GEHUWD ? BAD LUCK voor je belastingaftrek voor energiebesparende ingrepen ! | Ecobouwers.be

U bent hier

GEHUWD ? BAD LUCK voor je belastingaftrek voor energiebesparende ingrepen !

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

09/05/2009 - 23:48

Verschenen in De Standaard 4/2/2009

Belastingaftrek voor energiebesparende ingrepen

woensdag 04 februari 2009

Auteur: 'Op mijn belastingsaangifte had ik de som van 1281,19 euro ingevuld voor de plaatsing van superisolerend glas. Ik ging ervan uit dat de totale som in aanmerking komt voor de belastingvermindering omdat deze normaal geldt per woning en niet per persoon. De belastingdienst heeft dit bedrag opgesplitst in twee keer 640,59 euro (rubrieken 1363 en 2363), waardoor ik het belastingvoordeel verlies op het gedeelte echtgenote.'
'Naar mijn mening gaat dit toch in tegen de geest van dit reglement. Ik heb per slot van rekening toch de totale kostprijs betaald voor het behaalde isolatieresultaat. Is hiertegen bezwaar mogelijk', vraagt Pal Van Bemten uit Aalst zich af. 'Ook voor 2008 en 2009 heb ik dergelijke uitgaven voorzien of reeds gedaan. Hoe kan ik hier toch een volledige tussenkomst van de gedane uitgaven genieten?'

Reeds enkele jaren genieten uitgaven die het energieverbruik van de woning ten goede komen een belastingvermindering. Denk maar aan het plaatsen van dubbele beglazing, isolatie, energie-audit, zonnepanelen... De werken moeten dan wel uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer. 'Doet men de werken zelf, dan komen deze niet in aanmerking; u betaalt dan overigens ook 21 procent btw in plaats van 6 procent', zegt fiscaal jurist Iven De Hoon. 'Het is hierbij belangrijk te vermelden dat niet enkel energiebesparende investeringen bij een renovatie in aanmerking komen. Ook een nieuwbouw kan ervan genieten. Zolang alle wettelijke voorwaarden maar worden gerespecteerd, bijvoorbeeld enkel voor natuurlijke personen, niet voor professionele investeringen... Er bestaat ook geen verschil meer in aftrekbaar bedrag tussen een verbouwing of een nieuwbouw. Er is immers een maximum ingesteld van 40 procent van de werken, met een absoluut plafond van 2.770 euro voor dit jaar (aanslagjaar 2010).'

'De aftrek geldt inderdaad per woning en niet per belastingplichtige. Maar in geval van een gemeenschappelijke aanslag wordt de belastingvermindering evenredig verdeeld over beide partners. Gehuwden waar één van beide een laag belastbaar inkomen heeft, maar wel voor de helft eigenaar is van de woning, zien dan een gedeelte van de aftrek verloren gaan. Dit komt als niet correct en oneerlijk over, maar er is helaas niets tegen te doen. Bij aanzienlijke werken dreigt er overigens ook een stuk verloren te gaan, gezien het plafondbedrag. Hier kan wel iets tegen gedaan worden. De werken gespreid betalen bijvoorbeeld: een deel dit jaar en een deel volgend jaar. Zo geniet u twee keer de belastingvermindering. Ook een voorschot betalen is een mogelijkheid die wettelijk toegelaten is.'

24 Reacties

Reacties

10/05/2009 - 05:09
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

De federale herstelwet van 27 maart 2009 nieuwe fiscale voordelen voor energiebesparende maatregelen.

De nieuwe maatregelen en de gewijzigde regels worden met terugwerkende kracht ingevoerd voor uitgaven vanaf 1 januari 2009.

Wijziging van de regels over de belastingvermindering (uitgaven vanaf 2009)
1. Belastingvermindering in functie van het belastbaar inkomen in plaats van in functie van het eigendomsaandeel
Getrouwde of wettelijk samenwonende eigenaars moesten vroeger het bedrag van de belastingvermindering onder elkaar verdelen volgens het deel van het onroerend inkomen van de woning dat bij elk belastbaar was.
Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, zal het belastingvoordeel vanaf het aanslagjaar 2010 worden omgedeeld in verhouding tot het belastbaar inkomen van elke echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.
Elk gezin dat eigenaar is van een woning kan dus voortaan de volledige belastingvermindering krijgen als minstens één partner voldoende personenbelasting betaalt, net zoals dat reeds het geval was voor partners die samen een woning huren.
Deze nieuwe wijze van omdeling geldt niet enkel voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven, maar ook voor de belastingvermindering voor passiefhuizen en de belastingvermindering voor intresten voor groene leningen (zie verder)

