten laten staan om woestijnvorming te voorkomen. De groene opmars drint de woestijn terug en de voedselproductie in die landen neemt snel toe.

Mijn vraag wordt licht aangepast: Hoe kunt ge verrechtvaardigen dat ge meer vrees hebt voor een afkoeling van de aarde dan voor de veronderstelde gevolgen van opwarming? Is het misschien omdat een "lichtere" opwarming niet zo katastrofale gevolgen zou kunnen hebben? Maar een sterke afkoeling moet op korte termijn toch niet worden gevreesd, zulke afkoelingen horen bij de superlange cyclussen.

 

Hopelijk heb je gelijk en blijft die afkoeling nog ver weg. Maar het is duidelijk dat de temperatuur op aarde constant beweegt en dat die afkoeling vroeger of later vanzelf een keer aan de beurt komt. Ik hoop daarom ook dat de huidige stabilisatie slechts een pauze in de opwarming is in plaats van de top van een warme periode als startpunt van langdurige afkoeling.

 

Deze hoop is met name gebaseerd op het feit dat de opwarming van de aarde diverse positieve effecten heeft (vergroening van de aarde, meer voedselproductie, lager energieverbruik) terwijl de voorspelde toename van natuurrampen (orkanen), zeespiegelstijging (overstromingen) en het oprukken van tropische ziektes (malaria) niet of nauwelijks blijken plaats te vinden. Anders gezegd, er is ons veel angst aangepraat over verschrikkelijke gevolgen van opwarming van de aarde en nu begint duidelijk te worden dat dit niet terecht is: klimaatalarmismisme blijkt valse profetie.

 

Het AR5-rapport van het IPCC zie ik dan ook als laatste stuiptrekking van de alarmisten en verwacht ook dat we verder weinig meer zullen horen van deze club.

Wow, als ik de laatste berichten lees (en zou geloven) dan zijn we wel heel goed bezig geweest.

Het wordt lekker warmer, meer vergroening van de aarde, meer landbouw mogelijk, meer voedselproductie mogelijk, lager energieverbruik (door te veel energieverbruik??). Nadelen aan de klimaatveranderingen zoals meer overstromingen, orkanen en zeespiegelstijging, dat is allemaal overdreven, nauwelijks bestaande. Dus we kunnen best verder doen zoals we bezig zijn.

Positief en optimistisch in het leven staan is goed, maar je moet ook niet onnozel zijn hé

Niet bestaande afname van biodiversiteit, een vette leugen van IPCC: http://judithcurry.com/2014/08/20/no-bodies/

Pets...

paul

net als ingir ook weer een reactie ingegeven vanuit ons plaatselijk standpunt.  wat je schrijft klopt wel voor ons, maar voor grote delen van de wereld ligt dat anders.   want het grootste probleem wereldwijd is niet warmte of koude, maar water, of het tekort er aan.  en landbouw zonder water functioneert niet!  ook rusland heeft daar mee te kampen.

 

da's natuurlijk de ene zijn woord tegen de andere, en je moet zulke artikels zelfs niet eens lezen, kijk vanuit welke hoek het komt en je kent de teneur van het artikel (en dat geldt voor beide kanten, daar twijfel ik niet aan).

toch zijn er vele soorten (planten en dieren) met uitsterven bedreigt, al zijn deze zeker niet allemaal te wijten aan klimaatwijzigingen, eerder aan ons wangedrag.  en dan gaat het niet alleen over CO² uitstoot.

 

Charel, Ingir luistert goed naar u of leest goed uw topics, maar mag ik vragen om ook zijn topics goed te lezen i.p.v. "één zinnetje eruit te halen en letterlijk te interpreteren"?

Kijk, ik ga je werkwijze eens omdraaien uit je laatste topic waarin je denkt dat je fossiele brandstoffen zomaar kunt vervangen en dat dat gemakkelijk zal gaan:

<De vervanging lukt anders nu al voor 100 procent bij vele woningen, bij enkele volledige dorpen, bij enkele bedrijven.>

100% bij vele woningen: Je hebt het over passiefwoningen die 250.000 EUR kosten voor een gezin met drie kinderen. Wie kan dat nog betalen? Dus eigenlijk de middenklasse tot rijke klasse. Quid met de grote massa van mensen die huizen huren of een oud huis moeten kopen omwille van de prijs (voor < 250.000 EUR vind je geen woning onder de index van 150 op energiecertificaat en ik spreek niet over de huur van een studio volledig tussen andere verwarmde muren).

100% bij enkele volledige dorpen: Bij dorpen die een ideale ligging hebben en geen zware industrie, eigenlijk weer die goede middenklasse tot rijke klasse. In Knokke vind je ook geen zware industrie, dus zelfs elektrische auto's zijn daar best mogelijk. Probeer dat eens met Hoboken als je kijkt naar de cijfers, of met de industriezone haven Gent of haven Zeebrugge. Probeer dat eens met Sidmar, of probeerde dat eens met Arcelor Mittal in Luik.  

100% bij enkele bedrijven, laten dit bijvoorbeeld informaticabedrijven zijn met een grote parking of zonnepanelenpark dat ze met een maximum aan subsidies op de kap van de gewone nutsgebruiker eigenlijk gezet hebben omdat ze grote winsten realiseren en die niet willen wegbelast zien in België en dus fiscaal de goedkoopste weg zoeken (op mijn advies soms, vergeet niet dat ik initieel rekenkundige ben van studies).

