Klimaatcritici | Page 15 | Ecobouwers.be

U bent hier

Klimaatcritici

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

05/08/2014 - 16:08

 

 

In de vraagstaart "Smogalarm versus brandstofverbruik" zijn we toevallig terechtgekomen op het terrein van de klimaatopwarming en de kritiek hierop. Deze kritiek is vooral gegrond op het stilvallen van de aardtemperaturen gedurende de 10 laatste jaren.

 

Rudy Martens heeft toen een interessante site aangebracht: www./Klimaatfraude.info/tag/fysica. Er zijn ook interessante uitwijdingen op de site: www.klimaatfraude.info/images/Entwurf3.jpg/PCC AR5.

 

Hans Delanoye heeft ons aangeraden hierover een nieuwe vraagstaart te openen, die rechtstreeks dit onderwerp behandelt.

 

In het kort samengevat: de gemiddele aardtemperatuur is wel gestegen in de jaren 1990, maar deze stijging is sinds 2002 praktisch stilgevallen. Alle klimaatcritici zijn natuurlijk hierop gesprongen om de opwarming van de aarde als een klimaatfraude voor te stellen, waar korte metten mee moet worden gemaakt.

 

Het IPCC heeft in zijn laatste rapport een diagram voorgesteld waarop de verschillende scenario's worden voorgesteld van berekende opwarmingen. De opgemeten waarden blijven de laatste jaren onder de voorziene stijgingen. De vraag, zelfs voor niet-specialisten, blijft actueel: gaat het hier om een grootschalige fraude, of is deze stilval van de temperatuurstijging een tijdelijk fenomeen dat aan andere factoren verbonden is?

 

Mijne indruk is dat de kritiek op geïsoleerde feiten steunt. Soms is hun uitleg rechtuit tendentieus. Bijvoorbeeld: In de andere vraagstaart geef ik de reeks gemiddelde  aardtemperaturen van het IPCC-rapport. De critici vergelijken de temperaturen van de 10 laatste jaren met de toevallig hoge temperatuur van 1998, en beweren dan dat er, in plaats van een stijging, sprake  is van een daling. Zulke uitleg heet ik een valse voorstelling van de werkelijkheid. 

 

Rechtuit gezegd wist ik niet dat er zulke grote groep klimaatcritici bestaat. Ik dacht dat het over enkelingen ging.

 

Er zijn natuurlijk andere duidelijke tekenen van klimaatopwarming buiten deze aardtemperaturen, vooral dan in het noordelijk halfrond. Op Wikipedia is een goede samenvatting te vinden.

434 Reacties

Reacties

14/12/2015 - 20:29

Rudy, voor de persluchtauto: http://www.ecobouwers.be/forum/post/autos-op-perslucht

Wat houdt je tegen het andere op markt te brengen?

Walter

14/12/2015 - 21:01

Rudy,

Denk jij dus dat het allemaal één groot complot is met medeplichtigheid van meer dan 99 % der wetenschappers?

14/12/2015 - 21:23

Walter:

Omgekeerde vraag:

Guy Nègre wou dit zelf in alle Europeesche landen doorvoeren/organiseren.

Hij was bovendien héél sociaal en wou de constructie van zijn wagens enkel doorvoeren in het verkoopland om de plaatselijke tewerkstelling te bevorderen!

Maar 50% minder CO2 uitstoot is ook  50% minder acsijnsen op die brandstof hé, en daar krijg je geen enkele politiieker voor warm.

Charel:

Geloof je dat zelf van die 99%?

14/12/2015 - 21:54

Rudy, ik bedoelde dat je over de persluchtauto in de andere vraagstaart kan verder praten.  

Over zelf op de markt brengen verwees ik naar je ander voorstel.

Walter

14/12/2015 - 22:33

Ik geloof dat ik weer eens wat overdreven heb met die 99%. Het zijn er wellicht slechts een schamele 97 %.

