Ecosteun afgeschaft: interpelatie Vlaams parlement | Ecobouwers.be

U bent hier

Ecosteun afgeschaft: interpelatie Vlaams parlement

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van dirk vh-1
06/06/2007 - 19:51

Deze Email ontvangen van Remi Verbeeck
fractiesecretaris, Groen in het Vlaams parlement
(in meerdere delen. Wie de originele wenst te ontvangen kan mij mailen).
Hier volgt het eerste deel.

Dirk
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Actuele vraag van mevrouw Mieke Vogels tot mevrouw Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over de hervorming van de ecologiesteun aan ondernemingen
Actuele vraag van de heer Jan Peumans tot mevrouw Fientje Moerman, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over de hervorming van de ecologiesteun aan ondernemingen
De voorzitter:
Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mevrouw Mieke Vogels:
Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, geachte collega's, deze vraag is eigenlijk een mooi voorbeeld van januskopperij.
Wat betekent dat? Ik word elke avond overspoeld door tv-debatten, waar vertegenwoordigers van partijen die hier in de meerderheid zitten - CD&V, sp.a, VLD, N-VA en spirit uiteraard - zich uitsloven om aan te tonen dat ze groener dan groenst zijn. Ik zie Verhofstadt poseren met Al Gore. Ik zie minister Vande Lanotte vier jaar te laat de eerste steen leggen van een windmolenpark. Ik zie dat Yves Leterme plots ontdekt dat een bio-ontbijt toch ook wel lekker is. Ik zie dus groener dan groene kandidaten.
Mevrouw de voorzitter, de day after of zelfs de morning after, zie ik diezelfde partijen - meer zelfs, dezelfde mensen - in de regering, waar ze met hun regeringshoofd aanwezig zijn, beslissen om de ecologiesteun aan bedrijven te beperken. Il faut le faire! Eigenlijk denken jullie dat de kiezers een stelletje idioten zijn.
Een van de vragen die Greenpeace stelde, was of men akkoord gaat om in het regeerakkoord het streefcijfer van 15 percent hernieuwbare energieconsumptie tegen 2020 op te nemen. De antwoorden van de partijen in volle campagne zijn duidelijk. CD&V zegt: "Ambitieuze streefcijfers zijn ook het doel van CD&V. Vandaar het voorstel om in Vlaanderen 12 percent groene stroom te realiseren tegen 2015." N-VA, collega Peumans, zegt: "De N-VA onderschrijft zonder voorbehoud deze aanbevelingen van Greenpeace." Sp.a zegt: "Sp.a wil fors bijkomend investeren in hernieuwbare energie. Om investeerders rechtszekerheid te geven, is het belangrijk ambitieuze doelstellingen nu vast te leggen." Spirit, dat altijd net iets meer wil dan sp.a, zegt niet dat ze akkoord gaan, maar dat ze "geheel akkoord gaan".
Collega's, ik weet niet of u weet wat u belooft. Ik weet in elk geval wel dat in 2005 1,7 percent van de bruto elektriciteitsconsumptie gerealiseerd werd via hernieuwbare energie. Mevrouw de minister, ik weet dat, als geen bijkomende maatregelen worden genomen - en dat zijn cijfers van uw eigen administratie of die van minister Peeters - we tegen 2020 zullen uitkomen op 8 percent, dus zeker niet op de 15 percent die u allemaal beloofde. Als de economie verder groeit, zullen die maatregelen nog groter moeten zijn.
Mevrouw de minister, in de realiteit zie ik dat zowel burgers als bedrijven eigenlijk de klik wel gemaakt hebben. Dat ze eigenlijk wel overtuigd zijn van wat jullie, tenminste in theorie, beloven, namelijk dat hernieuwbare energie nodig is. Ik zie dat aan de explosie van het aantal aanvragen van individuele burgers voor zonnepanelen en vooral aan de boom die de aanvragen van de bedrijven kende om ecologiesteun te krijgen voor hernieuwbare energie.
Dat is goed nieuws, want het betekent dat de verantwoordelijke mensen in dit land de klik gemaakt hebben. Wat goed is voor het milieu, is ook goed voor de mensen, is ook goed voor de bedrijven en is ook goed voor de overheid, die de CO2-uitstoot moet beperken.
Ik zou denken dat we na zoveel goed nieuws een feestje zouden bouwen en dat er voor meer budgetten zou worden gezorgd om deze gunstige evolutie voort te zetten. Deze regering doet echter het tegenovergestelde: ze verhoogt niet de budgetten maar verandert de spelregels en stapt over naar een callsysteem. Er is meer, en dat is alles behalve een illustratie van goed bestuur: men gaat het callsysteem met terugwerkende kracht invoeren. Niet ik, maar zowel Voka, UNIZO als de milieubeweging zeggen dat dit absoluut geen voorbeeld van goed bestuur is en absoluut niet bevorderlijk voor het continueren van het gunstige investeringsklimaat dat er nu bestaat voor de hernieuwbare energie, wel integendeel. Een aantal bedrijven voelt zich ronduit bedrogen. U moet niet afkomen met te zeggen dat u geen enkele vergunning hebt gegeven sinds 1 augustus. Dat klopt, maar er is ook geen communicatie over geweest dat de spelregels zouden veranderen. Dat is alles behalve een voorbeeld van goed bestuur.

39 Reacties

Reacties

afbeelding van dirk vh-1
06/06/2007 - 19:52

deel 2:

Ten slotte heeft men ook de spelregels gewijzigd in de zin dat bedrijven geen subsidies meer krijgen wanneer ze in alternatieve energie voorzien met een recht van opstal, dat wil zeggen dat ze zonnepanelen bouwen op het dak van iemand anders of een windmolen plaatsen op een terrein van iemand anders. Mevrouw de minister, u weet dat u daar vooral de coöperatieve bedrijven zoals Ecopower en andere zwaar mee benadeelt. Het zijn coöperatieve bedrijven waar burgers zelf in investeren omdat ze alternatieve energie willen. Uw kandidaat-premier zou dat staatskapitalisme kunnen noemen en hij is daar een grote fan van. Blijkbaar vindt u dat niet belangrijk en hypothekeert u de werking van dit soort bedrijven.
Ik wil niet chargeren, maar na wat ik vorige zondag op een degelijk programma als Panorama heb gezien over de wijze waarop Electrabel steeds weer haar monopoliepositie wil garanderen via banden met de politiek, kan ik me niet van de indruk ontdoen dat ze ook bij u zijn langsgekomen. Dit voorstel over het recht van opstal stond bij mijn weten niet in het oorspronkelijke voorstel dat aan de Minaraad werd voorgesteld, tenzij u me het tegendeel kunt bewijzen.
Ik heb grote vragen bij wat deze regering van plan is. Collega's, dit is een signaal dat absoluut haaks staat op alle verkiezingsbeloften en het maakt duidelijk dat een pre- en een postelectorale periode voor alle meerderheidspartijen een wereld van verschil uitmaken. (Applaus bij Groen!)