Jouw 100% gaat dus in het echt over 2% om in relatieve termen te denken qua 'belangrijkheid'.

1. Zomaar alle diesel- en aardgasbranders vervangen, door wat? Vergeten dat gemiddeld 75% van het budget van nutsaankopen dienen voor de verwarming in de 6 tot 8 maanden per jaar dat we die aanzetten. En airconditioning om te koelen, warmt trouwens de buitenkant van onze kantoren/woningen op en is dus niet via broeikasgassen maar rechtstreekse buitenverwarming ook.  Warmen we ons klimaat niet gewoon op met het verbranden van fossiele brandstoffen.
2. Hoe mooi een mens ook denkt, maar hij moet al rijk zijn en een goede spaarrekening te hebben om oneconomisch te denken. Wat Ingir wellicht ook bedoelt, is dat in de winkel de mensen toch wel altijd wat rekenen en als ze getrouwd zijn ook rekenschap moeten geven aan hun partner over de besteding van aankoop, ook in energie. Vraag en aanbod geldt voor alles: Veel windmolens aan een goedkope prijs? Tiens, waar zijn dan de windmolens voor particulier gebruik die ik niet eens op mijn dak kon houden na één klacht tegen 49 plussen van geburen incl. het positieve en oprecht groen geïnteresseerde akkoord van Stad Kortrijk voor een particuliere installatie bij mij met statististieken en opbrengstgrafieken in alle mogelijke combinaties? Zonnepanelen, allé, mens, de voorwaarde bij mijn aanvraag tot subsidie VOOR 2000 zei al duidelijk: "Woningen die elektrisch verwarmen komen NIET in aanmerking".  Om maar te zeggen hoe WEINIG vermogen zo'n paneeltje heeft. Een laspost starten of een oude elektrische kookplaat met 5 mm² stroomdraad: vergeet het gewoon zonder hulp van het net.
3. Geen fossiele brandstoffen, of lees: minimum aan fossiele brandstoffen? Als dat je echte argument is, dan kun je niet om kernenergie heen. Zoals qua CO2 als qua verbruik van fossiele brandstoffen als qua kubieke meter afval is dat het enige rendabele zeker qua prijs (vraag/aanbod) tot en met 2050.
4. Geen fossiele brandstoffen? Alle materialen benodigd om een windmolen te maken en niet het minst de mast waarop het staat, vereist een zwaar ampérage en de staalindustrie of de petrochemische industrie voor alle onderdelen, en de onderdelen zelf zijn toch ook allemaal uit de natuur afkomstig? Of je nu petroleumlagen opgraaft (zwarte goud), of ertslagen, of andere grondstoffen met allemaal koolstof in, je verschuift toch gewoon het probleem van het een naar het andere en dan zijn het toch - eerlijk gezegd - praatjes tegen de vaak?

Elk concept heeft voor- en nadelen. Weet je, de Egyptenaren, Grieken en Romeinen hebben gebouwen gezet die er nu nog staan. Volgens uw norm, moeten we die gebouwen eerst van al neerhalen wegens oneconomisch.  Als we nu eens een gasbrander zouden kunnen uitvinden die we in een huis zouden kunnen zetten die 100 jaar meegaat, net als de rest van het huis, zouden we dan niet economisch goed bezig zijn. En op het einde van die 100 jaar gaat de prijs van aardgas of diesel zo hoog zijn, dat men VANZELF die ketel zal vervangen door de nieuwe brander die we tegen dan zullen uitgevonden hebben die op "toekotoeko" zal draaien (gewoon een term voor iets uit de toeko...mst).

Nee, na de lintbebouwing of in Nederland de blokjeshoogbouw, hebben we ook ertussen alles geasfalteerd (en gaan we nu het gescheiden afvoersysteem overal inbouwen en zitten zuiveringscentrales met het probleem dat ze niet kunnen werken omdat het water ONvoldoende vervuild toekomt) en langs de autostrades de ene industriezone na de andere aangesloten met zelfs blote standbeelden daarbij die ze dan ook 'in de fik' steken en dan met brandvrij en erg vervuilend milieumateriaal maar met camera's herbouwen (Waregem, had dan toch even een broekje aan toen Obama langsreed met de helikopters errond) herbouwden.  Ziet er allemaal proper uit, en we gaan nu ook allemaal sportief gaan lopen (ik hou ook zelf van halve triathlons) zodat we gezonder blijven ondanks de al maar ongezondere maar meer gecontroleerde voeding (door bijv. suiker te vervangen door aspartaam, kies zelf tussen suiker dat ons lichaam meteen verbrandt versus spinnenvergif).

Terug naar de kern: fossiele brandstoffen: de mens is zelf een fossiel tussen alle diersoorten en heeft de andere fossielen nodig. Niet fossiel is economisch niet haalbaar en vervang je dus niet zomaar. Wat we nog niet uitgevonden hebben, kunnen we ook nog niet implementeren. Als je auto's wil maken zonder zware stroom, dan moet jij het nieuwe bedrijf opstarten, maar ook de Tesla S (het toonbeeld van elektrische groenheid) moet bij Audi carrossier binnen na een ongeval en heeft redelijk wat van Mercedes in zich zitten en de bekleding binnenin daar hoef ik ook geen grondstoffenprentje bij te tekenen. 