14/12/2015 - 23:12

Eerlijk gezegd erger ik mij ook wel aan al die wetenschappers (of mensen die zichzelf toch voorstellen als specialist) die iedere dag op de radio komen zeggen dat we de opwarming van de aarde zullen beperken tot 1,5°C. En op welke manier we dat moeten doen. Ik vraag me af of die mensen het klimaatrapport eigenlijk wel gelezen hebben. En of ze bijvoorbeeld weet hebben van de positieve invloed van fijn stof op het beperken van de opwarming. In ieder geval vind ik het zeer misleidende informatie want het geeft de indruk dat de wetenschap de opwarming van de aarde en de snelheid ervan perfect kan inschatten en verklaren hetgeen allesbehalve het geval is.

15/12/2015 - 11:47

 

 

Rudy,

 

Ik weet niet goed welke de bedoeling is van dit artikel van earth-matters. Alle temperatuurschommelingen zouden komen van de positie van de aarde-maan tegenover de zon. Er zit wel één grote tegenstrijdigheid in dit artikel. Op dit ogenblik is de afstand zon-aarde het grootst gedurende de noordelijke winter, en het kleinst  in het Zuidelijk Halfrond. Dit zou de reden zijn waarom Australië op dit moment zo puft. Spijtig genoeg voor deze theorie is het zo dat het Noordelijk Halfrond gedurende de laatste jaren dubbel zo snel opwarmt als het Zuidelijk Halfrond. Sinds de periode 1870 is dit ongeveer 0,85 °C gemiddeld, hetgeen ongeveer + 1,13 °C geeft bij ons, en + 0,56 °C in Australië. Er is steeds sprake van gemiddelden, op elke plaats en op elk tijdstip zijn er variaties.

 

Nu is het een feit dat de alamistische berichten van het IPCC voor een groot gedeelte op klimaatmodellen rusten. Zijn ze overdreven? Moeilijk te zeggen, maar de voornaamste parameters gebruiken pessimistische aannames:

 

-  Door de te verwachten hogere temperaturen zal er een grotere luchtvochtigheid ontstaan. Waterdamp is het krachtigste, zij het kortstondig broeikasgas. De evolutie ervan is niet in computetrprogramma's te vatten, omdat er teveel variatie op korte tijd en op kleine ruimtes optreedt. Men denkt dat de invloed hiervan steeds erger wordt, en zo wordt het ook vertaald in de klimaatmodellen.

 

-  De opnamemogelijkheden van CO2 in de oceanenen en door de natuur (grond, bomen, enz.)  zal bij hogere concentraties afnemen. Hiervoor bestaan er verschillende scenario's, hetgeen zich eveneens in de grote spreiding van de resultaten weerspiegelt. Er wordt dus verondersteld dat deze fenomenen, die reeds bezig zijn, steeds erger worden. (Bij mijn berekeningen heb ik ze gewoonweg geëxtrapoleerd).

 

Op Nederlandse blogs is er meer serieuze lectuur te vinden dan in dit aangegeven artikel, al zijn de berichten pro IPCC veruit in de meerderheid: www.Klimaatverandering/Wordpress.com. De uiteenzetting van Marcel Crok, die daar te vinden is, wordt door de meerderheid uitgelachen. Ik vind echter dat dit zeer serieuze taal is.

19/12/2015 - 01:26

 

Beste Pierre,
 
Ik citeer je: "De opnamemogelijkheden van CO2 in de oceanenen en door de natuur (grond, bomen, enz.)  zal bij hogere concentraties afnemen." 
Met alle respect: helemaal niet, wel integendeel ! Dat is het 'm net !!!
 