De voorzitter:
De heer Peumans heeft het woord.
De heer Jan Peumans:
Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, de heer Van den Heuvel heeft over dit onderwerp in de commissie voor Economie een aantal vragen gesteld. De heer Glorieux heeft zich daarbij aangesloten en hij heeft in de commissie voor Openbare Werken en Energie dezelfde vraag gesteld. Deze vraag is geïnspireerd door het feit dat de overheid blijkbaar maatregelen heeft genomen die, excuseer me de uitdrukking, ordinaire besparingsmaatregelen zijn. Ik bedoel het woord 'ordinair' niet negatief. Omdat de aanvraag voor projecten voor hernieuwbare energie zo een groot succes kent, heeft men ervoor geopteerd de spelregels te veranderen omdat het anders te duur werd voor de overheid. Ik heb in bepaalde nota's gelezen over een tekort van 139 miljoen euro en dat men besparingen kan doorvoeren door het systeem retroactief in te voeren en ook door de spelregels en de bijdragen te veranderen.
Ik geef toe dat mijn vraag is geïnspireerd door een aantal contacten met Ecopower, de leider op het gebied van hernieuwbare energie. Ecopower zegt dat de minister verkeerd zit. In het publicatieblad van de Europese Gemeenschap staat, in verband met relevante investeringen in het milieu, dat ook uitgaven voor technologieoverdracht in de vorm van het verwerven van octrooien en van exploitatielicenties of licenties van alle niet-geoctrooieerde technische kennis, voor steun in aanmerking komen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: ze moeten op vijf jaar afgeschreven worden enzovoort.
Een ander punt is dat systemen van recht van opstal niet in aanmerking komen. Daar de technologische kennis vaak niet aanwezig is bij de eigenaar van een bepaald pand of wat dan ook, doet die ter zake een beroep op een bureau dat deskundig is. Ik heb altijd geleerd dat een recht van opstal voor maximaal 50 jaar kan worden afgesloten en dat dit gelijkstaat aan een soort eigendomsverwerving.
Wat ook zeer merkwaardig overkomt voor iedereen die projecten heeft opgestart, is dat men nu heeft beslist dat het systeem retroactief kan worden gewijzigd, tot 1 augustus 2006. Het op deze wijze terugdraaien van een genomen subsidiebesluit zorgt volgens mij toch voor veel rechtsonzekerheid voor een aantal bedrijven, zoals Ecopower. Daar is er sprake van een totale investering van 5 miljoen euro, toch een vrij fors bedrag. Die mensen zouden normaliter 1 miljoen ecologiesteun krijgen. Nu wordt er een zodanig grote rechtsonzekerheid gecreëerd dat de geloofwaardigheid van de overheid heel sterk in twijfel wordt getrokken.
Mevrouw de minister, ik zou dan ook graag eens van u horen hoe het nu zit met die Europese kwestie, maar ook uiteraard met dat recht van opstal en dat retroactieve karakter.

De voorzitter:
Minister Moerman heeft het woord.
Minister Fientje Moerman:
Mevrouw de voorzitter, ik dank de leden voor hun vragen. Mevrouw Vogels, met veel van wat u hebt gezegd, ben ik het volmondig eens. Ik ben het er natuurlijk niet mee eens dat we de kiezer als een debiel beschouwen. U hebt dat woord niet gebruikt, maar daar kwam het op neer. Ik ben het er ook niet mee eens als u stelt dat we twee gezichten zouden hebben. Ik hoop dat u na mijn uitleg zult begrijpen waarom u daar fout zit.

afbeelding van dirk vh-1
06/06/2007 - 19:53

deel 3:
Ik ben wel overtuigd van de noodzaak van het subsidiëren van hernieuwbare energie en de productie daarvan. Alleen is het instrument van de ecologiepremie niet daartoe bestemd. Ik wil eerst een en ander op een rijtje zetten. Het is niet waar dat de budgetten zijn ingekrompen. Mijnheer Peumans, mocht het hier gaan over een ordinaire besparingsmaatregel, dan zou het toch niet kunnen dat er dit jaar, op 1 jaar tijd, een stijging is geweest van het bedrag voor de ecologiepremies, van 54 miljoen euro in de oorspronkelijke begroting 2007 tot 108 miljoen euro na de begrotingscontrole. Dat is een verdubbeling van het budget. Ik ken weinig budgetten die op nog geen jaar tijd verdubbelen. Dat gebeurt precies omdat we ons bewust zijn van het belang daarvan en erop willen inspelen. Tussen haakjes, op 3,5 jaar tijd is ongeveer 400 miljoen euro aan ecologiepremies verstrekt aan het Vlaamse bedrijfsleven. Is dat een ordinaire bezuiniging? Neen, dat is het niet.
Hebben we de zaken budgettair dan verkeerd ingeschat? Neen, dat hebben we al evenmin gedaan, maar het mechanisme dat oorspronkelijk in 2004 was gekozen voor de ecologiepremie wat dat van een vast budget ingeschreven in de begroting, met een open vraag. We konden die open vraag op voorhand niet inschatten, zelfs niet bij benadering. Dat hangt immers af van de optelsom van de individuele investeringsbeslissingen van bedrijven. We hebben inderdaad gezien dat deze ecologiepremie een zeer groot succes kent bij de bedrijven. Daar hebben we ook verder op ingespeeld.
Ongeveer medio 2006 hebben we echter gemerkt dat er plots een ander soort mechanisme aan het ontstaan was. Een aantal slimme jongens - of meisjes, maar ik denk dat het meestal jongens waren - hadden de weg gevonden. De ecologiepremie is bestemd voor bedrijven die hun eigen productieapparaat op een duurzame wijze willen vergroenen, door topmilieutechnologie binnen te halen. In plaats van gewone investeringen te doen, doen ze net iets meer, namelijk een investering in toptechnologie op milieuvlak. Vanaf medio 2006 zijn er echter kapers op de kust gekomen, die de ecologiepremie voor een ander doel zijn gaan gebruiken, namelijk om op structurele wijze de productie van groene stroom, in zeer vele gevallen opgewekt met zonne-energie, te subsidiëren. Dat is niet de bedoeling van de ecologiepremie. Daardoor is het aantal vragen enorm toegenomen.
Mijnheer Peumans, in de tekst van uw vraag vroeg u over hoeveel het ging.
Van medio 2006 tot nu hebben we in totaal voor 68,1 miljoen aanvragen binnengekregen voor steun aan projecten van opwekking van energie door zonnepanelen, waarvan een 44 percent gebruik maakt van de rechtsfiguur van het recht van opstal, al dan niet met verzaking van het recht van natrekking. Dan zitten we in een ander verhaal, waarbij niet meer het productieapparaat van dat bedrijf wordt verduurzaamd, maar men de ecologiepremie anders gebruikt.
U vroeg of Electrabel bij mij is langs geweest. Dat hebben ze niet gedaan, maar ze hadden het kunnen doen. Zij maken er met een van hun onderafdelingen ook gebruik van. De ecologiepremie was daar eigenlijk niet voor bedoeld. We hebben de ecologiepremie dus bijgesteld. De open vraag, die niet in te schatten valt, passen we nu in in een callsysteem, zoals we dat ook met de andere steunmechanismen hebben gedaan. We gaan terug naar het oorspronkelijke doel van de ecologiepremie, namelijk investeringen in topmilieutechnologie in de bedrijven zelf.
Ik geef een voorbeeld: een bedrijf dat uit biomassa elektriciteit opwekt - ik heb er gisteren één bezocht - investeert in rookgaswassingsprocedés, waardoor de uitstoot aan de strengste normen voldoet. Het gaat om toptechnologie, meer dan 'state of the art'. Dat bedrijf krijgt een ecologiepremie. Maar een bedrijf dat beslist om in andere bedrijven of bij particulieren, wat ook gebeurt in sommige aanvragen, tegen vergoeding plaats in te nemen om zonnepanelen te zetten om groene stroom op te wekken, te voldoen aan bepaalde verplichtingen en groenestroomcertificaten te krijgen, zit niet in het verhaal van de ecologiepremie. Die dient voor de bedrijven zelf en toptechnologische milieu-investeringen in de bedrijven zelf.
Daar ontstaat de verwarring. Zeg ik daarmee dat dit niet mijn winkel is en is daarmee voor mij de kous af? Nee, ik denk dat we in Vlaanderen een tandje moeten bijsteken voor de ondersteuning van hernieuwbare en groene energie. Dit nu beloven, zou voor mij heel simpel zijn, maar het is niet mijn bevoegdheid en zoals u weet heeft deze regering gezegd dat we voorzichtig zijn tot na de verkiezingen. We nemen enkel beslissingen binnen de begroting. Alle andere zaken zullen aan bod komen in de begrotingsbesprekingen voor 2008. Daar kunnen dergelijke zaken aan bod komen, maar niet hier.
Mevrouw Vogels, het zou voor mij heel eenvoudig geweest zijn om hier vandaag niet te staan.