Wees dus eens serieus met jezelf en wat kan men maken zonder grondstoffen, zonder fossiele grondstoffen? Fossiel betekent nog altijd koolstof dat van planten of mensen of hout verwerd tot houtskool, steenkool en aardolie maar ook koolstof onder hoge druk kan diamant zijn, en alle andere ertsen zijn ook grondstoffen.

Als Ingir en de olie- of kernenergielobby hetzelfde vertellen, zou er dan niet ook een grond van welberedeneerde waarheid inzitten? Jij werkt ook bij iemand, Charel en die vervanging lukt helemaal niet. Ze is, zoals elke vernieuwing, altijd bestemd voor een elite onder ons, die hier massa's tijd heeft om te schrijven. Wij zijn allen luxekinderen van de welvaart en voorspoed en een economische hausse.  Zolang wij allemaal geld over hebben, ja natuurlijk, zolang zullen wij allemaal groen zijn tot ver achter onze oren.  Maar als de groene tomaat rijp wordt, en rood wordt, kan ze heel snel bederven en rot worden en alles om zich heen omtoveren in een rotte stinkende smurrie.  Ook wij zullen tot as wederkeren.

En dan even onze waarden bovenhalen:

Het is niet omdat JIJ daar overtuigt bent dat je gezonder en economischer en beter moet leven, dat iemand anders zoals mijn zoon die om 5 uur 's morgens woningen moet gaan metselen in onderaanneming voor passiefwoningen en dan opdrachten krijgt dat het op tijd moet afraken en ziet hoe IN DE PRAKTIJK er gefoefeld wordt met materialen maar moet zwijgen omdat hij niet zijn eigen baas is, dan opnieuw moeten we eerlijk zijn dat onze mooie theorieën hier heel wat anders zijn dan de praktijk. Mijn zoon moet nog veel keihard werken en zal wellicht bij de gelukkigen zijn omdat hij zelf kan metselen en ik hem zal helpen met zelf elektriciteit leggen en de rest ook wel zelf zal leren, om nog een eigen woning te bouwen binnen vijf jaren.  Ik zie het eerlijk gezegd niet zo positief in voor andere kinderen, al hoewel elk hier misschien even sterk is als ik om woningen te zetten voor drie tot zeven kinderen nog... Maar het is niet om dat IK of JIJ daarvan overtuigd ben, ik dit moet opleggen aan anderen. 

Leven is simpel.

Leven en laten leven is al heel wat moeilijker.

Met de constructieve geest van Ingir zou ik gemakkelijk huizen kunnen bouwen voor mijn kinderen. En ook zeker met Pierre die erg nederig is maar net als Ingir verdomd een stil watertje is met heel wat diepere gronden dan ik eerst dacht.

Maar zo'n grote muil als jij en ik samen, zouden in plaats van te bouwen en door te werken om tijdig klaar te zijn fouten bewust aanvaarden in verlies van isolatie versus tijds+ geldwinst, jij en ik zouden samen wellicht veel te veel tijd verdoen om ons gelijk te halen waar je uiteindelijk... niets mee komt en zelfs niet mee vooruit komt.

Ik volg dus inderdaad ook de kernenergielobby en de olielobby voor een stuk, en Ingir ook soms een beetje: Maar heel eerlijk, wanneer ben jij laatst van mening verandert en wanneer zul je nog van mening veranderen naar de toekomst? 

Mag ik iedereen eens vragen die dit leest, zijn ogen 1 plusuut (geen MINuut dus) dicht te doen, en in de toekomst te kijken of we dan wel dynamisch zijn en meningen nog moeten openen voor groei, dan wel denken dat we nu stralen in onze volste bloeikracht en denken dat eeuwig zo te kunnen houden, ook al wordt het straks donker en gaat de zon onder terwijl wij ons ouder voelen worden?  Wij moeten later ook (op)rotten en onze grondstoffen geven aan het nageslacht.  Heel veel later, misschien zelfs als fossiele brandstof, hoewel zich laten cremeren toch ook sneller gaat om onze as te laten herbruiken door de natuur...

 

 

 

Ja, Ingir. Ter aanvulling een machine die een gepensioneerde verkoper van Lapauw (en waarvoor ik een VOF oprichtte omdat hij zijn pensioen niet zou verliezen door te blijven verkopen op commissie) net verkocht heeft op http://www.sirris.be/defaultPage.aspx?id=16970 om een 'ander verbruik' even te schetsen uit onze 'economie':

Ik citeer gewoon even uit de tekst over 10 tot 20% besparing en hoe ver men kan gaan, maar let op de belangrijkste woorden: zonder aan efficiëntie te verliezen:

"Het gasverbruik van Lapauws nieuwste droogstrijkmachines ligt aanzienlijk lager dan bij andere moderne machines. Toch wil de machinebouwer op dit vlak een trendsetter blijven. Dergelijke machines verbruiken jaarlijks heel wat energie - zo’n 1,3 MWh aardgas voor 2.500 uren productie, daarom wilde Lapauw weten hoe de energie-efficiëntie nog verbeterd kan worden zonder verlies van performantie. "

Het gaat hier over één machinetje, een droogstrijkmachine met verbruik van 1,3 MegaWattUur om mee te gaan met één shift in een normale industriële gebruiker (sommigen hebben vijf tot 20 zo'n machines staan).