Deze wijziging is belangrijk voor gezinnen waar één van de partners weinig of geen personenbelasting betaalt.

groeten

rik

11/05/2009 - 09:56

dat is het resultaat van jarenlang bestuur door CVP in vorige eeuw

DE partij die stond voor familie, gezin, ...

stilaan komt hier verandering in

10/06/2009 - 16:15
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Voor de anonieme Rik
Belastingsvermindering in functie van van respectievelijk inkomen .
Zou dit ook kunnen gelden voor investeringen 2008 ?

Mol Luc

10/06/2009 - 21:31
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Zoals Rik al uitlegt vormt een echtgenote zonder inkomen voor volgend jaar geen probleem meer wegens de wetswijziging van dit jaar.

Je kunt enkel nog een bezwaarschrift indienen voor het aanslagjaar 2008 als je intresten of dividenden hebt met een roerende voorheffing (15, 25%).
Je moet dan wel Deel II van de aangifte opvragen en enkel in de rechterkolom van de vrouw de helft van jullie netto-intresten vermelden. Doordat ze geen euro aan belastingen betaalde, zal zij haar deel van de roerende voorheffing terugtrekken.
Je moet enkel je roerende inkomsten splitsen volgens het % van roerende voorheffing.
Als je zeer veel intresten hebt dan is het soms beter om maar een gedeelte aan te geven. Juist genoeg om die belastingvermindering van de vrouw optimaal te benutten. Dus eerst belastingsimulatie doen!

Doordat de aangifte ervan facultatief is, geven de meesten ze helemaal niet aan. Doch in dit geval loont het wel. De linkerkolom van de man laat je vrij omdat je per echtgenoot de keuze hebt om de intresten al dan niet aan te geven.

24/07/2009 - 22:44

iemand ervaring met de omgekeerde situatie?

Kunnen kosten gemaakt als samenwonenden (niet wettelijk samenwonend) voor energiebesparende maatregelen afzonderlijk worden ingebracht voor belastingvermindering door ze op verschillende namen te laten factureren (bv zonneboilerfactuur op 1ste persoon, pv-factuur op 2de persoon)?

Onze kosten voor dit jaar overschrijden heel waarschijnlijk de drempel. Door afzonderlijk in te brengen kunnen we die drempel verdubbelen (wettelijk toegestaan)??

26/07/2009 - 11:14

Nieuw voor facturen vanaf 1 januari 2009

Overdraagbaarheid van de belastingvermindering naar volgende 3 jaren.

Wanneer een woning al ten minste 5 jaar in gebruik is genomen, en de belastingplichtige in 2009 energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%-belastingvermindering de drempel van 2770 of 3600 euro overschrijdt, mag het overschot worden overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdperk. Deze maatregel geldt niet voor woningen die minder dan 5 jaar in gebruik zijn genomen.

26/07/2009 - 12:48

Is het al effectief goedgekeurd, ik weet dat het aangekondigd is.

26/07/2009 - 13:42

Ik heb een brief van Clerfayt staatsecretaris ontvangen waarin hij de bevestigt.

Ik vroeg hem of de rekening van mijn zonnepanelen (2008) ook niet mochten gespreid worden maar dat was noppes.

 

28/07/2009 - 22:53

Beste allen,

 

Bedankt voor de reacties,
maar we zijn op de hoogte ivm overdraagbaarheid naar de volgende drie jaren.

Onze vraag was de volgende:
Wij wonen samen, maar zijn niet "wettelijk samenwonend".
We zouden dus de facturen gedeeltelijk kunnen verdelen op ons beiden; en alsdus kunnen genieten van twee maal de limiet voor belastingaftrek voor energie investeringen (in 2009)

Heeft iemand dit al gedaan ? is dit wettelijk ? mischien wordt dit niveau van detail niet gecontroleerd en kunnen we op zijn "Belgisch" meer teruggave van belasting verkrijgen.

nogmaals bedankt voor jullie ervaringen/raadgevingen op ivm bovenstaande.

Acura & partner.

 

 

 

28/07/2009 - 23:24

Acura

 

Er is een opgelegde verdeling naargelang gedeelte van het eigendom.  Als je bv. een verhouding 57/43% hebt, zal de belastingaftrek ook 57/43% zijn, net als de verdeling van het KI.

