landbouwgrond = bos!? | Ecobouwers.be

U bent hier

landbouwgrond = bos!?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van frank-3
11/10/2007 - 11:38

Beste,

Het onderwerp dat ik aanhaal heeft weinig te maken met dit forum, maar toch ga ik ze stellen.

Een gedeelte van mijn bouwgrond (+/-2a) en de achterliggende grond (25a) (ingekleurd als landbouwgrond) is 15à20jaar geleden aangeplant met berken. Nu wil ik graag de bomen op de bouwgrond wegdoen. Hiervoor heb ik de boswachter gevraagd langs te komen om te kijken wat ik moet doen.
Hij vertelde me dat het om bos gaat en dat ik de bomen op de bouwgrond via een stedebouwkundige vergunning kan wegkrijgen. Maar het achterliggende stuk is ook bos en hierop kan ik niets meer doen, zelf het struikgewas onder de bomen moet ik laten staan!! Nu zou ik daar graag wat schapen op laten lopen om het struikgewas en het gras kort te houden en de berken stilaan op termijn vervangen door mooiere, minder vuile bomen.
Is het zo dat een landbouwgrond zomaar bos kan genoemd worden en wat mag ik precies nog doen op in zo'n bos?
Volgens dat ik gelezen heb in het bosdecreet valt "alle tijdelijke aanplanting met houtachtige gewassen in uitvoering van de verordeningen van de europese gemeenschap voor wat betreft het uit produktie nemen van landbougrond" niet onder een bos. Wat wil dit precies zeggen en kan ik me hierop basseren om er toch voor te zorgen dat de achterliggende grond geen bos is?

Je moet me niet verkeerd begrijpen ik heb niets tegen bomen achter mijn huis, ik vind het zelfs mooi, maar mij schrikt het wel af dat ik niets mag doen op mijn eigen grond om het te laten uitzien zoals ik het wil. Bomen met daaronder gras en wat schapen om het te onderhouden. Voor mij is dat ook bos en niets onnatuurlijks aan!

Kan iemand me raad geven of doorverwijzen.

Frank

12 Reacties

Reacties

afbeelding van piet-15
11/10/2007 - 12:04

Het bosdecreet:

Art. 90bis. (ing. decr. 21 oktober 1997)]

§1. Een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing kan niet worden verleend tenzij in de hierna vermeld gevallen:

1° ontbossing met het oog op werken van algemeen belang bedoeld in artikel 103 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

2° ontbossing in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin;

3° ontbossing in zones die volgens de geldende plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen gelijk te stellen zijn met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin;

4° ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling.

De stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing wordt verleend na voorafgaand advies van het Bosbeheer. Het advies wordt verleend op verzoek van de vergunningverlenende overheid. Als het advies niet wordt verleend binnen dertig dagen, wordt het geacht gunstig te zijn.

Voor andere ontbossingen dan deze genoemd in het eerste lid, kan de Vlaamse regering, op individueel en op gemotiveerd verzoek van diegene die in aanmerking wenst te komen voor een vergunning tot ontbossen, de ontheffing toestaan van het verbod tot het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossen, met inachtneming van de wetgeving op de ruimtelijke ordening en na advies van het Bosbeheer. De Vlaamse regering bepaalt nadere regelen inzake de ontheffing van dit verbod.

afbeelding van jimmy-7
11/10/2007 - 13:25

let op!

nooit zomaar een hoop bomen wegdoen, zeer nadelig voor je grondwaterstand!!

afbeelding van piet-15
11/10/2007 - 16:16

Gewoon geiten en schapen tussen laten lopen. Op 2 jaar zijn al uw bomen kapot: schors eraf.
De natuur kan toch schoon zijn...

afbeelding van hendrik de corte
11/10/2007 - 17:20

Frank

Er is een onderscheid tussen ontbossing (dat is met het doel om de grond een andere bestemming te geven) en kappen (dat is met het doel daarna opnieuw aan te planten).