CO2  a k t i v e e r t  fotosynthese ! Des te méér CO2, des te méér planten groeien. Daar waren wetenschappers het al over eens, VOORALEER de eerste berichten over Global Warming de wereld werden ingestuurd. Het wetenschappelijk bewijs daarvan is zo  o v e r d o n d e r e n d, dat het IPCC niet anders kon, dan het  e i n d e l i j k  - zij het schoorvoetend - toe te geven in AR5 (2013): "Field experiments provide a direct evidence of increased photosynthesis rates AND water use efficiency ... in plants growing under elevated CO2." 
Dat is slechts bij wijze van voorbeeld, er zijn er vele andere. Uit Box 6.3 op pgnr. 502 van de 'full report' van het IPCC (375MB, kan even duren): http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf

En het blijken vooral zgn. C3 planten te zijn die het meest van CO2-verrijking profiteren. En laat nu net de meerderheid van eetbare gewassen onder die categorie vallen (bv. aardappelen, rijst, tomaten ...). Optimale CO2-concentratie zou tussen 700 en 900ppm liggen. http://horttech.ashspublications.org/content/8/4/524.full.pdf Of zowat het dubbele van de huidige 400ppm CO2-concentratie in de lucht. Ik hoef jou niet te vertellen dat tot 800ppm een  u i t s t e k e n d e  luchtkwaliteit blijft voor de mens (IDA 1). BIJGEVOLG: CO2 is niet enkel de ALLERNATUURLIJKSTE, maar misschien ook de allerefficiëntste en allergoedkoopste ... meststof ! Niet straf genoeg ? Goed: met minder CO2 in de lucht, zullen we met méér landbouwgrond  minder mensen kunnen voeden ! 

 

Maar op die NATUURLIJKE 'fertiliser' maken we met z'n allen jacht ??? Want het IPCC - een organisatie van de Verenigde Naties - heeft ons verteld dat die natuurlijke 'fertiliser' de aarde doet opwarmen ?

 
Mag een ietwat kritisch denkend mens zich daar vragen bij stellen ? Zouden die vragen des te prangender worden wanneer men merkt dat een bedrijf als MONSANTO, de wereldspecialist in:
  • kunstmatige meststoffen;
  • herbiciden, pesticiden (= gifbrouwsels) waaronder Agent Orange waardoor nog steeds misvormde Vietnamese kinderen geboren worden, google 's op 'four decades after agent orange' - zou in een ietwat betere wereld dat bedrijf al niet lang failliet zijn ?;
  • GMO-food dat het de hele wereld wil opsolferen (en waarvoor de boer elk jaar opnieuw zou moeten betalen - in India leidde dat al tot zelfmoorden);
... deel uit maakt van de WBCSD (World Business Council for SUSTAINABLE DEVELOPMENT) ???
 
Me dunkt dat een mens van minder 'klimaatcriticus' zou worden ...
 
PS: De Verenigde Naties, dat is die organisatie met zetel te New York ? Waarin volgens de statuten alle landen (leden) gelijkwaardig zijn, maar 5 landen een vetorecht hebben ? Waarvan de belangrijkste doelstelling het bereiken van de wereldvrede is ? Dat sinds zijn oprichting in 1945, er niet in geslaagd is om tenminste 65 (!) oorlogen te voorkomen ? Lijkt iemand dat nog een staat van dienst te zijn, waaraan überhaupt enige credibiliteit kan ontleend worden ?
 
16/12/2015 - 08:01

En om de post nog wat meer te vullen ;-)

 

http://www.cowspiracy.com/

 

Leuke documentaire.

19/12/2015 - 09:19

 

 

Costaccount,

 

Ik heb gisteren nogmaals het hoofdstuk 6 van het AR5-rapport zitten doorpluizen. Alles is niet zo eenduidig, maar de conclusie schijnt toch te zijn dat, bij stijgende CO2-concentratie, er iets meer CO2 in de oceanen zal worden opgenomen, en ongeveer een gelijke, maar misschien wel een iets stijgende hoeveelheid door de aarde (som van opnames, bomenkap, bosbranden, enz)

 

Ik had een grafiek van uit een Nederlandse blog, waaruit men zou kunnen besluiten dat sinds 1960 de proportionele opname zou achteruitgaan. Maar sinds 1750 is de proportie uitgestoten CO2 en CO2 in de lucht opgenomen, ongeveer  gelijk gebleven op 2,25. Of andersom uitgedrukt: 0,44.

