Klimaatcritici | Page 11 | Ecobouwers.be

U bent hier

Klimaatcritici

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

05/08/2014 - 16:08

 

 

In de vraagstaart "Smogalarm versus brandstofverbruik" zijn we toevallig terechtgekomen op het terrein van de klimaatopwarming en de kritiek hierop. Deze kritiek is vooral gegrond op het stilvallen van de aardtemperaturen gedurende de 10 laatste jaren.

 

Rudy Martens heeft toen een interessante site aangebracht: www./Klimaatfraude.info/tag/fysica. Er zijn ook interessante uitwijdingen op de site: www.klimaatfraude.info/images/Entwurf3.jpg/PCC AR5.

 

Hans Delanoye heeft ons aangeraden hierover een nieuwe vraagstaart te openen, die rechtstreeks dit onderwerp behandelt.

 

In het kort samengevat: de gemiddele aardtemperatuur is wel gestegen in de jaren 1990, maar deze stijging is sinds 2002 praktisch stilgevallen. Alle klimaatcritici zijn natuurlijk hierop gesprongen om de opwarming van de aarde als een klimaatfraude voor te stellen, waar korte metten mee moet worden gemaakt.

 

Het IPCC heeft in zijn laatste rapport een diagram voorgesteld waarop de verschillende scenario's worden voorgesteld van berekende opwarmingen. De opgemeten waarden blijven de laatste jaren onder de voorziene stijgingen. De vraag, zelfs voor niet-specialisten, blijft actueel: gaat het hier om een grootschalige fraude, of is deze stilval van de temperatuurstijging een tijdelijk fenomeen dat aan andere factoren verbonden is?

 

Mijne indruk is dat de kritiek op geïsoleerde feiten steunt. Soms is hun uitleg rechtuit tendentieus. Bijvoorbeeld: In de andere vraagstaart geef ik de reeks gemiddelde  aardtemperaturen van het IPCC-rapport. De critici vergelijken de temperaturen van de 10 laatste jaren met de toevallig hoge temperatuur van 1998, en beweren dan dat er, in plaats van een stijging, sprake  is van een daling. Zulke uitleg heet ik een valse voorstelling van de werkelijkheid. 

 

Rechtuit gezegd wist ik niet dat er zulke grote groep klimaatcritici bestaat. Ik dacht dat het over enkelingen ging.

 

Er zijn natuurlijk andere duidelijke tekenen van klimaatopwarming buiten deze aardtemperaturen, vooral dan in het noordelijk halfrond. Op Wikipedia is een goede samenvatting te vinden.

434 Reacties

Reacties

27/08/2014 - 21:03

Nou dat komt niet van op dit board,  ze citeert een rapport.  Nu met dat artikel heb ik geen opmerkingen 

Nog beter is het andere artikel over de omslag die je moet hebben in de belastingen 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/27/energie-moet-anders-bel...

Nnu die kerel is economisch geschoold... 

27/08/2014 - 21:30

Tja, Paul, goede link man.

Dat artikel heeft indruk op mij gemaakt.

Niet zozeer doordat hij pleit voor de omslag die je moet hebben in de belastingen waarbij je conventionele energie meer moet belasten ten voordele van hernieuwbare. Ik heb begrepen dat dat meer jouw ding is, je kan samen met hem daarin gelijk hebben.

Maar ik was toch meer onder de indruk van zijn overtuigend pleidooi voor de omslag van fossiel en kernenergie naar hernieuwbaar, en dat voor 100 % binnen afzienbare tijd. En dat is nu helemaal mijn ding.

Een man naar mijn hart.

28/08/2014 - 00:16

Inderdaad 100% verstandige man. laten we de naam vanbuiten leren. Herman Scheer ! En ik heb ook geen probleem met een omslag weg van kernenergie, begrijp mij niet verkeerd. Ik zeg gewoon ik betwijfel dat wij BE het kunnen. We hebben al om te beginnen geen kabel met Duitsland... dat is dan meer dan 15 km, die hoogspanningsleiding is al 40 jaar een getouwtrek in de ardennen. We moeten net zoals blijbkaar ook in DU discussies bestaan de taboes opruimen...

Kijk in 2009 lag Vl goed op koer som zijn CO2 targets te halen. INeens was het een koude winter, en op slag lag gans de planning in duigen. Wat bewijst dat ?  Voor mij is dat een bewijs dat je dit niet PLANMATIG KAN aanpakken. CHina is ook allang geen planeconomie. 