 

Dit is zo'n eenvoudige controle dat het mij zou verbazen mocht het niet aanwezig zijn in de programma's van de fiscus.

22/01/2010 - 13:07

 

 AANSLAGJAAR 2009  EEN VERLIES VAN 1722 EURO DOOR ZONNEPANELEN

Wij hebben zonnepanelen geplaatst in 2009 in de eerste plaats voor het beloofde fiscale voordeel van  max. 40 %.   Dit zou ons een  belastingbesparing van 3440 per aanslagjaar geven.    Spijtig genoeg hebben we in 2008 het eerste deel moeten betalen (8600 euro)van de firma. Ze vertelden ons dat dit voor ons belastingvoordeel het best was!

We hebben nergens gehoord of gelezen (en dat hebben we veel over zonnepanelen) dat dit bedrag van belastingvoordeel gesplitst wordt in man en vrouw!

Nu kan dus enkel mijn man  zijn 1720 euro aftrekken (€ 3440 : 2)

Ik ben huisvrouw (en heb enkel een huwelijksquotiënt van mijn man)

en  kan enkel 686 euro   ipv 1720 euro (1034 verlies!) aftrekken.

      En het fiscale voordeel van pensioensparen en lange termijnsparen valt nu weg!

       Dus ben ik hier ook 449,46 euro kwijt.

Op de gestorte bedragen van  pensioensparen en lange termijnsparen van 2008 (1498)  moet ik op mijn 60ste wel 10% gaan betalen (150 euro verlies)!  En dan nog het verlies van 6% gemeentebelasting = 89 euro verlies

Een totaal van 1722,36 euro verlies

 

 Voor de volgende  2 aanslagjaren kunnen we de overige 13 647 euro van de panelen nog aangeven. Maar ook hier zitten we, ondanks dat het belastingvoordeel vanaf 2009(aanslagjaar 2010) evenredig het inkomen wordt gesplitst, ook met  een probleem  nl geen voordeel van pensioensparen)

 Vanaf  het aanslagjaar 2010 wordt de belastingvermindering omgedeeld in functie van het belastbaar inkomen van elke echtgenoot! 

Ik voel me door de firma van de zonnepanelen eigenlijk bedrogen  want indien we het bedrag in 2009 hadden betaald ( de zonnepanelen werden dus pas in april geplaatst) hadden we kunnen genieten van de belastingaftrek evenredig het inkomen van beide partners.

Weet iemand of we hier iets aankunnen doen?

27/01/2010 - 21:11

benjonkers

 

je zegt het zelf : Ik ben huisvrouw (en heb enkel een huwelijksquotiënt van mijn man)
 

men spreekt in de wetgeving wel degelijk van een belastingvermindering

 

dat wil zeggen dat je in de eerste plaats  belastingen moet betalen om de premie dan in mindering te kunnen brengen 

 

van niets kan je ook niets aftrekken en  je kan moeilijk verwachten als je niets betaald dat je dan ook nog een premie kan krijgen

 

ik ben dus niet van mening dat de wethouder hier verkeerd is

 

als je in 2008 een voorschot betaalde en in 2009 het resterende bedrag heb je pech want de wet van de overdraagbare aftrek is er pas in 2009 gekomen met terugwerkende kracht tot 1 januari en dat kan je moeilijk op voorhand weten

 

je valt dus onder de oude regeling waar je enkel de factuur kon opslitsen  over twee belastingsjaren  ( te vroeg gekocht )

 

je zou dan ook kunnen zeggen dat de regeling voor 2010 ook niet eerlijk is want de aftrek is verminderd van 3600 € naar 2770 €  ( als ik het goed heb ? )

 

en je krijgt ook nog maar 350 € in plaats van de 450 € per 1000 KW voor de GSC en zo is het altijd wat

 

ik heb geluk want ik liet de PV plaatsen in 2009  ( 5580 Watt piek 30000 € ) aftrek over 4 jaar en 450 € per 1000 KW

 

als ik u was zou ik het toch vanuit de optimistische kant  bekijken, want bedenk eens naast hoeveel geld je op termijn zou grijpen indien je geen PV had geplaatst ...

 

Ulrik

27/01/2010 - 23:45

Beste Ulrik,

 

Fijn dat je alles kan aftrekken over 4 jaar.

Maar ook ons systeem is in april 2009 geplaatst en mijn man betaalt meer dan genoeg belastingen.