Ik heb begrepen dat je de bomen wil vervangen door andere, meer waardevolle bomen. Dan speelt de kwestie van ontbossing niet.
Om je bomen te vervangen door andere bomen heb je een kapmachtiging nodig. De wordt afgeleverd door de woudmeester.

groeten
rik

afbeelding van rik de vreese
12/10/2007 - 08:48

Beste,

het bosdecreet bepaalt wat bos is en wat niet. Hiervoor wordt niet uitgegaan van de bestemming, maar van de toestand van de "vegetatie" van het perceel. Het bosdecreet geeft een algemene definitie voor bos, nl. "een grondoppervlakte, waaran de bomen en de houtachtige struivegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen. Ik geef toe dat dat weinig concreet is, maar anderzijds is dat toch voldoende om te besluiten dat jouw berkenaanplanting een bos is en dus onder het bosdecreet valt.

Art. 99 van het decreet ruimtelijke ordening verbiedt ontbossingen in Vlaanderen, tenzij er een stedenbouwkundige vergunning wordt bekomen. Art. 90bis van het bosdecreet regelt waarvoor er een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing kan worden bekomen. Een ontbossing is het kappen van een bos, met de bedoeling het perceel een andere gebruik dan bos te geven (bvb. woonperceel, industrie of landbouw). Je kan enkel een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing krijgen binnen woon- en industriegebieden en voor werken van algemeen belang. De minister kan bijkomend een ontheffing verlenen voor ontbossingen voor andere werken of bestemmingen.

Concreet, voor het ontbossen van het deel waarop je wil bouwen, moet je dus een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing aanvragen. Dit kan worden gecombineerd met de stedenbouwkundige vergunning voor de werken aan de woning. Je moet de ontbossing echter wel compenseren, ofwel door zelf elders bomen aan te planten, ofwel door iemand te zoeken die elders voor jou een bos aanplant, ofwel door een bosbehoudsbijdrage te storten in het boscompensatiefonds. De eerste 5 are zijn echter wel vrijgesteld.

Voor het tweede deel van je perceel, daar kan je alle normale bosbeheerwerken uitvoeren. Je kan dus de berken omvormen naar een andere boomsoort. Als je hiervoor kapwerken wil uitvoeren, moet je een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Een alternatief is dat je een beheerplannetje opstelt voor je bosje, waarin je beschrijft dat je je bos wil omvormen van berk naar een andere boomsoort. Dit beheerplan beschrijft de werken die je in de volgende 20 jaar wil uitvoeren. Voor de werken die opgesomd zijn in een goedgekeurd beheerplan heb je geen bijkomende vergunningen meer nodig. Voor hulp bij het opstellen van een beheerplan kan je terecht bij de bosgroep in jouw buurt. Meer informatie over de bosgroepen en de contactgegevens van de bosgroep in je buurt vind je op www.bosgroepen.be.

Persoonlijk zou ik echter de berken laten staan. Berk wordt meestal ietwat meewarig bekeken als boomsoort, maar heeft een bijzondere waarde, zeker als eerst aangeplante boomsoort.

U schrijft ook dat u onder de berken schapen wil houden. Het bosdecreet stelt echter dat dit ook een ontbossing is, het perceel wordt immers als landbouwgrond gebruikt in plaats van als bosgrond. Art. 97§2 van het bosdecreet stelt immers: "in alle privé-bossen is het verboden: 9. dieren te houden binnen omheiningen, met uitzondering van vee in bestaande graasweiden met aanplantingen van bomen op grote plantafstand. Omvorming van bestaande bossen tot graasweide, wordt gelijkgesteld met ontbossing."

U kan wel een machtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos, om deze begrazing toe te staan. Deze machtiging kan worden aangevraagd in het beheerplan. Men zal dan bekijken of de schapenbegrazing verantwoord is, en dat deze begrazing het voortbestaan van het bos niet in gevaar brengt.