WIl je het bewijs dat je geen planeconomie nodig hebt: vraag u gewoon af, hoeveel brood moeten de bakkers elke dag bakken ? Hoe komt er dat er geen planeconomie bestaat voor bakkers, en toch dat die kerels voldoende brood bakken elke dag opnieuw ?Omdat het economisch model klopt.... Zo simpel, je moet een economisch model maken die klopt en je komt er vanzelf.

Daarom dat ik zeg dat de lasten op verwarming omhoog moeten. Iederen moet een BEN woning hebben tegen 2050, dat ga je niet halen door wetten en controles. Dat haal je doodeenvoudig door energie te verdubbelen in prijs. Ik kan u zo zelfs voorspellen hoeveel minder energie iedereen zal verbruiken. Iedereen zal op slag zijn verbruik voor het verwarmen van zijn huis halveren... En haal je dan de target tegen 20XX om bvb 30% minder fossiele grondstoffen te gebruiken. Je overtreft zelfs de target zonder één letter planeconomie, zonder één controle in te voeren, zonder één wet te schrijven, zonder één BEN norm te definieren, zonder één euro subsidie te geven.... Dat is precies economie. 

 

laten we ook nog eens de stappen samenvatten

Welke stappen moeten er nu worden gezet om de definitieve omslag te maken naar hernieuwbare energie?

“De belangrijkste stap, die ik in mijn volgende boek uit de doeken wil doen, is nog nergens gezet. Het zijn er eigenlijk drie. De eerste stap is om op álle energiemarkten prioriteit te geven aan hernieuwbare energie."

"De tweede stap is om in het landschap voorrang te geven aan de productie van hernieuwbare energiebronnen. Als we de omslag maken naar gedecentraliseerde faciliteiten moet je onvermijdelijk naar het platteland. En daar zijn er veel barrières. Er bestaat nog steeds weerstand tegen windmolens bij sommige lokale besturen, die weigeren vergunningen te geven."

"Maar de derde stap is voor mij de belangrijkste. Ik heb daartoe een wetsvoorstel geschreven waarvoor ik nu campagne voer. We moeten komen tot een nieuwe belasting op energie, waarbij de klassieke energiebelastingen allemaal vervangen worden door emissiebelastingen. Dan bedoel ik niet enkel de letterlijke uitstoot, maar het hele pakket aan vervuiling, zodat ook nucleaire energie in het vizier komt. Als je alle energiebelastingen vervangt door een pollutiebelasting dan bevorder je natuurlijk de productie van hernieuwbare energie.”

 

Uiteindelijk zag ik volgende stappen, maar het komt op hetzelfde neer...

1° uitrekenen wat de resources zijn voor BE, PV en een mix van cooperatieve windmolens en biogascentrales en distributed peakshavingoplossingen kan bvb voldoende bijdrage leveren aan onze energiebehoefte. 

2° lasten verschuiven van arbeid naar energie, weldegelijk flat emissietaxen van alle vormen van energie, ook voor de sociale gevallen, geen uitzonderingen maken (die sociale problemen moet je anders oplossen)

3° wetten aanpassen met de autarktische visie, of elk mens heeft het recht om de natuurlijke resources in zijn omgeving te plukken (zelfs ala limite in de steden heb je het recht om  het rivierwater te gebruiken, om de afvalwater de warmte eruit te trekken, om uw trottoir als grondwarmte captatienetwerk te gebruiken, en ook om op erfgoedgebouwen PV's te installeren, windmolens te zetten , biogasprojecten kunnen niet geblokkeerd worden, evenmin als 'backbone kabels voor energietransport tussen landen en energiewinningsgewesten

 

28/08/2014 - 07:57

Bester brother Paul,

toch een kleine nuance: zonder controle zou ik toch niet durven beweren, aangezien bij een verdubbeling van de de energieprijs mensen al snel zullen zoeken naar alternatieven, waarbij ze al snel zullen uitkomen bij het verbranden van behandeld hout.

P.S. misschien goed om hierbij te vermelden dat men op Vlaams niveau aan het werken is om om een verbod uit te werken zodat er geen palletten meer stuk gezaagd mogen worden om te verbranden, aangezien dit hout beter voor andere doeleinden gebruikt kan worden.