De panelen zijn van zijn geld geplaatst en niet van dat beetje huwelijksquotient van mij.

Indien we dit huis gehuurd hadden, konden we de belastingvermindering wel splitsen volgens

inkomen.  Leg dat maar uit!

En vanaf dit jaar wordt het ook gesplitst volgens inkomen omdat ze doorhadden dat het niet eerlijk was!

Maar wij zitten met dit probleem omdat we voorschot in 2008 moesten betalen!

28/01/2010 - 00:12

benjonkers

 

je zegt : En vanaf dit jaar wordt het ook gesplitst volgens inkomen omdat ze doorhadden dat het niet eerlijk was!
 

er is een spreekwoord dat zegt alle Belgen gelijk voor de wet .....

 

men zou er beter wat langer over nadenken voor men weer eens een nieuwe wet bijmaakt in plaats van er dan nog een bij  te maken om de voorgaande te corrigeren

 

dat zou het alleszinds wat eenvoudiger en doorzichtiger maken

 

Ulrik

 

 

29/01/2010 - 02:12

Geluk?

Veel mensen denken idd dat ze geluk hebben met hun € 450 GSC.

Als je echter kijkt hoeveel ze betaald hebben voor hun installatie: 5580 Wp voor 30.000 => € 5,38/Wp

Nu kun je ditzelfde hebben voor € 3,30/Wp. Denk dat je dan toch goedkoper uitkomt met € 350 GSC.

29/01/2010 - 08:45

Je hebt gelijk Robin,

Wij hebben dubbel (dubbel - dubbel) pech!

Eerst betalen we € 5.30/Wp(1).  Dan hebben we in 2008 voorschot (2)moeten betalen!

Dan zijn we niet goed geïnformeerd -dat ik als huisvrouw de helft van het belastingvoordeel van 2008 op de belastingbrief niet volledig kan aftrekken(3). En indien we geen voorschot betaalden in 2008 had dit wel correct gesplitst geweest.  (4) Doordat het belastingvoordeel niet evenredig gesplitst is, ben ik ook mijn belastingvoordeel van pensioensparen kwijt!

 

Heel oneerlijk allemaal!

Maar ja... we zijn gezond!

 

 

29/01/2010 - 10:56

@ Robin.

 

Inderdaad, prijs van installatie is goedkoper maar de return achteraf hoger.

 

5kw voor 5€/kw is 25000 investering

5kw voor 3,5€/kw is 17500 investering

verschil 7500

stel 5 ggc per jaar

is45000€ (5x450x20)op 20j

is35000€(5x350x20) op 20j

verschil 10000€

op 20j is het verschil slechts 2500€ (als men dan ook nog eens rekening houdt met 4,5ggc per jaar is het verschil zo goed als niks.

Dus de pioniers die eerst waren met de zonnepanelen "verdienen" evenveel als degene die nu panelen leggen. Enige verschil is dat de startkost minder is.

29/01/2010 - 12:39

 Dan zet je voor hetzelfde geld meer panelen = meer GSC hé.

Ik kijk niet naar hoeveel betaal ik voor de kw, maar hoevee kw krijg ik voor mijn geld.

Je zal toch ook niet vergelijken in welke bank je 5000 euro rente kan krijgen, maar hoeveel rente je maximaal kan krijgen voor hetzelfde kapitaal.

Geen appelen met peren vergelijken hé.

29/01/2010 - 12:43

oeps dubbel post

29/01/2010 - 23:37

robin

 

uw stelling klopt natuurlijk nieet helemaal  want je moet niet de prijs met de huidige goedkoopste leverancier ( installatie ) vergelijken en hetzelfde materiaal die ik kocht bij de firma die mijn  PV plaatste zit lang niet aan die 3,30 € 

maar dan nog, mijn installatie zal 5000 KW opleveren per jaar met een verschil van 100 € per 1000 KW

dat is is 500 € minder per jaar x 20 jaar = 10000 € meer ontvangsten van de GSC of één derde van de prijs van mijn installatie om dit te recupereren zou de prijs van exact hetzelfde materiaal met 30 % moeten gezakt zijn en dat is niet het geval en daarbij moet je ook de 3 GSC rekenen die ik nu vorig jaar reeds ontvangen heb da 's nog eens 1350 € totaal zou de installatie nu dus 11350  € lager in prijs zijn dat is dan van 30000 € naar 18650 € dat is bijna de helft