En op de link http://www.ehow.com/list_7352362_watts-used-industrial-machines.html zie je dat injectiemachines voor plasticproductie snel tot 177.000 Watt per uur kunnen verbruiken. Als die hun stroomgroepen op gas bouwen binnenkort als men kernenergie zal stopzetten (nee, Electrabel en Doel zal de bedrijven niet stilleggen want dan krijgen ze schadeclaims die hen failliet zouden maken en hun winst is intussen naar de schatkist aan het gaan via de nucleaire taks), dan krijgen we het omgekeerde van wat we hier allemaal willen: MEER fossiele brandstoffen en een nog hogere prijs van aardgas en nog meer macht bij Rusland en dus een nog sterker Rusland en zwakker Europa.

Maar ja, wij particulieren mogen dus wel dromen van 'onze' ideale wereld om ons schuldgevoel te onderdrukken dat we als mens al heel onze geschiedenis er mooi in slagen om onze eigen leefwereld proper te houden en de vuiligheid bij de gebuur te gaan smijten... Als we uiteindelijk alle warmte uit de grond gaan halen, gaan we dan in 2010 geen ecobouwers.be forumtopic moeten starten: "In welke mate koelen wij de aarde af door de aardwarmte op te nemen..." Wellicht zou mijn eerste antwoord dan omgekeerd zijn: "Wat een arrogantie om te denken dat we met een beetje warmte te nemen als mensmier, heel de aarde zouden afkoelen?"  Waarop Charel dan reageert... en de rest volgt. En inhoudelijk eigenlijk allemaal akkoord zijn dat elk dier eet en zijn omgeving afgraast en dan zijn stront liefst in een hoekje legt of in elk geval NIET waar hij/zijn net zijn/haar aperitiefje drinkt bij een gezellige babbel over (andere) fossielen en fossiele brandstoffen...

 

Over: << Overigens hoop ik dat de temperatuur ongeveer gelijk blijft of verder doorstijgt >> is dat een puur egoïstische benadering, waar sommigen zich goed bij zullen voelen, en anderen verzuipen. 

Daar sluit ik me heel zeker bij aan. Elke wijziging in plus of min heeft gevolgen. Zelfs de verkeersagressie stijgt op dagen in een hittegolf (dus drie dagen meer dan 30 graden, lang geleden overigens).

Je kunt alles egoïstisch noemen, maar dan moet je terug naar "de economische realiteit" om los te komen van je eigen mening:

1. Iets warmer betekent minder verbruik en meeste verbruik gaat naar warmteproductie (75% vroeger, ik dacht dat dit nu al 65% was maar airconditioning via elektriciteit vindt men niet exact terug in cijfers). Minder verbruik betekent volgens de meesten: minder CO2 en dus weer kouder. Het raakt vanzelf opgelost dan volgens de klimaatopwarmingsbelievers? Of is het niet van zo'n belang. Iets warmer betekent voor de boeren ook meer voedselproductie (al die maïsvelden komen omdat je 2 X per jaar je grond kunt uitputten door twee oogsten, de tarwe hebben we al ingeknot met de steeltjes omdat dat op het eerste gezicht toch maar verloren 'plantgedeelte' lijkt, later gaan we misschien het medisch nadeel daarvan ontdekken). Als nadeel heb je het wat opschuiven van de dier- en plantensoorten van evenaar naar Polen wat ook wat gevolgen heeft voor de natuur.

2. Iets kouder betekent zeer zeker minder verbruik, minder mensen die klagen van de koude, isolatie die nog zwaarder moet en onvoldoende zal blijken en dan ten koste gaat van ventilatie. Betekent hoe dan ook VERSNELD opbranden van fossiele brandstoffen of meer kernenergie en noodzaak een een Doel 5 krachtcentrale. Idem voor dier- en plantensoorten als opmerking in supra.

Omgekeerd zijn er natuurlijk ook aspecten: in de winter heb je geen last van hooikoorts, griep krijg je niet van de koude maar in serieus warme periodes is er meer kans op malaria en andere ziektes die zich sneller verspreiden bij warmte; we verslijten als zoogdier ook minder snel als we koud hebben dan als we oververhit geraken. Maar dit uit zich minder op economisch vlak. Misschien gaan we wel meer binnen blijven en minder met de auto werken als het vriest buiten, en als het ijzelt zijn er hoedanook minder auto's op de baan maar de vrachtwagens moeten er wel altijd door.

Tot slot even wijzen op onze bestaansreden als mens: Dit komt net door de combinatie dat we in een klimaat zitten tussen 0 graden en 20 graden gemiddeld waartussen we leefbaar zijn met onze lichaamswarmte aan het derde referentiepunt zijnde 100 (96 om exact te zijn) graden Fahrenheit. Als motard weet ik dat het onder 10 graden na een halfuur betekent niet meer warm geraken en afzien maar mogelijk, tussen 10 en 20 graden aangenaam maar houdbaar om naar Amsterdam te rijden, en boven de 20 graden zeer aangenaam maar al gevaarlijk om versuft te raken en onoplettender te zijn.

En meer nog: als huidige mens acclimatiseren we ons zoveel als mogelijk, maar net daardoor verzwakken we blijkbaar net onze kinderen en worden ze ziektevatbaarder. Elke jeugdziekte betekent trouwens volgens recente onderzoeken een 'sprong in de groei', ook op intellectueel vlak, waar we graag denken dat ook groei 'lineair' gaat. 