 

Roel 

 

28/08/2014 - 09:45

 

 

Brother Paul en Charel,

 

Herman Scheer is misschien een kerel naar uw hart. Maar hij is toch de voornaamste verantwoordelijke dat Duitsland zoveel geld heeft uitgegeven aan de zonnepanelen, dat er voor de rest geen geld meer was (bijvoorbeeld om in de bruinkoolcentrales meer CO2 te vermijden), en dit voor een zeer mager resultaat als ge ziet hoe klein het percentage van de zonne-energie is in het globaal Duits elektriciteitsverbruik.

 

Maar zijn "overtuigend" betoog vind ik maar magertjes. Hij citeert drie voorname stappen die te nemen zijn. Maar hij rept met geen woord over het belangrijkste probleem: hoe ziet hij de gedecentraliseerde verbruikers (zonder van de industrie te spreken) de winter doorkomen? Als men dan geen plaatselijke opslag heeft of een centraal verdeelnet, met een voeding die niet van de ontbrekende zon afhangt, dan zie ik niet hoe de elektriciteit  u kan bereiken, zeker niet in de nabije toekomst. Als ge ziet hoeveel tijd het vraagt om (misschien) een kabel en een bijkomende hoogspanningslijn aan te leggen, dan is de toekomst er reeds morgen.

28/08/2014 - 10:26

Pierre,

Volgens mij bedoelt hij wel degelijk decentrale opwekking en ook decentraal verbruik. Maar al die decentrale opwekkingen komen wel op één wijd verbreid netwerk.

De energie wordt dus in alle hoeken van het land (werelddeel) decentraal opgewekt en voor een groot deel decentraal verbruikt. Maar de tijdelijke overschotten of tekorten kunnen nog wel van noord naar zuid en van oost naar west naargelang de behoefte. Maar dus niet meer van één grote centrale opwekking via één zware kabel costant in één richting. En ik dacht ook niet dat hij enkel pv voor ogen had, maar eerder een combinatie van hernieuwbare energietechnieken. Dus de bedoeling is uiteraard dat die bruinkoolcentrales verdwijnen, niet dat daar nog kosten in gestoken worden, het is het één of het ander. Het geld kan maar één keer uitgegeven worden, men moet kiezen waarvoor, instandhouding van fossiel of omslag naar hernieuwbaar. Anders blijf je zitten met een 'noch vis noch vlees' oplossing.

En het zal ook altijd wel zo zijn dat je geen omelet kunt bakken zonder eieren te breken

28/08/2014 - 10:48

 

 

Twee opmerkingen:

 

1.  Ik zou ook willen dat die bruinkoolcentrales niet meer zouden moeten werken. Dit is altans nog voor lange tijd niet het geval. Ik denk dat er reeds gekozen is voor CO2-uitstoot in plaats van nucleaire energie.

 

2.  Wereldwijde stroomopwekking? Tiens, ik dacht dat hij tegen stroomopwekking in de Sahara was. Laten we voorlopig zeggen:stroomopwekking op de schaal van Duitsland. Maar om te kunnen herverdelen moet men wel eerst over stroom beschikken. De enige oplossing ligt hierin dat ze hun teveel aan windenergie achter Noorse afdammingen stockeren, in plaats van nu reeds het elektrisch net te oververzadigen als er veel wind staat. Zolang ze dit niet kunnen kunnen ze ook niet veel meer windturbines kunnen bijzetten in de Oostzee, want ze geraken deze productie nu reeds op sommige momenten bijna niet meer kwijt. En ze kunnen nog steeds niet hun stroom vanuit de Oostzee rechtstreeks naar Beieren brengen. Dan wordt het tijd hieraan te beginnen. Maar in Duitsland ligt dit even moeilijk als in Vlaanderen.

28/08/2014 - 12:54

Pierre,

Ik dacht ook niet direct aan de sahara, daar woont immers praktisch niemand en dat past dan ook niet in het principe opwekking en verbruik zo dicht mogelijk bij elkaar. In de sahara opwekken zou dus weer hetzeflde principe zijn als bij fossiel, ergens massaal opwekken en dan alles via een lange dikke kabel naar de verbruikers ver van daar. Neen dus.

Ik noemde gewoon tussen haakjes 'werelddeel'  als voorbeeld voor een zo groot mogelijk verbruikers- en opwekkingsgebied waar een aaneengesloten systeem zou kunnen bestaan.

