Btw op groenestroomcertificaten | Ecobouwers.be

U bent hier

Btw op groenestroomcertificaten

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van dirk andelhofs
17/04/2008 - 08:38

De federale overheid heeft op 26 februari jl. beslist dat vanaf 1april 2008 alle verhandelingen van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten onderworpen zijn aan BTW, volgens het normale tarief (21%).

Wat de implicaties hiervan zullen zijn, wordt nog onderzocht door de VREG.
Van zodra er hieromtrent meer duidelijkheid is, zal dit gecommuniceerd worden.

De beslissing E.T.113.522 kan U hieronder raadplegen (Bron:
www.fisconet.fgov.be )

Met vriendelijke groeten,

Het COGEN team

BESLISSING ET113522

Beslissing nr. E.T.113.522 dd. 26.02.2008

Dienst - Tarief - Verhandeling van groenestroomcertificaten - Warmtekrachtcertificaten

Teneinde te voldoen aan de richtlijnen inzake hernieuwbare energiebronnen opgelegd door de Europese Unie, heeft België geopteerd voor de invoering van een minimumnorm hernieuwbare energiebronnen, gecontroleerd via groenestroomcertificaten. Binnen dit systeem wordt iedere elektriciteitsleverancier verplicht een minimum aandeel van zijn aan eindverbruikers geleverde elektriciteit te betrekken uit hernieuwbare energiebronnen. Hiertoe worden de elektriciteitsleveranciers verplicht om een corresponderend aantal groenestroomcertificaten voor te leggen aan de reguleringsinstantie en wordt per ontbrekend certificaat een administratieve geldboete opgelegd, zodat de naleving van deze verplichting wordt opgevolgd en afgedwongen.

Groenestroomcertificaten worden door de reguleringsinstantie bij de productie van groene stroom toegekend aan de producent, en zijn vrij verhandelbaar. De elektriciteitsleveranciers kunnen bijgevolg de opgelegde norm halen door groenestroomcertificaten aan te kopen. De certificaten kunnen eveneens worden gekocht door personen die niet gehouden zijn certificaten voor te leggen. De verhandeling van de groenestroomcertificaten vormt een parallelle markt, los van de verkoop van elektriciteit.

Inzake de toepassing van de BTW voorziet beslissing nr. E.T. 110.775 van 28 februari 2006 dat de groenestroomcertificaten dienen aangemerkt te worden als verhandelbare waardepapieren (andere dan aandelen of obligaties) die worden beoogd door de vrijstelling van artikel 44, § 3, 10° van het Btw-Wetboek. De overdracht van dergelijke certificaten is bijgevolg vrijgesteld van BTW. Diensten inzake bewaring en beheer van die certificaten zijn evenwel belastbaar op grond van de uitzondering voorzien in voornoemd artikel 44, § 3, 10°.

Deze beslissing was het gevolg van besprekingen op Europees niveau betreffende de quota voor de emissie van CO2 en tijdens dewelke er werd beslist de problematiek van de groene stroom nog verder te bestuderen. Zij was dan ook slechts voorlopig van toepassing.

Na grondig onderzoek betreffende zowel de intrinsieke kenmerken van de groenestroomcertificaten als de wijze waarop zij op fiscaal vlak worden behandeld in de verschillende Europese landen die voor de invoering van een dergelijk systeem opteerden, moet men vaststellen dat de groenestroomcertificaten eerder verwant zijn met rechten die vergelijkbaar zijn met licentierechten en dat het onjuist is deze nog te beschouwen als verhandelbare titels (andere dan aandelen of obligaties) te beschouwen zoals bedoeld in de vrijstelling van voornoemd artikel 44, §3, 10°.

Bijgevolg is de verhandeling van groenestroomcertificaten, zoals de verhandeling van quota voor de uitstoot van gassen met broeikaseffect (zie beslissing nr. E.T. 109.133 van 16 maart 2005), een dienst als bedoeld in artikel 18, §1, tweede lid, 7° van het Btw-Wetboek. Deze overdracht is aan de BTW onderworpen tegen het normaal tarief, wanneer deze overeenkomstig artikel 21, § 2, of 21, § 3, 7°, a), van het BTW-Wetboek hier te lande plaatsvindt. Terzake is geen enkele vrijstelling van toepassing.