afbeelding van dirk vh-1
06/06/2007 - 19:56

deel 4

Ik weet ook wel wat ik doe wanneer ik in de maand mei, in de aanloop naar de federale verkiezingen, een besluit laat nemen dat niet zo populair is. Ik had even goed kunnen wachten tot 11 juni. Dat zou vanuit plat politiek standpunt waarschijnlijk slimmer geweest zijn. Ik heb dat niet willen doen. Waarom niet? Medio vorig jaar was er een lek van 5 miljoen euro per week, als een bad zonder stop waaruit het water wegloopt terwijl de kraan bijvult. Doordat men via via te weten is gekomen dat er veranderingen op til waren, is dat geslonken tot 3 miljoen euro per week. Ik denk dat het geen daad van goed bestuur zou zijn geweest om met een dergelijke beslissing te wachten tot volgende week, wat voor mij veel simpeler was geweest.

Mevrouw Mieke Vogels:
Mevrouw de minister, bedankt voor uw helder antwoord, maar het doet niets af aan mijn basisopmerking. Ik vind het moedig dat u dit nog hebt gedaan voor de verkiezingen, maar deze regering zou veel consequenter zijn wanneer ze een globale oplossing had voorgesteld of minstens in de meerjarenbegroting al iets had duidelijk gemaakt. Buiten misschien over Electrabel - die een onderaanneming hebben en slimme jongens zijn, vooral mannelijke slimme jongens - heb ik u niet horen zeggen dat degenen die, al dan niet oneigenlijk, gebruik hebben gemaakt van uw subsidiereglement, fout bezig zijn.
Door nu deze geïsoleerde beslissing te nemen om uw eigen bollenwinkel gedeeltelijk veilig te stellen, hebt u een heel slecht signaal gegeven voor het investeringsklimaat voor hernieuwbare energie. De tijd is rijp, zowel bij bedrijven als bij individuen, om ervoor te gaan. Dit is het moment om te investeren. Dit krakkemikkige en onduidelijk gecommuniceerde besluit van de Vlaamse Regering heeft de klok echter teruggedraaid. Dat is verschrikkelijk spijtig. Investeerders die al een aantal investeringen hebben gedaan, bijvoorbeeld van UNIZO en van de coöperatieve vennootschappen, blijven nu in de kou staan. Wat moeten ze doen? Heeft de regering een antwoord voor die investeerders? Ik denk het niet. De essentie van mijn vraag blijft perfect overeind. U hebt in uw bollenwinkel orde op zaken gesteld, maar de doelstelling van de regering om te investeren in alternatieve energie, wordt volledig onderuit gehaald.

De heer Jan Peumans:
Mevrouw de minister, ik dank u, maar ik had ook graag een antwoord gekregen op mijn vraag over het retroactieve aspect. Wat moet een bedrijf doen dat een aantal investeringen of voorbereidende activiteiten heeft gedaan en dan plots wordt geconfronteerd met het besluit van de overheid om de datum retroactief vast te leggen op 1 augustus 2006? Zoiets veroorzaakt een grote rechtsonzekerheid, ook op het vlak van gedane investeringen.
Ik blijf toch nog een beetje op mijn honger zitten. Is het juist wat Europa zegt? Ook ik heb de stukken geraadpleegd, maar klopt het wat Europa zegt over investeringen op eigendommen van derden, maar via een systeem van recht van opstal?

De voorzitter:
Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.
Mevrouw Marleen Van den Eynde:
Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, wie had durven dromen dat de ecologiesteun bedrijven zo massaal zou aanzetten tot investeringen in hernieuwbare energie? Het succesverhaal van de ecologiesteun blijkt ondertussen echter een nachtmerrie geworden te zijn, want door de grote omvang zijn de subsidies niet langer betaalbaar.
Mevrouw de minister, uit uw antwoord begrijp ik dat u een herziening wilt en dat die noodzakelijk is. Ik kan me echter niet vinden in de manier waarop u een aantal lopende dossiers afhandelt. U hebt wel veel verduidelijkt in uw antwoord, maar een subsidie herzien met terugwerkende kracht, is onaanvaardbaar. Ik betwijfel of dit juridisch kan. Het aankondigen van een subsidie klinkt altijd mooi, maar de Vlaamse Regering moet haar beloften nakomen en de aangekondigde subsidies uitbetalen. Het kan niet dat bedrijven eerst worden gemotiveerd en dat later de belofte van een financiële bijdrage wordt ingetrokken. Ik heb er begrip voor dat subsidies moeilijk te budgetteren zijn, maar er moet op voorhand een betere inschatting worden gemaakt en eventueel moet het budget via een begrotingswijziging aangepast worden.
Mevrouw de minister, we zien geen heil in de door u voorgestelde oplossing: het callsysteem. Voor het Vlaams Belang moeten alle bedrijven die investeren in hernieuwbare energie, beloond worden voor hun inspanningen voor ons milieu en ons klimaat. We ondersteunen de vraag van de getroffen bedrijven en dringen aan op de uitbetaling van wat beloofd werd na een doorlichting van de dossiers op hun correcte verloop, en op het herleiden van de subsidieprocedure in een vorm van fiscale aftrek, want dat kan volgens ons de grote oplossing zijn.

afbeelding van dirk vh-1
06/06/2007 - 19:57

De voorzitter:
De heer Van den Heuvel heeft het woord.
De heer Koen Van den Heuvel:
Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik sluit me graag aan bij de vraagstellers. De heer Peumans merkt terecht op dat we hierover in de commissie enkele weken geleden al ruim van gedachten hebben gewisseld, samen met de heren Glorieux en Martens. Dit is geen punt van de laatste dagen of weken, maar werd 2 à 3 maanden geleden al aangekondigd. De eerste keer gebeurde dat rond het paasreces.
Het is natuurlijk altijd goed dat een bedrijf een zo groot mogelijke rechtszekerheid heeft. De retroactieve kracht moet dus zoveel mogelijk vermeden worden.
Dat teruggekeerd wordt naar de finaliteit van de ecologiepremie is een goede zaak. Bij het uitvaardigen van een maatregel moeten we ons ervoor hoeden dat er allerlei andere zaken bij betrokken worden en dat wordt afgeweken van het uiteindelijke doel. Het is belangrijk dat er opnieuw meer aandacht wordt besteed aan toptechnologie en aan de innovatieve waarde van investeringen. Onze wereld staat niet stil en we moeten meerijden in eerste klasse.
Dat van het systeem van de open enveloppe wordt overgestapt op het callsysteem, daar hebben wij al jaren vragen bij. Uit wetenschappelijk onderzoek - onze universiteiten hebben er de voorbije jaren 2 uitgevoerd - blijkt dat dit het minst slechte systeem is wanneer men met een gesloten budgettaire enveloppe wenst te werken.
Wij vragen dat u voor een zo groot mogelijke rechtszekerheid zou zorgen, en dat er een snelle procedure komt. Dat is belangrijk. Het callsysteem wekt heel wat ergernis bij de bedrijven omdat de procedure wordt uitgesmeerd over een lange periode. De interesse daalt daardoor. Men spreekt daarom van een loterij. Er is onzekerheid en het duurt allemaal te lang. Ik houd een pleidooi voor heldere criteria, zodat men zelf de innovatieve waarde van zijn investeringen kan inschatten.
Mevrouw Vogels, u wilt dat de hernieuwbare energie en groene stroom worden aangemoedigd. Volgens u wordt er nu een slecht signaal gegeven. De ecologiepremie is bedoeld voor een bepaald segment, u wilt dat zo houden. Ik vind echter dat we allemaal moeten zoeken naar manieren om de toepassing te verbreden. We hebben de groenstroomcertificaten. Er is de fiscale aftrek op federaal niveau. We moeten ons afvragen in welke mate het mattheuseffect hier van invloed is. Zijn het vooral de koopkrachtige gezinnen die overgaan tot investeringen in hernieuwbare energie? De uitdagingen zijn divers. We moeten die op korte termijn aanpakken. Daar moeten we in de Vlaamse begroting 2008 rekening mee houden. We moeten uitzoeken hoe we kunnen inspelen op de fiscale maatregelen van de nieuwe federale regering. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle gezinnen, koopkrachtig en minder koopkrachtig, investeren in hernieuwbare energie?