 

ik geloof niet meer in Sint Maarten daarvoor ben ik al te oud geworden

 

ik keek niet voor hoeveel geld ik hoeveel panelen kreeg want ik heb er 31 liggen van 180 Watt en meer kon er op mijn dak echt niet op want het ligt vol en er lag al een zonneboiler op

 

hier te zien : http://picasaweb.google.be/ulrik.deman

 

in ieder geval brengt geld dat op de bank staat ( of blijft op staan ) véél minder op en het is  ook  nog goed voor het milieu

 

mijn zonneboiler plaatste ik zelf zonder subsidies !!! maar kocht ik wel rechtstreeks bij de fabrikant  ( met BTW nr ) maar met een fixe korting waar de subsidie nieteens kon aan tippen ...

 

Ulrik

 

 

01/09/2010 - 19:26

 Hallo

Blijkbaar is er al lang niemand meer op het forum geweest . Ik reageer langs deze weg in de hoop dat deze reactie ook naar uw emailadres gestuurd wordt . Ik heb ook iets geplaatst op het forum , zou u dit eens even kunnen bekijken ?

U weet er blijkbaar veel van en kan mij zodoende misschien helpen?

01/09/2010 - 19:19

 Hallo

Ik ben ook een huisvrouw net als de dame die gereageerd heeft voor mij .

Sinds een jaar wonen wij in ons oude huis dat we gerenoveerd hebben .

Wij hebben verschillende energiebesparende veranderingen aangebracht , zoals nieuwe ramen , condensatieketel , isolatie enz ..

Nu hebben wij ook prijs laten maken voor zonnepanelen 14 panelen , genoeg voor 36000 watt .

Kostprijs 10.500 euro , andere offertes voor hetzelfde volgen nog .

Ik heb me al suf gezocht kwestie te weten wat en hoeveel ik mag aftrekken daar wij verschillende besparingen uitgevoerd hebben . In mijn achterhoofd zat ergens ook iets te rinkelen dat mij er op attent maakte dat ik huisvrouw ben en daarom misschien niet alles of evenveel kan aftrekken als iemand anders .

Ik heb er zowaar schele hoofdpijn van gekregen .

Toevallig stoot ik hier op dit forum en lees iets gelijkaardigs .

Doe ik er wel goed aan om zonnepanelen te kopen ? Als energiebesparend  , ja !

Maar kan ik daar dan wel van een belastingsaftrek van genieten ? Anderen hebben de panelen op 4 à 5 jaar terugverdiend .

Kan ik dan niet beter mijn centje bij me houden ? Tegen dat ik die terugverdiend heb mijn panelen dan zijn ze misschien versleten ?

En wat heeft de pensioenbijdrage daar mee te maken ? Staat die aftrek dan niet los van de energieaftrek ?

Kan er mij iemand wegwijs maken uit deze papiermolen ?

01/09/2010 - 20:15

Het bedrag voor de energiebesparende maatregelen wordt nu al iets beter verdeeld tussen echtgenoten, maar helemaal eerlijk is het nog niet. Als er een huisman of huisvrouw, dus zonder of gering inkomen aan te pas komt zal je steeds nadeel hebben. Dat is bij ons ook het geval!

Hoewel wij meer belastingen betalen als een doorsnee gezin, kunnen we toch minder aftrekken,... waar is de logica?

Ook met de renovatiepremie vielen we destijds uit de boot. Met een gering inkomen van 8 000 euro, betekende dit een jaar voor niets gewerkt! Had ik dat jaar niet gewerkt, hadden we immers 10 000 euro renovatiepremie gekregen.

Als ik dat jaar niet gewerkt had, had we 5 000 euro minder belastingen moeten betalen (als persoon ten laste) en dus 10 000 euro erbovenop gekregen! Nu heb ik 8 000 euro verdient, en dan moet de kinderoppas, vervoer, e.d. er nog vanaf getrokken worden.

Wat de pensioenbijdrage ermee te maken heeft: een persoon ten laste krijgt een deel van het inkomen van de andere man of vrouw toegewezen waarop je belastingen moet betalen. Dit is echter beperkt waardoor ook de mogelijkheid tot belastingsaftrek beperkt is.

 

02/09/2010 - 08:29

 Uw renovatiepremie hangt toch af van uw inkomen van 3 jaar geleden. Dus ik zou niet begrijpen hoe het zou helpen om het jaar van uw verbouwing niet te werken. Vreemde redenatie hoor. Dat je drie jaar ervoor beter niet had gewerkt, kan wel kloppen.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.