Onderhavige beslissing treedt in werking vanaf 1 april 2008. De hiervoor omschreven beslissing nr. E.T. 110.775 van 28 februari 2006 evenals de beslissing nr. E.T.110.775/2 van 24 april 2006, tweede lid, in fine betreffende warmtekrachtcertificaten wordt vanaf die datum opgeheven.

22 Reacties

Reacties

afbeelding van walter-12
17/04/2008 - 10:02

Dat is goed zeker: dan krijgen we nog 21% bovenop de 450 Euro als we een groene stroomcertificaat leveren....

Ik benieuwd naar de impact hiervan. Vermoedelijk enkel iets voor transacaties tss BTW plichtingen, en heeft het geen impact voor particulieren.

Walter

afbeelding van leo-7
17/04/2008 - 11:18
leo

eigenlijk door stroom te produceren en te verkopen, maak je winst en ben je dus een handelaar.
dus moet je een btw nr hebben etc...

maar door de geringe omzet zal je wss vrijgesteld worden

leuk hé in dit apenland!?

afbeelding van toontje
17/04/2008 - 18:50

Zo lang je onder de ik dacht, 5580€ op jaarbasis blijft ben je vrijgesteld van Btw plichten,

De Btw administratie kan je wel vragen om aan te tonen hoeveel je excact verkocht hebt, maar eigenlijk is dat onnozel want ze kunnen evenzogoed de inhoud opvragen van de databank van de Vreg en dan weten ze het ook...

afbeelding van lutgarde
07/05/2008 - 14:26

Via een firma die zonnecelpanelen plaatst, heb ik vernomen dat de VREG en de BTW-administratie er tot heden nog niet uit zijn hoe de BTW-heffing op groenestroomcertificaten zal verwerkt worden.

afbeelding van hans-23
07/05/2008 - 16:18

In principe kan men opteren voor de vrijstellingsregeling (minder dan 5580 euro) maar indien men opteert voor de belastingplicht verkrijgt men een recht op aftrek van de betaalde BTW op de installatie (echter wel beperkt in tijd want recht op aftrek is uitdovend). Zie ik daar al de dollartekens verschijnen in de ogen van onze groene jongens.
Dit kan dus een serieuze positieve invloed hebben op de terugverdientijd van de gehele installatie.
Persoonlijk zou ik deze evolutie niet zo negatief inzien.

Bovenstaande is wel volledig onder voorbehoud van de visie van de BTW-administratie. Het is mijn inziens niet zeker of deze regeling wel zal gelden voor de particulier die sporadisch een groene stroomcertificaat zal verkopen of degene die dit op regelmatige basis zal doen (artikel 4 van het BTW-wetboek).

afbeelding van lucvt
07/05/2008 - 23:46

Tppntje

die 5580 euro bedoeld bij art 56 §2 van het BTW-wetboek gaat over BTW-belastingplichtigen die te weinig jaaromzet halen. Wij zijn echter geen BTW-belastingplichtigen!
Het klpot inderdaad dat het recht op aftrek voor deze vrijgestelden vervalt. Dit laatste geldt ook voor de vrijgestelden van art 44 (dokters, notarissen, kinesisten, scholen en andere educatieveof sportieve diensten,...), de bijzonder landbouwregeling, NBRP (rechtspersonen als VZW).

Onze PV-panelen zijn mijn inziens niet geplaatst in het kader van een economische activiteit. Dit is een absolute voorwaarde om als BTW-plichtige te worden beschouwd.

Zelfs al beschouwen ze dit toch als een economische activiteit, dan merkte ik tijdens mijn vluchtig lezen van de omzendbrief op dat we zouden vrijgesteld zijn bij art 44 (verhandelbare waardepapieren).

afbeelding van wonko
08/05/2008 - 08:07

@minfinnerd

Je kunt toch geen voordeel doen als particulier door opeens BTW te gaan betalen op die certificaten.....
Je zou dan misschien wel de BTW die je betaald hebt op de panelen kunnen aftrekken van de BTW die je moet betalen. Maar je kunt dus nooit meer recupereren dan je zou moeten betalen aan BTW op die certificaten (of begrijp ik het verkeerd).
In vergelijking met de huidige situatie waar je geen BTW moet betalen op de certificaten, kun je zeker niet voordeliger uitkomen (kan misschien de schade wat beperken)