Dus voor een lichte opwarming en dus hoop ik dat ons klimaat een beetje opwarmt (ik word ouder en ben geen zo'n Brugse IJsbeer meer die in het ijswater springt als vroeger - moet je trouwens wekelijks voor trainen en gebeurt met dokter in de buurt) i.p.v. dat het zou afkoelen. Maar de wetenschapper in mij, komt na de afgelopen 30 jaren daar over na te denken en laatst nog bijne helemaal bovenaan op een 3000 meter berg in Oostenrijk tot de conclusie dat we daar als nietig mensje op ons dagelijks helemaal tegenover de zon ronddraaiende aardbolletje niet veel aan kunnen doen... (ook al blijf ik vinden dat de zon opgaat in het Oosten en ondergaat in het Westen en is dat wetenschappelijk soms een onverantwoorde uitspraak omdat onze verre voorouders dat ook - zelfs terecht - dachten want voor de conclusie over opwarming en winderige klimaat door temperatuurverschillen op aarde door de zon, immers geen verschil).

We zijn hier duidelijk ook met meer, dus stel 'ik' hier al:

<< Overigens hopen WIJ dat de temperatuur ongeveer gelijk blijft of verder doorstijgt en denken niet dat er daardoor meteen zoveel mensen gaan verzuipen, tenzij diegenen die wonen waar het overstromingsklimaat het niet toestaat dat ze daar wonen, net zomin als 'wij' in de Sahara willen gaan wonen of op de Noordpool maar ondanks 'ons gezaag af en toe' meestal wel erg blij zijn met 'ons' Belgische klimaat van soms ietsje meer en soms ietsje min... >>

Bovendien met alle respect voor ZIJ die daar anders over denken...

 

Logocom,

Het is een beetje vervelend om op zo een lange redevoeringen effectief te antwoorden. Dat is de macht van het getal aan woorden, maar tegelijk een zwakte doordat je niet kernachtig overkomt.

Toch alvast enkele dingen:

- Heb ik gezegd dat de omschakeling van fossiel naar hernieuwbaar gemakkelijk zal gaan? Wat ik wel gezegd heb is dat het vooral bemoeilijkt zal worden door degenen (vooral de lobby's en hun aanhangers) die zwaar op de rem blijven staan.

-Ik ben voor alle duidelijkheid,zoals ik al eens gezegd heb niet 100 procent overtuigd van het ene noch het andere. Ik hoor de argumenten pro en contra graag aan, maar ze moeten wel correct en to the point zijn, geen onzin liefst.

-100 procent bij vele woningen: Ik bedoelde niet persé passiefhuizen, al zal het daar wel gemakkelijker gaan. Trouwens passiefhuizen hoeven niet duurder te zijn dan anderen, zeker niet op lange termijn. Het is vooral ook een kwestie van keuzes maken. Kies ik voor een sobere, niet al te grote passiefwoning of geef ik dat geld voor extra voorzieningen liever uit aan een trendy bouwstijl en allerhande luxueuze foliekes. En kijk maar eens rond op al die nieuwe verkavelingen, daar staan vooralsnog weinig passiefhuizen tussen, maar wel velen die een stuk meer dan de door u genoemde 250.000 €  kosten.

- 100 procent bij volledige dorpen: Het ene dorp kan veel wind vangen, het andere veel zon, een ander veel waterkracht, nog een ander heeft de beschikking over veel biomassa in de buurt. Elk van die dorpen kunnen dat op hun specifieke plaatsgebonden manier. Moesten ze samenwerken dan zou het nog gemakkelijker en stabieler gaan. Die 2 procent die jij in de plaats stelt is ridicuul.

- Ik heb bewust ook het voorbeeld gegeven van een bedrijf dat 100 procent met hernieuwbare energie kan werken omdat zo een bedrijven ook (meestal) ergens in een dorp staan en het dorp hiermee niet hoeven te belasten.

-Die grote bedrijven die grote pv- of windinstallaties hebben geplaatst hebben dat inderdaad voor een groot deel op kosten en met steun van de gemeenschap gedaan, dat is begrijpelijk, de mogelijkheid is hun onterecht gegeven, maar het bewijst wel dat ze meer dan zelfvoorzienend kunnen werken met hernieuwbare energie.

- Tot slot, want de rest van uw tekst is meer filosofisch, daar heb ik wat meer tijd voor nodig:

Ik vind het een beetje flauw dat je in de plaats van Ingir mij komt vertellen dat ik zijn teksten niet goed lees. Doordat ze een stuk kernachtiger zijn dan de jouwe is dat veel minder moeilijk. Zeg mij eens waar ik zijn woorden uit de context heb gehaald of verdraaid.

En volgens mij is Ingir mans genoeg om zichzelf te verdedigen moest dat al nodig zijn.

logocom,

ik wil ook nog een duit in het zakje doen, wat geen sinecure is met zo'n epistel.

<< 100% bij vele woningen: Je hebt het over passiefwoningen die 250.000 EUR kosten voor een gezin met drie kinderen. >>  nee, zeker niet!  als je vandaag de dag volgens de norm bouwt, ben je bijna 100%, zij het niet autark, wel op jaarbasis.

<< 100% bij enkele volledige dorpen: Bij dorpen die een ideale ligging hebben en geen zware industrie, eigenlijk weer die goede middenklasse tot rijke klasse. >>  nee, gewone dorpjes met huizen van 40 jaar en ouder, met inderdaad maar beperkte industrie.  warmte veelal opgewekt via WKK met biomassa, wat PV, een windmolen en thermische zonnesystemen.  en een aantal daarvan zijn echt autark!  't is vooral gewoon een kwestie van doen, en niet zitten zeuren.