De voorzitter:
De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens:
Mevrouw de voorzitter, ik wil een kanttekening maken bij het verhaaltje van mevrouw Vogels. Zij zegt dat door het verdwijnen van Groen! uit de regering een hele restauratiebeweging plaatsvindt. Deze regering schroeft terug wat paars-groen had gerealiseerd.
Mevrouw Vogels, door de invoering van de groenestroomcertificaten door de ministers Stevaert en Bossuyt kwam de boom van hernieuwbare energie pas goed op gang. De huidige coalitiepartners hebben ervoor gezorgd dat de bodemprijs voor elke vorm van groene stroom decretaal werd vastgelegd. Deze Vlaamse Regering heeft ervoor gezorgd dat die prijs contractueel werd vastgelegd tussen de exploitanten van groenestroominstallaties en de netbeheerders voor een periode van twintig jaar. Dat heeft voor de rechtszekerheid gezorgd.
Dat heeft gemaakt dat een coöperatieve zoals Ecopower - waar ik trouwens coöperant van ben - vorig jaar 1 miljoen euro winst maakte op een omzet van 6 miljoen euro. Mij lijkt dat helemaal niet slecht. Vandaag las ik in De Tijd dat Aspiravi nv met haar investeringen in groene stroom vorig jaar een winst van 2 miljoen euro heeft geboekt. Wij hebben ervoor gezorgd dat investeringen in groene stroom rendabel zijn en we zullen ervoor zorgen dat dat zo blijft.
Uiteraard wordt het zoeken naar de optimale instrumenten daarvoor. Vandaag is dat een combinatie van ecologiepremies en groenestroomcertificaten. Ik denk dat het de voorkeur geniet - en ik steun op dat punt minister Moerman - vooral te werken met het systeem van groenestroomcertificaten en de bodemprijs die we daarmee garanderen. Het komt er niet op aan om investeringskosten te subsidiëren, nee, het komt erop aan om opbrengsten te subsidiëren. Op die manier gaan we ervoor zorgen dat de overheidsmiddelen op de meest efficiënte manier worden aangewend. We gaan uiteraard geen zonnepanelen in de schaduw subsidiëren, nee, we zorgen ervoor dat de middelen maximaal rendement opleveren.

afbeelding van dirk vh-1
06/06/2007 - 19:59

Met de herziening van het Elektriciteitsdecreet - daar zijn we mee bezig - en de aanpassing van de minimumwaarden voor groenestroomcertificaten kunnen we ervoor zorgen dat alle vormen van hernieuwbare energie in hun take-off-fase rendabel zijn en blijven. Ik opteer voor dat laatste, eerder dan voor de ecologiepremie omdat het zorgt voor een gelijk speelveld. Niet alleen bedrijfsinvesteringen op het eigen terrein krijgen steun, maar ook investeringen van dienstverleners, van hernieuwbarestroomproducenten en bij derde bedrijven via systemen van opstalrecht of huurovereenkomsten. Investeringen van particulieren kunnen op dezelfde manier steun genieten.
En ik kan u verzekeren, mevrouw Vogels, dat de Vlaamse Regering de minimale doelstelling voor groene stroom wel degelijk wil optrekken tot twaalf percent tegen 2015. Minister Peeters heeft die doelstellingen in dit halfrond overigens herhaald, in een antwoord op mijn vragen. Op die manier gaan we de doelstelling van vijftien percent tegen 2020 die u voorstelt, ruimschoots overschrijden. We zijn hier echt bezig met een revolutie op het vlak van hernieuwbare energie. Die krijgt van ons alle steun en zal verder doorgaan, wat uw standpunt daarover ook moge zijn.

De voorzitter:
De heer Glorieux heeft het woord.
De heer Eloi Glorieux:
Ik besluit uit het betoog van de heer Martens dat Ecopower en de andere kmo's die getroffen worden door dit besluit, het allemaal bij het verkeerde eind hebben. Die uitspraak laat ik voor zijn de rekening.
Minister Peeters heeft beloofd om tegen 2015 aan 12 percent te zitten. Ik dacht dat het de bedoeling was om doelstellingen voor 2018 voorop te stellen. Je moet immers in de eerste plaats op langere termijn perspectieven bieden aan de investeerders. En dat doe je niet, zoals de Vlaamse Regering nu doet, door voortdurend te stellen dat windenergie een hype is en dat we de kerncentrales weer langer moeten openhouden. Dat doe je ook niet door de investeringssteun voor hernieuwbare energiesystemen terug te schroeven.
Een van de coöperaties, Ecopower, is er dankzij dit systeem in geslaagd om 800 fotovoltaïsche zonne-installaties te installeren bij particulieren. 400 daarvan werden betaald door de eigenaars zelf, 400 door Ecopower, dankzij dit systeem. Dat is heel positief en daar wil ik u dan ook voor feliciteren, mevrouw de minister. Het probleem is dat men dat dit jaar had kunnen herhalen, maar dat dat nu in het water valt. Dat is onder meer het gevolg van die terugwerkende kracht. En dat maakt het net zo erg: kmo's hebben sindsdien heel wat investeringen gedaan, maar nu wordt de beloofde investeringssteun tot augustus 2006 nietig verklaard. U verandert plots de regels, zonder de kmo's daar vooraf van op de hoogte te brengen. De regels worden veranderd op het moment dat de kmo's al heel wat investeringen gedaan hebben, in de veronderstelling dat ze van de subsidieregeling gebruik zouden kunnen maken. Zo wordt eens te meer de rechtszekerheid van bedrijven ondermijnd. Dat is geen voorbeeld van goed bestuur.