Maar ik zou het wel raar vinden dat je als particulier met een bescheiden stroomproductie opeens BTW-plichtig zou worden. Ik lig er dus niet wakker van!

afbeelding van roover
08/05/2008 - 09:33

@ Jan(wonko)

Ofwel heb ik niks begrepen van BTW, ofwel jij (pas op, ik ben zeker geen specialist).
Als producent/verkoper van GSC's zou je aan je klant (dus de eli-maatschappij of de netbeheerder) bovenop de 450 EUR nog eens 94,50 EUR BTW moeten aanrekenen.
Die mag je uiteraard niet zomaar in je zak steken, maar moet je afdragen aan vadertje Staat.
De vraag is alleen of je hem eerst mag verrekenen met de BTW die je zelf betaald hebt op je aankoop (zoals handelaars altijd doen).

afbeelding van wonko
08/05/2008 - 09:50

Inderdaad, ik heb er niets van begrepen!
Of toch zeker niet goed nagedacht, jouw uitleg werkt in elk geval verhelderend. :-)

In dat geval zou je dus toch een reëele winst kunnen realiseren. Maar dat zal inderdaad maar voor een paar jaar kunnen gelden. Heeft er iemand een idee over hoeveel jaar je de BTW-aftrek van een investering kunt spreiden?

En wat daarna????
Ik denk dat ik het toch prefereer om uit de handen van de BTW-administratie te blijven ;-)

afbeelding van lucvt
08/05/2008 - 10:35

Jullie verwarren BTW-aftrek met fiscale afschrijvingen!

De 1500 euro betaalde BTW op je installatie (stel 25000euro x 6 %BTW = 1500euro) zou je met je eerste BTW-aangifte al terugbetaald krijgen(= een aangifte 625 en driemaandelijks in te dienen bij een jaaromzet kleiner dan 1.000.000 euro). Dit lijkt leuk te zijn.
Bij je volgende BTW-aangiften zou je dan telkens de ontvangen BTW voor de verkoop van je GSC (21%BTW op 450 euro of op reële verkoopprijs) moeten doorstorten aan de Staat. Dus zolang er GSC geïnd worden (30 à 40 jaar?).

Voor de boekhoudkundige afschrijvingstermijn kan de boekhouder zelf een economische levensduur bepalen.(De boekhouding moet wel een waargetrouw beeld van de werkelijkheid vormen) Dit is hoofdzakelijk van belang voor de directe belastingen en staat dus los van de BTW.

Een parlementair antwoord bepaalde dat de afschrijvingstermijn van PV-panelen 40 jaar bedraagt! Meestal volgen de boekhouders gemakshalve die fiscale afschrijvingstermijnen. Doch 40 jaar is extreem lang, gezien de politici voor een industrieel gebouw of woning respectievelijk een termijn van 25 en 33 jaar aanvaardden.

Hopelijk krijgen jullie geen slapeloze nachten. :-)

afbeelding van MET architectuur
08/05/2008 - 10:45

in de marge hiervan maar toch ook enigszins aansluitend, stelde ik me een poosje terug volgende vraag:
moet je die groene stroom certificaten, en vooral de opbrengst ervan bij verkoop, aangeven in je belastingsbrief?

afbeelding van gunter
08/05/2008 - 11:04

Ik kan mis zijn, maar als je Btw-plichtige bent (en dus ook BTW kunt recupereren) beschik je toch over een Btw-nummer. Iemand die beschikt over een Btw-nummer moet toch sociale bijdragen betalen. Ik dacht iets van minimaal een 63 euro/kwartaal.