< Geen fossiele brandstoffen? Alle materialen benodigd om een windmolen te maken en niet het minst de mast waarop het staat, vereist een zwaar ampérage en de staalindustrie...>>  ik weet niet hoe het nu staat, maar 30 jaar geleden werd alle staal in zweden met hydro-elektriciteit gemaakt.  en natuurlijk kan dat niet overal, maar als we echt willen zijn er heel wat mogelijkheden.

maar het is een steeds dezelfde weerkerende reactie van de tegenstanders, als je zegt wij willen voor 100% hernieuwbaar gaan, krijg je steeds datzelfde commentaar, "DAT GAAT TOCH NIET".   als we die lijn voorttrekken kunnen we gertust als idioten mogen blijven rondcrossen op onze wegen en hebben akties voor verkeersveiligheid geen zin, want 0% dodelijke verkeersslachtoffers zal toch nooit luikken, en dus maar geen moeite doen zeker??

ik onthoud:

- je vind het niet goed dat er een nieuw zwembad werd gebouwd wegens te duur, niet duurzaam en omdat iedereen ontslagen werd.

- je ontdekte dat rijkere mensen meer voordeel uit belastingsverminderingen halen. 

- Dat je klanten hebt met een zwembad (al ben ik overtuigd dat die veel meer dan 3000l verstoken als die dat zwembad ook willen warm houden, ik ken er die al bijna zoveel verstoken voor hun zwembad alleen). 

- je (samen met de de andere raadsleden) was niet in staat een voorstel uitgewerkt te krijgen binnen het OCMW waarbij armere huurders een subsidie krijgen voor het isoleren van hun huurwoningen.

- dat de basis van energiezuinigheid meten en weten is en het goede voorbeeld aanmoedigen. 

Het laatste puntje brengt ons wel al verder. 

Walter

Belangrijkste is dat de slechte geest weer in de fles zit en er voorlopig niet meer uitkomt. Het publiek is de jarenlange leugens over veronderstelde klimaatinvloed van de mens spuugzat. Nu de voorgespiegelde klimaatellende uitblijft kan dat juk van valse schuldgevoelens afgeschud worden, de mens veroorzaakt geen onomkeerbare klimaateffecten.

 

Lekker, wat een opluchting, weg met die onzin en nu eindelijk doen wat werkelijk belangrijk is voor onze aarde:

- overbevolking terugdringen

- energieverspilling elimineren

- kleinschalige duurzame energie beschikbaar maken voor iedereen

- vervuiling van bodem, lucht en zeeën voorkomen

- uitputting van natuurlijke bronnen tegengaan

 

 

 

Ingir,

Je mag toch niet te snel viktorie kraaien.

Breng even de klimaatsvoorspelling terug op schaal van de weersvoorspelling:

Als men regenweer voorspelt voor de volgende dag en je  merkt om 8 uur 's morgens dat de lucht helder is en de zon schijnt dan moet je op dat moment nog niet roepen dat men u leugens heeft verteld. Binnen een uur kan het met bakken uit de lucht vallen;

Hang dus de was nog maar niet buiten.

 

Men heeft ons jarenlang leugens verteld en we hebben die boodschap in bezorgheid geaccepteerd. Maar nu (na 17 jaar temperatuurstabilisatie) is het mooi geweest, we beseffen dat die boodschap van onheilsprofeten kwam die vooral bezig zijn met eigen belang. Iedereen die nu nog zinspeelt op klimaatverandering en CO2 kan rekenen op hoon en minachting.

 

 

Ingir,

Wie is 'men' en wie is 'we'? En van waar die zekerheid dat het leugens zijn

Die' hoon en minachting', mogen we dat dan ook van jou verwachten? Dat zou me tegenvallen.

Dat is dan jammer maar inderdaad, ik heb ook genoeg van de klimaatonzin. Desondanks heb ik overige milieudoelstellingen nog steeds scherp voor ogen.

Zoveel reacties, onmogelijk om ze nog allemaal te lezen en overal op te reageren.

 

hetgeen ik zou willen zeggen:

- klimaatopwarming is niet enkel het broeikaseffect en dergelijke, het is een geheel van alles wat de aarde doet opwarmen

- waarop zou de klimaatopwarming zever zijn als het wordt onderricht in ons onderwijs?

- ik zie hier veel mensen die zichzelf als sceptici zien, of als (pseudo)wetenschapper, die zich beroepen op wat echte wetenschappers beweren. Helaas vind ik dat net iets te makkelijk. Wilt men een statement maken dient men ook alles te begrijpen van wat men zegt, en dus zelf tot inzicht komen in de materie. Zich verbergen achter iemand anders is veel te makkelijk. Inzicht kweekt men niet door een diploma te hebben, dus laat die eis vallen. (Ik heb met mijn kennis van het middelbaar een redelijk juist antwoord gegeven op: http://www.goeievraag.be/vraag/wetenschap/ruimtevaart-sterrenkunde/stel… dus op zich zegt een diploma enkel dat er ooit examens juist zijn opgelost met een minimum van 10/20)

 

Dan nog een eigen repliek algemeen: wat heeft allemaal invloed op klimaatopwarming? Eigenlijk meer dan je denkt. De meeste mensen denken natuurlijk aan CO2, of gebrek aan isolatie en dergelijke. Inderdaad, CO2 zou een invloed hebben (in hoeverre het bijdraagt weet ik niet, en is onenigheid over) maar is dat het enige? Ontbossing is ook gelinkt aan klimaatverandering. Niet alleen omdat bomen CO2 uit de lucht halen, maar ook omdat ze de waterhuishouding beïnvloeden (water opnemen uit de bodem en verdampen). Ook is er gevonden dat ontboste gebieden vaak een bron zijn van CO2 ook. Het is dus meer dan wat de meeste mensen denken, en zo zijn er veel mechanismen die en rol spelen.