Minister Fientje Moerman:
Ecologiesteun is breder dan energiesteun. Het gaat hier bovendien over ecologiesteun voor de bedrijven, het is dus nooit de bedoeling geweest om zonnepanelen op de daken van particulieren te subsidiëren via ecologiesteun voor bedrijven. Zo zouden we de bedrijven een slechte dienst bewijzen, want als het geld daarvoor gebruikt wordt, blijft er geen meer over voor een snelle behandeling van de dossiers van bedrijven die in een eigen productieapparaat investeren.
De actoren van deze nieuwe techniek zijn voornamelijk consultants en energiebedrijven.
Wat betreft de retroactiviteit, verwijk ik u naar de invoering van het callsysteem bij de groeipremie in 1999, onder mijn voorganger. Toen heeft men dat niet gedaan. Het resultaat was een anticipatief gedrag van de bedrijven, waardoor in de groeipremie een achterstand van 8 miljard Belgische frank opgebouwd is. De laatste dossiers daarvan zijn pas vorig jaar geliquideerd. Bedrijven die onder het nieuwe systeem om steun vroegen, moesten daardoor veel te lang wachten op de uitbetaling van hun steun.
Overigens, alle steun die toegezegd is, ook onder de oude regeling, wordt uiteraard uitbetaald. Om een toezegging van steun te krijgen volstaat het echter niet om een aanvraagdossier in te dienen of een vraag te stellen.
Daarvoor moet het dossier afgewikkeld zijn en moet er een beslissing genomen zijn. Waar al een beslissing was genomen, zal de uitbetaling volgen. De Raad van State kon leven met dit mechanisme. We hebben de beslissing genomen op 20 juli 2006 zodat de regeling kon ingaan op 1 augustus. De actoren waren daarvan op de hoogte. We stonden voor een heel lange adviesprocedure bij de Europese Commissie, de SERV en de Minaraad.
Over de op til zijnde verandering is er gecommuniceerd op de website.

afbeelding van dirk vh-1
06/06/2007 - 19:59

Mevrouw Mieke Vogels:
Het is een slecht signaal voor iedereen die in Vlaanderen de kaart wil trekken van de hernieuwbare energie. Dat zeggen Voka, UNIZO en een aantal anderen. Ik vind het een teken van heel slecht bestuur dat u dergelijke maatregelen met terugwerkende kracht neemt.

De heer Jan Peumans:
Hoe zit het met Europa?

Minister Fientje Moerman:
Het opstelrecht is de rechtsfiguur die wordt gebruikt om investeringen te doen bij derden, terwijl wij met de ecologiepremie enkel willen investeren in en door bedrijven in hun eigen productieapparaat. Het is nooit de bedoeling geweest van het Europese steuninstrument om ecologiesteun te gebruiken om derde investeringen structureel te subsidiëren voor het opwekken van groene energie.

De voorzitter:
Het incident is gesloten.

Met vriendelijke groeten,

Remi Verbeeck
fractiesecretaris
l
e-mail: remi [dot] verbeeck [at] groen [dot] be

tel 02 552 42 13 | fax 02 552 44 31 | mobiel 0496 61 95 76
web www.groen.be | www.detoekomstbegint.nu | www.reddeijsbeer.be

--------------------------------------------------------------------------------
Van: Remi Verbeeck
Verzonden: woensdag 6 juni 2007 12:05
Aan: 'rebeccadeneef [at] skynet [dot] be'; 'vanhoeckevervaet [at] skynet [dot] be'; 'infass [dot] hasselt [at] infrabel [dot] be'
Onderwerp: Vraag van Mieke Vogels aan Minister Moerman

afbeelding van Albrecht-1
07/06/2007 - 07:34

De VLD is nochtans wel voorstander van TPF zeggen ze, zie :

http://www.greenpeace.org/belgium/nl/verkiezingen07/openvld

"Derdepartijfinanciering – in het buitenland bekend als Third Party Financing (TPF) - biedt zich aan als een goed systeem om die vele twijfelende burgers, bedrijven en scho­len definitief over de streep te trekken. Het basisprincipe achter TPF is de energiecon­sumptie en -kosten aanzienlijk te doen dalen, zonder een rechtstreekse investeringskost van de eigenaar van de woning of het ge­bouw uit te lokken. Voor Open Vld is derdepartijfinanciering voornamelijk een verhaal van de privé-sector. Het is de taak van de overheid om een optimaal klimaat te scheppen waarin privé-actoren gestimuleerd worden om innovatieve, marktconforme eco-projecten op te starten."

Anke Vandermeersch - Vlaams Belang
"We moeten een studie bestellen om te zien of de mens werkelijk de veroorzaker is van de opwarming van het klimaat."

afbeelding van tim vermeir
07/06/2007 - 11:16

Het voorlopige verslag van het Vlaams Parlement over de interpellaties ivm de ecologiesteun is te vinden onder http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=494518

afbeelding van dirk vh-1
08/06/2007 - 21:22

Op http://news.ode.be/ staat nieuws mbt deze problematiek.

Dirk

afbeelding van dirk vh-1
08/06/2007 - 21:26

Reactie SPA:

Geachte,
Dank voor uw mail.
Het is de budgettaire orthodoxie van de Vlaamse regering die aan de grondslag ligt van het besluit tot hervorming van de ecologiesteun. Het budget voor ecologiesteun is de voorbije jaren sterk gestegen (2000 39 mio €, 2006 90 mio €). In 2007 was er een tekort van bijna 100 miljoen euro voorzien. De ecologiesteun is dus slachtoffer van eigen succes, vandaar dat de criteria wat selectiever zijn geworden. Minister Moerman heeft het probleem wat laten aanslepen zodat het besluit met terugwerkende kracht ingevoerd moest worden; zonder terugwerkende kracht zou het tekort nog 65 miljoen euro groter zijn geweest. Overigens is van een echte 'terugwerkende kracht' geen sprake, dossiers die in aanmerking kwamen voor ecologiesteun zullen deze alsnog ontvangen. Het is wel zo dat dossiers die nog niet waren behandeld zullen worden behandeld volgens de nieuwe procedure.
Uiteraard blijft het onze bedoeling om de rendabiliteit voor investeringen in alle vormen van hernieuwbare energie in Vlaanderen te garanderen. Daarom worden door de Vlaamse Regering maatregelen genomen om investeerders investeringszekerheid te verschaffen door het invoeren van een minimumtarief voor de verschillende types van groene stroom, bijvoorbeeld 80 €/MWh voor (on-shore) windenergie, 450 €/MWh voor fotovoltaïsche energie). Deze minimumprijs houdt rekening met de kosten en opbrengsten voor groene stroomproductie. Om die reden hebben wij onze coalitiepartners laten weten dat bij de herziening van het elektriciteitsdecreet in functie van de aanpassing van de decretaal vastgelegde "bodemprijs" van de groene stroomcertificaten, niet alleen moet rekening gehouden worden met de studie van de VITO naar de 'onrendabele toppen', maar ook met de weggevallen ecologiepremies. Deze oefening wordt nu gemaakt. Dat laatste zal dus een opwaarts effect hebben op de waarde van de certificaten. Wij zullen er alleszins op toekijken dat dit effectief gebeurt. Op dat moment verschuiven de uitgaven voor investeringen in hernieuwbare stroom van de belastingbetaler naar de gebruiker, wat deze aanzet tot rationeler gebruik.
De verstrenging van de criteria voor ecologiesteun mag ook niet los worden gezien van positieve maatregelen rond groene stroom die de laatste jaren (grotendeels op onze vraag en onder onze druk) door de Vlaamse regering zijn genomen. Zo werd uitgerekend in deze regeerperiode een regeling getroffen die de bodemkoersen van groene stroom certificaten via contracten met de netbeheerders voor lange tijd vastlegt, wat het investeringsklimaat en de rechtszekerheid enorm ten goede komt en werd de omzendbrief rond de ruimtelijke inplanting van windmolens in positieve zin aangepast. Laat ons hopen dat de nakende aanpassingen van het systeem van de groenestroomcertificaten de rendabiliteit van groene stroom investeringen overal in Vlaanderen kan blijven garanderen.

Met vriendelijke groeten,
Johan Vande Lanotte
Voorzitter
i.o.
Directie communicatie sp.a

afbeelding van dirk vansintjan
09/06/2007 - 22:30

Persbericht
08/06/2007

Wil de Vlaamse Regering de sector van de hernieuwbare energie kortwieken?