Met vriendelijke groeten,

Rik De Vreese
Beleidsmedewerker Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw
www.vbv.be

afbeelding van beaver
12/10/2007 - 11:12

Kortom : het bosdecreet is ook van toepassing op alle bossen zelfs als ze op het gewestplan op een andere bestemming liggen (woonpark bv).
Waarom heb je die bouwgrond gekocht ? Is het niet fijn om achteraan in je tuin een natuurgebiedje te hebben waarlangs fauna en flora zich kan handhaven ? zie www.countdown2010.org

afbeelding van Anonieme gebruiker
12/10/2007 - 11:25
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

berken bomen doe ze weg is een vergif voor astma patiente
ik heb eens gehoord dat die zo mochten gekapt worden
ik zie ook hier dat men die in het bos overal er tussen uithaalt,
gans de straat bij mij zijn berken bomen die bij mij gaan telkens kapot,de gemeente heeft alleens aan de deur geweest met polotie rapportgemaakt komt niets van
als men mij niet kan betrappen zal men nooit een bewijs hebben waarom die steeds kapot gaan
heb alleens gezegt plant een ander soort blijven waarschijnlijk beter in tleven,doen ze niet
mij niet gelaten zal geen berk voor mijn deur groeien zo simpel is het

afbeelding van dries-8
05/02/2008 - 22:54

Marcel, het is niet waar dat berken mogen gekapt worden zonder vergunning. Amerikaanse vogelkers trouwens ook niet.

Voor de rest klopt hetgeen er hier staat. Maar er zijn nog enkele uitzonderingen.

De compensatieplicht geldt niet voor de ontbossing van een bouwgrond waar spontaan bomen op zijn gegroeid na 8 oktober 1990 (=sinds het bosdecreet van kracht is).

Voor ontbossing in agrarisch gebied (spontaan of aangeplant) is volgens het bosdecreet geen compensatie vereist als de ontbossing plaatsvindt binnen de 22 jaar na de bebossing.
Ik kan eventueel het wetsartikel eens doorsturen.

afbeelding van franz
25/02/2008 - 12:02

JE KAN MIJ KONTACTEREN OP MIJN E MAILADRES.IK KOM ALS NIET TE VER DE SITUATIE BEKIJKEN EN VERANTWOORDE OPLOSSING AANBIEDEN

afbeelding van dode
26/02/2008 - 23:43

Onze regering steunt co2 verlagende investeringen zoals zonneboiler, waarom geeft de regering geen jaarlijkse uitkering voor boseigenaars? (Bomen verminderen toch de co2)
Je zou het aantal beboste percelen nogal zien toenemen.

afbeelding van jean-24
27/02/2008 - 23:06

Beste franz,

Ik zit in een gelijkaardige situatie, achter mij is een immens groot bos. Ingekleurd als bosgebied, waar ik woon is een "vervallen verklaarde" goedgekeurde verkaveling. Nu ingekleurd als "natuurgebied".

Dus ik mag dus geen steen veranderen aan mijn woning, alhoewel deze volledig wettelijk gebouwd is met een bouwvergunning.

Ik zou gewoon om het jaar een paar bomen omleggen, en er een paar planten zoals je het zelf wilt. Opgelet voor het kadaster, deze bepalen de belastingen op bomen. Je dient belasting te betalen vanaf een bepaalde omtrek van de stam. Je kan je natuurlijk altijd verdedigen door de zeggen dat ze geveld zijn in een storm, en om veiligheidsredenen verwijderd dienden te worden.

De stommelingen van een gemeentebestuur zijn te stom om toezicht te houden. En zijn er alleen op uit om hun persoonlijke fustraties af te reageren. Dus zo weinig mogelijk contact mee hebben is het verstandigste en ondertussen doe je wat je zelf wilt.

groetjes

jean

afbeelding van hendrik de corte
28/02/2008 - 07:19

Jean

Een paar zaken in je mail - los van de essentie - komen mij vreemd voor:

- bebouwde loten in een verkaveling vervallen niet. (tenzij de verkaveling al officieel vervallen was verklaard voor het decreet op de ruimtelijke ordening van 1999?)
- in natuurgebied mag je een vergunde of vergund geachte woning verbouwen binnen het bestaande volume. Dat is wat anders dan "geen steen veranderen".

Daarnaast wil ik nog opmerken dat het aan de boswachters van de Vlaamse overheid is om toezicht te houden op de bossen en niet aan het gemeentebestuur.

groeten
rik

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.