 

En vele kleintjes maken iets groot. Een GSM geeft niet veel straling inderdaad, maar WiFi ook niet, en Bluetooth ook niet, en kerncentrales normaal gezien ook niet. Maar tel ze allemaal te samen, dan heb je een ander beeld. Fijn stof van een wagen is vaak ook niet zoveel in de meeste mensen hun ogen, maar daar komt de fijnstof van verbranding bij in kachels, fijnstof van centrale verwarming op gas, op mazout,... Er komt de uitstoot van de industrie bij. Alles te samen zorgt het voor veel fijn stof. Het is zo makkelijk om alles te willen isoleren en dan nietig te verklaren.

 

Bij problemen moeten we daar ingrijpen waar we kunnen. En hoe kunnen we dat in Europa? Wetten leggen op maximale uitstoot, wetten leggen op ontbossing, wetten leggen op isolatie,... Hoe kunnen we dat als burger in Europa? Zoeken naar de minst vervuilende wagen, zoeken naar de beste isolatiewaarde,... Maar ja, als er landen zijn waar ze zomaar alles mogen kappen en met vervuilende wagens mogen rijden, lijken onze inspanningen niets. Het enige dat er kan gebeuren is politieke druk, maar daad faalt het systeem nu net. Hetgeen we dus kunnen doen is wat het beste is voor onszelf. Het is zo makkelijk te zeggen 'ja maar mijn buur' om er niets aan te doen... Wees blij dat we geen Amerika zijn qua justitie en rechten en plichten, en wees blij dat we geen China zijn qua vervuiling.

 

Dat er sceptici zijn over de milieuproblematiek is logisch, maar vele beslissingen zijn niet enkel vanwege milieuproblematiek. Zo is fijnstof ook gerelateerd aan de wagens op fossiele brandstof, en is fijn stof gerelateerd aan medische problemen. Dit geeft dan wetgevingen op maximum uitstoot aan fijnstof, wat dan ook eer logischerwijs leidt tot een algemene beperking aan uitstoot. Zo zijn vele zaken die besloten worden omdat het voordelig zou zijn op medisch en milieukundig gebied. En er zijn natuurlijk ook sceptici bij onze geneeskunde (zoals ik), die zijn overal. Mensen hebben het recht om hun eigen mening te hebben, dus moet niet iedereen hier iedereen van zijn mening overtuigen. De milieuproblemen zijn misschien controversieel, maar bijna niemand kent het volledige plaatje, dus kan bijna niemand een objectief feit zeggen erover.

 

Mijn mening is dat er een klimaatsopwarming KAN zijn, maar dat het gelinkt is aan van alles, waaronder ook medische zaken. Maar is het omdat er zoveel controverse en gebrek aan kennis is dat we plots alles moeten laten vallen en weer beginnen vervuilen? Moeten we dan afsteven naar China? Er is veel bereikt onder het idee van een klimaatverandering, en onder het mom van medische zaken, maar moeten die plots vanuit economisch standpunt worden terug geschroefd als de klimaatopwarming niet waar is? Het beslissen over het al dan niet waar zijn van de klimaatsopwarling moet overgelaten worden aan de mensen die er alle info over hebben. Er zijn inderdaad gefopten gebeurt in de wetenschappelijke onderzoeken, zowel bij voor als tegenstanders. Maar dat heeft altijd al bestaan in onze wetenschappelijke wereld, en later zullen waarschijnlijk opvattingen die vandaag als objectieve waarheid worden beschouwd misschien ontkracht worden?Prima inbreng, relativerend en objectief. Ik kan me daar enkel bij aansluiten.

ingir

k heb niet de pretentie om te zeggen dat het al dan niet onzin is, daarvoor schiet mijn kennis veel te kort.  maar ik zie toch duidelijk de verschillen.  een paar voorbeelden:

- steeds meer skigebieden komen in de problemen omdat er te weinig sneeuw is.  dat is in de eerste plaats geen gevolg van de warmte, maar van het feit dat het minder regent. 

- groenland ontdooit, en dat is geen gevolg van regen, maar wel degelijk van stijgende temperaturen. 

- de orkanen en extreme weersomstandigheden nemen toe

maar het kan best dat de gemiddelde temperatuur zich stabiliseert, elke wetenschapper heeft zo zijn manier om zijn grote gelijk te bewijzen, ik ben achterdochtig tegenover hen allemaal, niet allen tegenover die van het IPCC.

Dag Ingir, het is niet omdat u genoeg hebt van die klimaatcrisis (door u klimaatonzin genoemd) dat u het daarom kan afschrijven als klinklare onzin. Er is temperatuursstabilisatie opgetreden volgens u. En waar ligt dat dan aan? Kan u die verklaren? En kunt u die verklaring linken aan uw claim dat de klimaatcrisis zever is?