Op 6 juni, werd er veel duidelijk in het dossier van de afgeschafte ecologiesteun, dankzij een antwoord van minister Moerman op een actuele vraag in het Vlaams parlement. Het is inderdaad de bedoeling om bedrijven die actief zijn in de sector van de hernieuwbare energie uit te sluiten. “(…) een bedrijf dat beslist om in andere bedrijven of bij particulieren, (…) tegen vergoeding plaats in te nemen om zonnepanelen te zetten om groene stroom op te wekken, te voldoen aan bepaalde verplichtingen en groenestroomcertificaten te krijgen, zit niet in het verhaal van de ecologiepremie. Die dient voor de bedrijven zelf en toptechnologische milieu-investeringen in de bedrijven zelf.”

Toen de Vlaamse regering op 16 mei 2007 besliste om de ecologiesteun aan te passen (met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus) viel op dat met één zin bijna de volledige sector van de hernieuwbare energie werd uitgesloten. Bedrijven uit deze sector bouwen hun installaties immers meestal op gronden of daken die niet hun eigendom zijn. De installaties die ze bouwen, blijven wel hun eigendom. Ze sluiten daarvoor contracten af met grond- of dakeigenaars. Twee van de typecontracten – diegene die juridisch het meest duidelijk zijn – worden uitgesloten van ecologiesteun.

De sector werd hierover – in tegenstelling tot wat minister Moerman zegt – niet geïnformeerd, niet geraadpleegd of betrokken. Niet alleen de sector bleef in het ongewisse in de voorbereiding van dit besluit. Uitgerekend die éne uitsluitingsclausule over bouwen op andermans eigendom werd niet ter advisering voorgelegd aan de Minaraad; evenmin aan de Raad van State. Deze zin is pas na 4 mei 2007 toegevoegd aan de tekst. Dat blijkt uit de voorbereidende documenten. Op 3 mei 2007 zegt minister Moerman nog duidelijk in een antwoord op een vraag om uitleg in het Vlaams parlement dat de enige voorziene wijziging is de steun “voorbehouden aan ondernemingen die de investeringen zelf activeren in hun eigen balans.” Op dat moment is er dus nog geen sprake van het uitsluiten van de sector van de hernieuwbare energie.

Minister Moerman wijst de verantwoordelijkheid voor de sector van de hand en schuift dit door naar minister Peeters. In haar actueel antwoord op 6 juni 2007 zegt ze: “ik denk dat we in Vlaanderen een tandje moeten bijsteken voor de ondersteuning van hernieuwbare en groene energie. (…), maar het is niet mijn bevoegdheid” .

Minister Peeters gaat er in zijn beleid voor hernieuwbare energie wèl van uit dat er ecologiesteun wordt gegeven . Dat staat ook duidelijk in zijn beleidsnota. Begin 2006 was er nog een gesprek met de sector over de hoogte van alle steunpercentages. De bedoeling was om geen overdreven steun te geven. Nu wordt er één poot van het Vlaamse beleid inzake hernieuwbare energie weggehakt.

Het zou niet meer dan logisch zijn dat er dan aanvullende maatregelen komen. De beslissingen van de Vlaamse Regering zijn collegiaal, maar het beleid blijkbaar niet. Of is het bewust de bedoeling van de Vlaamse Regering om de sector van de hernieuwbare energie te kortwieken? Er is dan blijkbaar een groot verschil tussen woord en daad.

De sector van de hernieuwbare energie vraagt niet om onredelijke subsidies te krijgen. De sector wil graag overleggen over een zo correct mogelijke ondersteuning. Ons uitgangspunt daarbij is dat het volledige beleid moet bekeken worden – en niet enkel dat van één minister. Maar ook dat er een oplossing komt voor de lopende dossiers die volledig in overeenstemming zijn met de beleidsnota energie én met de informatie die tot 4 mei 2007 werd gegeven. De discriminatie – dat iemand die eigenaar is van een grond wél, en iemand die geen eigenaar is geen subsidie zou krijgen, moet uit de weg worden geruimd. En het is over deze discriminatie dat noch de Minaraad, noch de Raad van State zich heeft kunnen uitspreken.

“Bedrijven als BeauVent cvba, Ecopower cvba, Solsa, Sunlever, KMO-milieuconsulting bvba… onderschrijven deze bezorgdheid.”

Contact:

ODE-Vlaanderen vzw
Leuvensestraat 7, bus 1
3010 Leuven
tel. 016 23 52 51
fax. 016 48 77 44
contact: Jo Neyens
e-mail: jo [dot] neyens [at] ode [dot] be
GSM 0495 52 14 34
website: www.ode.be

afbeelding van sabbe
10/06/2007 - 11:27

De puzzel begint stillaan te kloppen bij mij.
Heb vorige week ook de reportage gezien van panorama, en daarin werd gesteld dat de groene energie van ecopower goedkoper was dan de zwarte energie van electrabel. Je zou bij die groene energie van ecopower dan toch die subsidies moeten bijtellen of niet?
Volgens mij is het inderdaad niet de bedoeling om bmv deze subsidies bedrijven te laten ontstaan / groeien. Zo blijft er op den duur niets meer over voor 'de kleine man' en zal die uiteindelijk zijn leven verder groene stroom moeten blijven aankopen i.p.v. zelf te produceren.
Of zie ik het verkeerd?
Zelf zou ik ook graag PV panelen op men dak liggen hebben, maar gezien er een beperking van de subsiedies is (voor particulieren) per jaar voor 'milieuvriendelijke' investeringen zijn we economisch gezien verplicht om onze investeringen te spreiden over een aantal jaren.

afbeelding van Anonieme gebruiker
10/06/2007 - 12:06
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

"De discriminatie – dat iemand die eigenaar is van een grond wél, en iemand die geen eigenaar is geen subsidie zou krijgen, moet uit de weg worden geruimd."

Waarom ??

Welkom bij de club van de gediscrimineerden :
- de niet-Belsolar leden
- de doe het zelvers
- de EU-fabrikanten van betaalbare kwaliteitssystemen
- de weinig verdieners

Objectief zou zijn indien de verantwoordelijke ambtenaar ter plaatse de installatie komt bezichtigen en op basis van hetgeen hij daar vaststelt een premie zou toekennen.

vr gr
Pluto

afbeelding van walter-13
10/06/2007 - 14:39

Dirk (vansintjan) en allen,

Ik heb het hier nog eens herlezen. Enerzijds hebben we de 'grond' van de zaak, anderzijds hoe alles gelopen is. Dat dit geen goed bestuur is/was lijkt me duidelijk (iets met 9 maanden terugwerkende kracht moeten wijzigen?).

Over de grond van de zaak: toen Ecopower een goed jaar geleden zijn PV-privee project startte viel ik eerst van mijn stoel: Mijn eerste reactie was er een van "dat kan toch niet de bedoeling zijn van die steunmaatregel"; met name op een 'ander' PV-panelen gaan plaatsen. Mijn tweede reactie was er een van: dat is knap gezien om die steunmaatregel zo 'zinnig' te gaan gebruiken. Overal PV panelen gaan plaatsen is een goed idee. En ik schreef me in voor PV-prive.
Totdat ik ontdekte dat naast Ecopower nog anderen die plaatsing aanboden. Toen begon ik door te hebben dat het plaatsen van PV-panelen met die steun best winstgevend kan zijn. Ik kon me zo al een bussinesplan voorstellen dat winstgevend was voor het plaatsen van PV-panelen. Ik heb de berekening voor mezelf gedaan en tot de conclusie gekomen dat ik beter zelf de plaatsing kon doen op voorwaarde dat ik kon financieren. De financiering is me gelukt en ik ben dan ook zelfplaatser geworden binnen PV-Prive. Vooral met de gedachte dat als ik zelf plaats dan kan iemand anders ze laten plaatsen door Ecopower op zijn dak.
En nu wijzigt de Vlaamse regering dus de spelregels. Op zich lijkt het doel van de aanpassing mij logisch (maar is recht van opstal afwijzen daarom een correct middel?). Alleen die terugwerkende kracht lijkt me zeer vreemd en teken van slecht bestuur. Persoonlijk lijkt het mij logischer dat de subsidies volgens het oude reglement worden uitgedeeld totdat ze op zijn, ipv de spelregels te wijzigen.