 

Dit wil zeggen dat men de evolutie van de laatste 60 jaren in eerste instantie gewoon mag extrapoleren. Zoiets zou wel tegen de voornaamste conclusie van het IPCC ingaan: dat de hoeveelheoid CO2 in de lucht eerder licht exponentieel zou stijgen. Arrhenius vond reeds dat, bij stijgende CO2 in de lucht, de invloed op de temperatuur licht exponentieel gedempt stijgt. (evenredig aan         ln C2/C1 in plaats van C2/C1). Het AR5-rapport zegt nochtans dat de opwarming (radiatieve forcering) recht evenredig is met de hoeveelheid uitgestoten CO2. Dit resultaat zou 20% te hoog liggen. (pagina 1108). Volgens mij getuigt dit van een te groot blind vertrouwen in de klimaatmodellen.

29/02/2016 - 11:09

 

Op donderdag 25 februarie schreef ingir een bericht in de topic "biomassa hernieuwbaar?" nr 64. Hij argumenteerde,aan de hand van 5 referenties, dat CO2 goed is voor de plantengroei, en dat de klimaatgevoeligheid volgens recentere studies lager ligt dan algemeen aangenomen.

 

Dit hoort thuis onder deze topic.

 

1) Referenties 1 en 3 spreken over de betere plantengroei bij een hogere CO2-concentratie. Ik denk wel dat er hier geen betwisting over bestaat, onafgezien van enkele neveneffecten bij een te hoog gehalte.

 

2) De tweede referentie gaat over een lagere klimaatgevoeligheid dan vooropgesteld in het AR5-rapport van  het IPCC. De studies van Lewis, Curry en Crok zijn hier reeds ter sprake gekomen. Dit betekent wel dat een lagere klimaatgevoeliogheid NIET wil zeggen dat het klimaat ongevoelig zou zijn voor een hogere CO2-concentratie. De opwarming zou niet zo snel gaan als vooropgesteld door de klimaatmodellen van de experten die aan het IPCC meewerken. Zelfs dan zou de uitstoot van CO2 drastisch, zij het minder snel, moeten worden afgebouwd.

 

3) Ik weet niet waarom Ingir de laatste referentie aanhaalt. Deze gaat terug naar de basisbegrippen van de stralingsforceringen, waarin sommige basiselementen zelfs van teken veranderen of omgekeerd worden. Ik weet niet wat Ingir kon afleiden uit deze uiterst moeilijke studie.  Ik heb er in elk geval geen conclusie uit kunnen trekken, behalve dat de invloed van de wolken op de feedback nog onzeker is. Maar dat stond reeds uirdrukkelijk in de tekst van het AR5-rapport.

 

Op dit ogenblik vecht ik nog met volgende vraag: Zijn de temperatuurmetingen van de voorbije eeuw een voldoende basis om daaruit de klimaatgevoeligheid te berekenen? Volgens professor Goosse van de UCL zou er een onzekerheid in vervat zitten. Hiervoor moet men wel teruggrijpen naar de basistheorie van de stralingen en feedbacks.

 

02/03/2016 - 17:02

De mens moet gered worden van de almachtige natuur of zoals Theo van Duren, van het Wereld Natuurbestrijdingsfonds, het omschrijft: de natuur is net een warmbloedige Natasja met syfilis... het is allemaal erg mooi maar je moet wel een beetje oppassen.

 

Filmpje YouTube

08/04/2016 - 11:06

Goeden dag allemaal,

Mijn naam is Raphael en ik loop nu mijn stage voor de eindwerk van mijn studies door. Hiervoor maak ik een peiling waarvoor ik zo veel als mogelijk antwoorden nodig heb. 
Deze peiling heeft de opgave uit te vinden op welke manier een echt milieuvriendelijk product gepresenteerd moet worden om daardoor de consumenten te kunnen helpen een onderscheid te maken tussen de niet ecologische en ecologische producten.

Het zou vriendelijk zijn als u 4 tot 6 minuten van uw tijd besteedt om deze peiling te beantwoorden. 

[[http://goo.gl/forms/8E0zPPzvkh]]

Dank u vooraf!

Sorry voor spelfouten als er elke zijn, ik ben duitstaalig :)

Met vriendelijke groeten,

Raphael

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.