Wie weet is die temperatuurstabilisatie er nu net dankzij alle maatregelen genomen door de wetgever en door de burgers. Maar is dat genoeg? Volgens u misschien wel, maar is dat het teken dat de klimaatcrisis niet bestaat? De klimaatcrisis is niet enkel CO2 maar ook de overbevolking, de uitputting ban de aarde, de ontbossing... Alles hangt samen. Dus laat aan de experts over die al die factoren kennen om erover te oordelen.

Er is inderdaad scepticisme over de klimaatcrisis, en die mag er gerust zijn, maar u mag dan uw mening dat de klimaatcrisis zever is niet veralgemenen. Het is inderdaad controversieel, maar wie bent u om erover te oordelen? Kent u alle dossiers, alle claims en alle onderzoeken rond de klimaatcrisis? Het is niet voor niets dat ze wetenschappers hebben samengeroepen om dit te onderzoeken. Er zijn ook andere die het onafhankelijk onderzoeken, die het soms bevestigen en soms weerleggen. Maar zo zit de wetenschappelijke wereld nu eenmaal in elkaar. Daarom dat mensen ook een opleiding doen om inzicht te krijgen in de materie alvorens in het wilde weg te beginnen onderzoeken en claims te leggen. Laat het dan ook aan hen over.

En zoals ik vermelde hangt alles samen, en worden dus beslissingen niet enkel vanuit het oogpunt van de klimaatcrisis genomen, maar ook gerelateerd aan gezondheid (denk maar aan fijn stof, of afvalverbranden) en zullen er nog domeinen zijn waaraan het raakt.

Als Groenland ontdooit, zou het dan niet een groen land wordt zoals dat was toen de Vikingen er voet aan land zetten? Ik ga niet ontkennen dat er van alles en nog wat verandert, dat is nogal inherent aan de natuur. Wel heb ik genoeg van alle praatjes die mij een schuldgevoel moeten bezorgen alsof de mens verantwoordelijk is voor veranderingen die duizenden jaren geleden ook al plaatsvonden.

 

Ik hoef niet zo nodig een bewijs van welke theorie dan ook, voor mij is voldoende als alle mogelijke opties onbevooroordeeld onderzocht worden en niet alleen de opties die politiek correct zijn. De quote "The science is settled" van Al Gore stoort mij dan ook mateloos. Met deze opmerking heeft Gore geprobeerd de wetenschappelijke discussie in de kiem te smoren en het klimaatvraagstuk te politiceren. Hoe het werkelijk zit met het klimaat weten we nog lang niet, het kan vriezen, het kan dooien en zolang er geen zekerheid is heeft het geen zin om maatregelen te nemen.

 

De publieke opinie is inmiddels wel aan het kantelen, men heeft genoeg van het negatieve mensbeeld dat het IPCC heeft neergezet. En steeds meer mensen krijgen ook te maken met de negatieve gevolgen van de klimaatgekte zoals enorme belastingverhogingen voor bijvoorbeeld de financiering van grootschalige duurzame opwekking. Nu al is duidelijk dat die opwekking vooral problemen veroorzaakt en geen enkel milieuprobleem oplost. Het draagvlak voor die waanzin begint dan ook snel te verdwijnen.

Het is niet de vraag welke wetenschapper gelijk heeft, waar het hier om gaat is dat de wetenschap misbruikt is om een politiek proces te dienen dat de maatschappij onderdrukt met het opleggen van extra belastingen. Steeds meer mensen beginnen dit door te krijgen en de weerstand begint dan ook toe te nemen.

 

Ik ben anders tegen het klimaatverhaal gaan kijken toen mij duidelijk werd dat de overheid echte energiebesparing in de gebouwde omgeving bewust tegenwerkt. De isolatienormen zijn decennialang zo laag mogelijk gehouden om het energieverbruik op peil te houden. De (lokale) overheid heeft immers directe belangen bij energiebedrijven (aandelen) en bij belastinginkosten op energie. Daardoor zijn de meeste woningen nog altijd slecht geïsoleerd en zitten huishoudens opgescheept met een onnodig hoge energierekening die binnenkort nog verder verhoogd wordt om het klimaat te redden met megawindmolens.

Niet helemaal wat ik bedoel, maar ongeveer wel:

- ik spreek me niet uit over 'goed/kwaad' van nieuwe zwembad qua bouw, maar wel over drogredenen waarmee men dat doet. In kern moet er zoals je zegt met 'weten en weten' besproken worden op basis van bijv. verbruikscijfers voor en na.

- Ja, ik heb klanten die 'maarm' tussen 3000 en 5000 l verstoken met een zwembad. Blij dat je toegeeft dat dat toch straffe mensen zijn en die aan de top van 'ergonomie' staan hun comfort in rekening houdende.

- Dat voorstel van de andere raadsleden was nonsens omdat de motivatie was 'fiscaal voordeel' en er geen was. Had het voorstel energiezuinigheid geweest, zou het wel betamelijk geweest zijn. Je mag dus onthouden dat het OCMW meer drogredenen gebruikt dan echte redenen en je dus niet de bedrijven en particulieren als pispaal moet nemen, maar vooral politici en de mensen die zeggen dat politici 'nobele bedoelingen' hebben en daar niet zitten uit narcisme, noeme het soms zelfs psychopatologische zelfzucht.

- meten en weten, dat doen zeker de critici, want ik hou van critici omdat ze MIJN meten en eten herberekenen en in vraag stellen.