Inderdaad, bij teveel windenergie zou je dat dan moeten kunnen opslaan, hetzelfde bij te veel pv energie, enz...Maar: de bedoeling is net dat je niet te veel windenergie hebt of  niet te veel zonneenergie enzovoort, zodat alle verschillende opwekkingen elkaar kunnen aanvullen om zo een constantere energieopbrengst te krijgen. Opslag is dan minder van belang.

Dus niet ongecontroleerd zo veel mogelijk windmolens , zonnepanelen of biovergassers plaatsen. Maar wel zo veel mogelijk de combinatie op elkaar afstemmen.

28/08/2014 - 18:22

pierre

  windmolens kun je parkeren (gewoon wieken uit de wind draaien)... dus is het  in principe gemakkelijk om nooit een overschot, te hebben, maar dan heb je een daling van rendement.

 

 

 

28/08/2014 - 16:13

pierre

het probleem ligt niet bij wijlen hermann scheer, maar bij het feit dat men op een gegeven moment gestopt is met verder ontwikkelen.  de plannen gingen verder, en op een aantal plaatsen werd men echt autark.  het gaat dan over kleine regio's zonder zware industrie, maar wel oude slecht geïsoleerde huizen, houtzagerijen etc., dus niet alleen maar passiefhuizen.  meestal met warmtenetten, er altijd een combinatie van wind, zon, water en biomassa (stadsverwarming, WKK, etc.), maar niet perse alle vier de energieën.   opslag zou een extra hulp betekenen, maar is geen must.  natuurlijk lukt dat zo nog niet in het ruhrgebied en grote steden. 

ik wil maar zeggen, het is niet hermann scheer zijn schuld, het probleem is dat men halfweg gestopt is.  ik heb meerdere lezingen van hermann scheer gevolgd en boeken van hem gelezen, en natuurlijk was hij aan de optimistische kant, maar als je niet probeert, gebeurt er niks.

hans d

 

 

29/08/2014 - 08:29

vergelijk het met internet

Je hebt netwerk - centrale servers - en lokale PC,/android, iphone. je hebt communicatie protocols - standaardisatie van techieken

 er bestaat een vrijheid van lezen,vrijheid van artikels online zetten etc. De belasting komt met een vast tarief

 

 Je hebt netwerk van wegen - openbaar vervoer - en auto's., je hebt verkersregels en afspraken van techniek

 er besaat een vrijheid vanrijden, en een vrijheid van diensten aan bieden op dat netwerk

 

voor de elektriciteitsmarkt

 Het netwerk is CREG, daar wissel je de energie uit

 de servers zijn de oude centrales / grote backups / 

 de lokale PV /  windmolns/WKK

 je hebt en vrijheid van afname, maar een beperking in productie ?

 uw installatie mag niet groter zijn dan 10K kWp

 een winmolen is quais onmogelijk

 een WKK heft blijkbaar enorme barrieres alhoewel poepsimpel...

 

28/08/2014 - 15:51

ja... wat een kromme redenering, problemen moet je oplossen als ze zich ecth stellen

Je kanzo zeggen ze gaan bomen omzagen in de parken of op de bermen van de autostrade.... en dat mag niet. Van mij zou dat wel mogen.. 

Ze gaan pellets maken van afval hout die ze vinden op het strand en dat mag niet;.. 

 

Je moet echt redeneren vind ik toch dat een burger recht heeft op autarktie... dus recht om alle middelen in zijn directe omgeving te gebruiken om fossiel onafhankelijk te worden. Hoe hij dat doet is zijn zaak, maar inderdaad voor de dingen die gemeenschappelijk zijn moet een 'protocol' uitgewerkt worden van aanvraagprocedure en prijszetting zodat hij dit zonder gemeenschappelijk overlast te bezorgen zijnd oelstelling kan realiseren. Zo moet je dat begrijpen

Mag dus iemand hout verbranden in zijnhaart, en palleten verzagen, ja volgens mij mag dat

Mag hij triplex planken verbranden... beter recycleren inderdaad

 

28/08/2014 - 09:53

Gelekt VN-rapport schetst dramatisch beeld van klimaatsverandering...

 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140827_01234887

 

Nu ja, het orkest van de Titanic is ook tot op het laatste moment blijven spelen, en dat is hier ook aan het gebeuren vrees ik...