Waar zit dan de winst?

afbeelding van lucvt
08/05/2008 - 22:19

Joost :antwoord is nee (zie brief minister Reynders op www.energiesparen.be)

Gunter: zou dit voor cumul of bijberoep ook tellen? Leuke vraag van jou, maar het blijft niettemin een hypothetische, want zolang je van PV geen economische activiteit maakt, kan je geen BTW-plichtige worden.

afbeelding van lucvt
09/05/2008 - 09:05

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/zon_briefreynders.pdf

www.energiesparen.be Kies voor Milieuvriendelijke Energieproductie vervolgens nieuwsbrieven en selecteer nieuwsbrief nummer 4

MVG

afbeelding van MET architectuur
09/05/2008 - 08:55

lucvt,
hopelijk blijft het zo dat je het niet als inkomsten moet aangeven eens men de btw op GSC's invoert, anders mag je ongeveer de helft afdragen...
ik vind "de brief" ook niet terug, het feit dat dergelijk iets in een brief moet worden verduidelijkt doet mij ook vermoeden dat dit een maatregel is die men op termijn makkelijk kan veranderen, het financieel rendement van die gsc's zou dus wel eens niet zo zeker kunnen zijn op langere termijn.

afbeelding van wonko
09/05/2008 - 07:58

@lucvt

die "brief minister Reynders op www.energiesparen.be" Waar moet ik die gaan zoeken op die site?
Ik vind hem niet terug

afbeelding van Anonieme gebruiker
15/05/2008 - 18:04
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Heh.

Bovendien is uit de beslissing niet af te leiden of deze BTW ook door particuliere verkopers van certificaten moet aangerekend worden, wat vooral voor PV-installaties van belang is. In dit geval zouden deze particulieren verplicht worden om een BTW-nummer aan te vragen, wat een verregaande verplichting inhoudt.

Dit wordt raar hoor.

afbeelding van Anonieme gebruiker
16/05/2008 - 19:39
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Een link er naartoe stond er al hoor Dirk ... .

VREG wacht nog altijd af blijkbaar, of men is serieus aan het onderhandelen. Iemand al iets meer gehoord?

afbeelding van hendrik de corte
27/05/2008 - 20:56

Op www.energiesparen.be staat intussen dat er op 20 mei een parlementaire vraag geweest is.
Het antwoord van de minister van financiën kan als volgt samengevat:

De fiscale gevolgen van groenestroomcertificaten en de verkoop van elektriciteit door particulieren?

• particulieren die groenestroomcertificaten ontvangen voor de elektriciteit die zij zelf verbruiken zijn niet onderworpen aan de BTW-wetgeving als zij hun groenestroomcertificaten verkopen aan de netbeheerders;
• particulieren die op geregelde basis meer elektriciteit produceren dan zij zelf verbruiken zijn wel onderworpen aan de BTW-wetgeving als zij hun groenestroomcertificaten verkopen aan de netbeheerders, zowel voor de verkoop van de elektriciteit als voor de verkoop van de groenestroomcertificaten. Dit geldt echter niet wanneer hun jaarlijkse inkomsten lager zijn dan 5.580 euro (de vrijstellingsregeling voorzien in artikel 56, § 2, van het BTW-Wetboek). Deze belastingvrijstelling geldt voor de leveringen van goederen en diensten die ze verrichten.
• de opbrengst van de verkoop van groenestroomcertificaten zijn geen belastbare inkomsten in de personenbelasting voor zover deze energie geproduceerd wordt door een installatie die exclusief voor de privé-sfeer wordt gebruikt.

groeten
rik

afbeelding van bram-13
28/05/2008 - 10:56

Hierover verschijnt binnenkort een artikel in het Algemeen Fiscaal Tijdschrift.

Ik kan het weten, want ik heb het helpen schrijven.

Jullie begrijpen waarschijnlijk ook dat ik voorlopig niks meer kan geven.

Mijn werkgever zou dit waarschijnlijk niet apprecieren.

afbeelding van geert devos
28/05/2008 - 16:30

ik geef les in bijberoep en zit boven mijn 5580 euro , ben dus BTW-plichtig voor dit bijberoep.
Wordt ik , als ik PV laat plaatsen , dan als particulier beschouwd (en begint men dan weer van nul te tellen voor de BTW) of wordt de opbrengst van mijn verkochte certificaten dan onmiddellijk opgeteld bij mijn bijberoep en moet ik BTW erop doorstorten.
Voordeel zou dan wel zijn dat ik alle gemaakte kosten zou kunnen afschrijven.(wat een lol !)
Zal dan wel naar mijn ondernemingsloket moeten gaan en mijn ondernemings/btw-nummer laten uitbreiden met "energieproducent".
Die gasten van het ondernemingsloket zullen groen lachen , en ik weet dat het absurd lijkt , maar we leven dan ook in Absurdistan,hé.
Iemand een gedacht hierover ??

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.