Wat me in dit verhaal nog niet duidelijk is, is of Ecopower (of iemand anders), goedgekeurde subsidiedossiers nu herroepen ziet. Iemand die weet of dit inderdaad zo is (dat is me uit de persmededelingen en de teksten hierboven niet duidelijk.

Walter

afbeelding van Anonieme gebruiker
10/06/2007 - 18:13
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Conclusie: de electrabel-lobby heeft gewerkt: sterkstgroeiende groene concurrent gekortwiekt en alle privé-initiatieven voor opwekken van groene energie behoorlijk beperkt, zelfs ten koste van de eventuele ontwikkeling van een groenere economie en dito nieuwe bedrijven, wat bizar overkomt als uiteindelijk resultaat van een VLD-beslissing (maar dat bleek reeds uit de panorama-reportage: steun aan electrabel, desnoods ten koste van alles). Bestaat de kans dat Moerman kletsen krijgt en ook haar beslissingen met teugwerkende kracht ongedaan gemaakt worden nu de politieke kaarten sinds vandaag anders liggen?

afbeelding van dirk vh-1
10/06/2007 - 21:50

Electrabel is CD&V. We gaan, wat ecologische initiatieven betreft slechte tijden tegemoet.
De Belgische burger heeft 20 jaar meer betaald voor zijn electriciteit om de kerncentrales af te betalen. Sinds midden jaren negentig zijn de centrale afbetaald. We betalen dus meer dan 10 jaar teveel voor onze electriciteit. Ik kan niet aanvaarden dat enerzijds Electrabel jaarlijks miljarden winst maakt en anderzijds geen geld beschikbaar is om subsidies toe te kennen aan ecologische initiatieven.
Dit is niet "slecht bestuur"; Dat is wel "de rijken rijker".
Met als verborgen agenda "zie wel dat we niet zonder kerncentrales kunnen!".

Dirk

afbeelding van Anonieme gebruiker
11/06/2007 - 10:37
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

..is CD&V, dacht ik ook tot voor het bekijken van de panorama-uitzending, waaruit bleek dat Guy wel tamelijk veel in de pap te brokken had bij de Seuz-affaire, en dat was buiten de CD& en Vandelanotte om.

afbeelding van Anonieme gebruiker
11/06/2007 - 10:53
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

en wat word de volgende job voor van hofstad pronostiekje doen
kijk eens waar de haene overal aan de kost komt en vorige poletiekers zitten in alle bedrijven
natuurlijk zijn zij nooit met coruptie in aanraking gekomen,hun beloningen komen achter af bij grote bedrijven en kan men niets in verband brengen met corupsie

afbeelding van dirkm
11/06/2007 - 14:50

@ walter

wat is er fout (buiten veel ambtelijk gedoe) aan subsidies en deze aanwenden om je bedrijf mooie groei-en winstcijfers te laten maken en daarnaast mensen de mogelijkheid geven om hun eigen stroom te produceren.
Zouden we dit ook over onze sociale zekerheid zeggen, dat het toch immoreel is dat dokters geld verdienen op de kap van de zieke? Te veel da's iets anders.

Als ik me niet vergis is dit systeem van subsidies en zelfs nog meer, belastings-vermindering/vrijstelling de laatste 30 jaar een beleidsinstrument van de overheid geworden.
Vergeet niet dat de kerncentrales in ons land ook via zulke systemen van staats-interventie/steun zijn neergepoot.
Nu deze werkwijze gebruikt wordt door een bedrijf, samengesteld uit doodgewone burgers die samen geld bijeenleggen en investeren in nieuwe energiewinning, is het fout?

Trouwens indien je zelf je pv-installatie plaats krijg(kreeg?) je de 10% steun van de vlaamse overheid.Da's toch niet niks!
Ik heb nu zelf een pv installatie en gezien hoe het moet en inderdaad, als je goed bent in dakwerken en elektriciteit is het niet moeilijk.

@sabbe

stop eens met zeuren over de kleine man. Ik ken heel wat"kleine" mannen waarvan de bankrekening heel wat meer euro's bevat dan de mijne. En uit eigen ervarng weet ik dat het gevoel van de kleine man om "uitgesloten" van iets(in dit geval de susidies voor pv)te zijn, veel met kennis over zulke regelingen te maken heeft.
Dus informeer u, kijk en vergelijk en als je handig bent, doe het zelf, maar niet zeuren hé!!
Of in het engels : Put your money where youre mouth is.

trouwens na de verkiezingsuitslag is het nog maar de vraag of deze regeling wel vankracht blijft.

@ pluto

blijven dwarliggen!

by the way; wat zit een zure zeurtrien van het vlaamsblok zich te moeien. Zij zijn de enige partij die 100% voor nucleair gaan en nu wat komen emmeren over hernieuwbare energie.
Dus mensen lees haar interpelatie met veel achterdocht!!!

Dirkm

afbeelding van walter-13
11/06/2007 - 18:50

Dirkm,

begrijp me niet verkeerd; ik heb niets tegen het nastreven van winst bij het gebruik van subsidies. Alleen vond ik in het begin het een eigenaardig gebruik van die ecologiesteun om op een 'ander' PV-panelen te plaatsen.
Ik volg de redenering wel dat de geest van de regeling voor ecologiesteun er niet is om productiecapaciteit op te bouwen. Wat los staat dat ik geloop dat productie van groene stroom best wat extra ondersteuning verdient (gezien hoe idd de kerncentrales en Electrabel hier worden behandeld, ook hoe moeizaam bv windmolens aan bouwvergunningen kunnen komen).
Maar ik versta perfect dat de vorige regeling het PV-Privee project wel toestond en daarom vind ik de Vlaamse Overheid in dit vooral een slecht verliezer door de recht-van-opstal dossiers te schrappen met terugwerkende kracht.
Ecopower zelf had blijkbaar een project van 5 miljoen, met 1 miljoen subsidies. Als je dan ziet dat in totaal 44% van 68 miljoen aan dossiers (een 30 miljoen Euro), via recht van opstal werkt, dan is het dossier van Ecopower een peulschil op het geheel. Ik vraag me af hoe erg dit is voor al die andere firma's.

Walter

afbeelding van walter-13
11/06/2007 - 19:11

ps: net eens Jim Williame beluisterd in bovenstaande link en ik geef hem volmondig gelijk (wat denk ik niet in tegenspraak is met wat ik boven schreef).

Walter

afbeelding van dirkm
11/06/2007 - 20:43

@ walter

Wat ik een andere discussie al schreef:

'Mocht een "groene" minister zo-een beslissing genomen hebben, alle kranten zouden deze minister verguizen en zijn/haar carriëre zou verleden tijd zijn.'(Pek en veren)

van Walter;

'Ik volg de redenering wel dat de geest van de regeling voor ecologiesteun er niet is om productiecapaciteit op te bouwen.'