28/08/2014 - 10:39

Het IPCC had zichzelf al belachelijk gemaakt in het AR5-rapport door belangrijke maar "incovenient" informatie over lagere klimaatgevoeligheid van CO2 diep weg te stoppen in het rapport en al zeker niet te vermelden in de bijbehorende Summary for Policy Makers. Die verrekte opwarming wilde maar niet doorzetten waardoor in één klap alle klimaatmodellen waardeloos gebleken zijn.

 

Het rapport dat nu "gelekt" is heeft weinig met wetenschap en veel met politiek te maken. De vergrotende trap van het AR5-rapport is nu vervangen door de overtreffende trap, de wereld staat op het punt te vergaan... zeg maar harder schreeuwen om de toenemende kritiek te overstemmen.

 

De analogie met de Titanic is zeer treffend, het IPCC werd wereldwijd beschouwd als onzinkbaar, vele landen hebben het verhaal van antropgene opwarming van de aarde voor zoete koek geslikt en hebben hun burgers opgezadeld met torenhoge lasten om de verschrikkelijke CO2-draak te bestrijden. Op zich een gigantische prestatie om zoveel landen mee te krijgen zonder echt harde bewijzen. Maar helaas... de natuur heeft zich niets aangetrokken van het IPCC en heeft met stabilisatie van de temperatuur op aarde de geloofwaardigheid van het IPCC over de volle lengte opengereten. De overtreffende trap is dan ook een doodskreet: het IPCC gaat ten onder...

28/08/2014 - 12:25

hehe Ingir, ikzelf herkende het Titanic-orkest toch eerder in diegenen die denken dat ze zonder zorgen nog enkele tienttallen jaren of zelfs enkele generaties  lustig fossiele brandstoffen kunnen blijven verspillen.

 

Bovendien kan ik los van het klimaatprobleem nog wel enkele redenen bedenken om het verbruik van die fossiele brandstoffen in te perken

28/08/2014 - 13:09

Dat orkest stond inderdaad nogal zorgeloos Nader tot U mijn Heer te spelen... ;-)

28/08/2014 - 15:53

ik denk niet dat dit board op de titanic zit.

28/08/2014 - 17:04

 

 

Hoe zit het met de warmteopslag in de diepzee?  Even zoeken op internet levert interessante bemerkingen op. De cyclus van opslag door neerwaartse bewegingen en loslaten door opwaartse bewegingen zou ongeveer 60 jaar duren. Dit klopt schijnbaar, want rond 1940 is een periode begonnen met lagere temperaturen. Maar hetgeen niet klopt, dat is dat gedurende de volgende halve-peroide deze warmte terug wordt afgegeven.Hierdoor zou de opwarming sinds halfweg '70 voor een deel te danken zijn aan het loslaten van de warmte uit de diepzee. Er zijn verschillende auteurs die hiervan gewag maken, maar de auteurs van het besproken artikel (Xianyo Chen en Ka-Kit van de Universiteit van Washington) spreken hier niet over.

 

Een heel interssant artikel is het volgende: http://www.bobtisdale.file.wordpress.com/2013/01/the -manmade-global..  waarin hij de invloed van de El Nino en El Nina bespreekt. Deze fenomenen werken als een grote warmtemachine die de warmte over de westelijke Pacific naar de oostelijke verdeelt, en omgekeerd. De invloed hiervan op de temperatuur van de oceanen en op de wereldtemperatuur is zeer belangrijk.  Maar van waar komt deze opgeslagen warmte? Niet van het CO2-gehalte in de lucht, want de invloed van deze teruggekaatste warmte gaat niet diep onder water en blijft marginaal omdat ze gepaard gaat met verdamping.. Het zijn de rechtstreekse zonnestralen die tot 70 m diep in het water binnendringen en zo de kans krijgen het oceaanwater op te warmen.

29/08/2014 - 04:31

edit

29/08/2014 - 08:41

 

 

Wanneer ge deze site gewoon intikt komt ge op een serie files terecht. De eerste hiervan (the manmade...) is het besproken artikel

02/09/2014 - 17:29

 

 

In feite begin ik er meer en meer aan te twijfelen of de CO2-concentratie wel de voornaamste oorzaak is van de huidige temperatuurstijging, die in het noordelijk halfrond nog meer uitgesproken is. Op de sites van Bob Tisdale zijn er discussies terug te vinden met honderden (Amerikaanse) tussenkomsten. Als basis kan men de grafieken nemen met de algemeen aanvaarde wereldtemperaturen sinds 1850. Zoeken op ..."cru.uea.ac.uk/documents" enz. (Als ik de volledige link hier zet werkt deze niet). 