Er is inderdaad de grijze zone tussen de letter van de wet en de geest van de wet, maar hier maakt Ecopower volgens mij gewoon gebruik van een wet om een legitiem doel na te streven , namelijk zoveel mogelijk groene stroom produceren. Dat deze regeling hiervoor niet ingevoerd is,is waarschijnlijk en dat het de bedoeling was/is om de burger er toe aan te zetten om zelf te investeren, lijkt mij voor de hand liggend.(heb ik zelf ook gedaan)

en bedankt want ik wist niet dat radio centraal ook al on-line was.

Dirkm

afbeelding van dirk vh-1
11/06/2007 - 22:50

De overheid geeft duidelijk de voorkeur aan een handvol grote spelers op de energiemarkt, boven vele kleintjes.
Wat die overheid vergeet is de nood aan sensibilisering.
Eén groot oppervlak zonnecellen ergens op een fabrieksterrein zien de burgers niet.
Daarentegen, als er door het initiatief van Ecopower 800 gezinnen over geheel Vlaanderen voorzien worden van panelen, wordt dat door duizenden milieu-onbewuste burgers gezien en wordt er over gepraat.
Ikzelf als PV-prive deelnemer heb er met tientallen buren, familie, kennissen, collega's over gepraat. En ik heb geen enkele negatieve reactie gehoord. Het tegendeel. Over sensibilisering gesproken!

Een ander aspect: er zijn vast wel bedrijfjes die superwinsten beogen en daarom subsidies misbruiken om persoonlijk rijk te worden.
Daar zit juist de hypocrisie van het terugschroeven van de subsidies: het achterliggend doel is "Electrabel en co" nog hogere superwinsten te laten maken boven op de miljarden die reeds met kernenergie, ten koste van alternatieve energie gemaakt worden.
Daarentehgen, een cooperatieve als Ecopower heeft niet als eerste doelstelling de cooperanten en/of bestuursleden schandalig rijk te laten worden (hoewel 6% divident niet mis is). Het doel is winst te maken om het voortbestaan van de cooperatie te garanderen. Het 'teveel aan winst' wordt herinvestreerd in milieuprojecten.
M.a.w. Ecopower, Beauvent, ... hebben zichzelf een maatschappelijk doel gesteld: zoveel mogelijk mensen bewust maken van het feit dat de wereld naar de kloten gaat en dat we met zen allen als burger medeverantwoordelijk zijn.

Maar ik geef toe, het kaf van het koren scheiden alvorens subsidies toe te kennen is geen gemakkelijk oefening. Maar, daar het om miljoenen subsidies gaat, dat per slot van rekening ons belastingsgeld is, mag het wel wat moeite kosten wat mij betreft.

Op de algemene vergadering van Ecopower begin dit jaar werd gediskuteerd over de vraag of Ecopower zich niet zou moeten inlaten met politiek. De uitslag was "schoenmaker, blijk bij uw leest". Neen dus.
Ik heb nu toch het gevoel dat je zonder een sterke politieke lobby, hoe vies dat ook is, geen zekerheid hebt.

Dirk

afbeelding van dirk vh-1
14/06/2007 - 22:01

Vandaag ontvangen reactie van phaedra [dot] vankeymolen [at] vlaanderen [dot] be

De ecologiepremie is niet bedoeld om gezinnen te ondersteunen. Bedrijven en gezinnen hebben beide recht op een groenestroomcertificaat per met fotovoltaische zonnepanelen opgewekte MWh aan een voor 20 jaar gegarandeerde waarde van 450 € sinds 1 januari 2006.
Aldus bedraagt de terugverdientijd gemiddeld de helft van de gewaarborgde periode.
Gezinnen krijgen in 2006 en 2007, bij wijze van overgangsmaatregel, bijkomend nog 10% investeringssteun.
Bedrijven krijgen bijkomend en onder welbepaalde voorwaarden een ecologiepremie die onder andere afhangt van de omvang van het bedrijf en van de ecologische meerkost van de investering.
Om vooral de beste projecten te betoelagen en tegelijk de kosten te beheersen is, op voorstel van minister Moerman, gekozen voor een wedstrijdformule of 'call'.
De verstrenging van de beoordelingscriteria met terugwerkende kracht is destijds beslist en op voorhand kenbaar gemaakt opdat bedrijven tijdig zouden weten dat de beoordelingscritaria zouden verstrengen.

Het succes van de aanpak naar gezinnen toe blijkt uit zowel de verviervoudiging van de goedgekeurde aanvragen in 2006 als de verdubbeling van het aandeel groene stroom sinds het aantreden van de regering Leterme.
Minister Peeters heeft bijkomende middelen ter beschikking gesteld om de steun van 10% voor het plaatsen van fotovoltaische zonnepanelen bij gezinnen nog uit te breiden en ondertussen de gewaarborgde vergoeding van 450 euro/MWh handhaven.
Het aantal in 2006 en 2007 goedgekeurde aanvragen bedraagt dan ook meer dan het vijfvoud (!) van de voorafgaane jaren.
Sinds het aantreden van de regering Leterme, dus op amper drie jaar tijd, is het aandeel van de groene stroom meer dan verdubbeld.

Ik hoop hiermee wat verduidelijking te hebben kunnen geven.

Vriendelijke groeten

afbeelding van dirkm
15/06/2007 - 09:13

Wilt ze nu zeggen dat de groei van PV in vlaanderen d'er is dankzij Leterme of ondanks Leterme?

afbeelding van walter-13
15/06/2007 - 10:24

Dirk,

op welke vraag/reactie heeft pheadra gerageerd?

Vooral dit zinnetje is bizar 'De verstrenging van de beoordelingscriteria met terugwerkende kracht is destijds beslist en op voorhand kenbaar gemaakt opdat bedrijven tijdig zouden weten dat de beoordelingscritaria zouden verstrengen.'
=> destijds? over welke periode praat zei? En hoe is er gecommuniceerd? Volgens Ecopower is er zeker niet gecommuniceerd.
Ook best grappig dat ze zoveel namen laat vallen in dat schrijven. Alsof haar betoog dan overtuigender is. Verder lijkt er hier vooral naast de kwestie te zijn geantwoord. Of ik zie in een deel van dat schrijven toch niet de link naar de wijziging in de ecologiesteun.

Walter

afbeelding van pascal-4
15/06/2007 - 11:10

Belangrijk ook misschien hoe de markt op deze wijziging zal reageren.

Zal bij het wegvallen van deze steun de prijzen onder druk gezet worden?

Ik kan me niet van de indruk ontdoen (ook anderen blijkt op dit forum) dat in vergelijking met bv. Duitsland er toch nog belangrijke prijsverschillen zijn.
Houden deze subsidies de prijs hier kunstmatig hoog, of is er de hoge vraag verantwoordelijk voor?

Zal het wegvallen van deze subsidie mensen doen twijfelen om deze hoge nog investering te doen en deze de rpijzen doen dalen?

Ik ben benieuwd...

afbeelding van walter-13
15/06/2007 - 12:37

geen chocolade sigaretten meer verbieden.

Even serieus: Wat is groen of ecologisch? Als dat puur het thema ecologie is kan je evengoed zorgen dat dat thema in de andere partijen naar voorkomt en heb je daarom die groene partij niet nodig. Staat groen ook voor een bepaalde sociale , economische visie (zoals partij groen zich profileert), dan heb je hier in de praktijk een links groene partij. Is je vraag hoe die links groene partij groter maken, of enkel hoe ecologische thema's hoger op de agenda te krijgen?

walter

afbeelding van walter-13
15/06/2007 - 13:51

oeps foute vraagstaart....

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.