Volgens het IPCC zijn er verschillende factoren die het wereldklimaat beïnvloeden:

 

-  wisselende zonne-activiteit met een cyclus van een achttal jaren, maar die ook op langere termijn verandert.

-  El Nino en la Nina, vooral aangebracht door Bob Tisdale (zie op de naam Bob Tisdale, vooral 'the manmade global....) El Nino warmt de aarde op, la Nina koelt de aarde af. Dit heet El Nino Southern Oscillation, of ENSO.

-  de Noord-Atlantische schommeling, waarvan er een is met een cyclus van 60 jaar. Deze zou eenmaal de warmte opnemen en in de diepzee opslaan, en daarna deze warmte terug afgeven. Deze stroming zou te maken hebben met het afwisselend zoutgehalte. (Chen).

-  vulkanische uitbarstingen. Het stof en de zwavel hebben een afkoelend effect.

-  aanwezigheid van wolken en waterdamp. Het effect hiervan is nog eerder duister.

 

De fameuze hockey stick moest bewijzen dat de aarde sinds 1000 jaar nog nooi zo warm was als nu, en deze opwarming zou, boven de natuurlijke factoren, te wijten zijn aan de stijgende CO2 in de atmosfeer. Achteraf is gebleken dat de gebruikte gegevens van de vroege middeleeuwen slecht geïnterpreteerd werden, en dat de jaren 1000 wel warmer waren dan nu.

 

Maar in feite is het niet nodig deze hockey stick opzij te zetten. Want de grafiek van de wereldtemperaturen laat duidelijk zien dat de temperatuur omhoog liep van 1910 tot 1941. Deze stijging bedroeg 0.65 °C, en verliep bijna even snel als de stijging tussen 1976 en heden. De huidige stijging bedraagt 0.8°C (1.1°C in het noordelijk halfrond).

 

Welnu, in de jaren 1910 tot 1941 was het CO2-gehalte in de atmosfeer nog op normale hoogte. Het is pas na 1950 dat het is beginnen stijgen, en dit in toenemende mate. Deze temperatuurstijging moet dus te wijten geweest zijn aan natuurlijke factoren. De huidige stijging zou dus ook aan natuurlijke factoren kunnen te wijten zijn, die zich voegen bij het normale maar nog eerde onbekende effect van de CO2-concentratie.

 

Op internet vindt men talrijke andere argumenten,die veelal plausibel lijken. Deze zijn natuurlijk voer voor specialisten.

 

-  het effect van de CO2 op de opwarming werkt logaritmisch: elke verdubbeling van het CO2-gehalte veroorzaakt een gelijke verhoging van de temperatuur, door opslorping van de uitgestraalde warmte met langere golflengte. Ik denk toch wel dat dit niet klopt met de rekenmodellen van het IPCC.

-  Kouder water bevat meer CO2 dan warmer water. Dit zou kunnen verklaren dat een opwarmende oceaan, opwarming die te wijten zou zijn aan natuurlijke factoren, meer CO2 uitstoot (of minder opneemt) waardoor de CO2-concentratie achteraf zal stijgen.

-  Het zeeniveau stijgt gelijkmatig sinds de algemene opwarming na 1850. (18 cm/eeuw)

-  169 Gletchers smelten aan dezelfde snelheid sinds 180 jaren.

 

Nog een uitspraak van een expert: "correlation does not prove causality, but non-correlation proves non-causality".

02/09/2014 - 18:42

Pierre, aan de andere kant begon de Indstriële Revoliet eind 1700 en mag je stellen dat een stijging van de CO2 dan zal zijn begonnen denk ik? Heb er uiteraard geen cijfers van. Denk ook niet dat dat dan al werd gemeten ;-).

 

PS: ik ben er ook wel van overtuigd dat niet enkel CO2 de oorzaak is. Kan ook niet. Maar alle andere factoren zullen hier ook wel toe bijdragen: fijn stof, andere gassen...

02/09/2014 - 21:38

 

 

Robin,

 

Op de site "Atmosferische broeikasgasconcentratie" vindt ge alle gegevens. Gedurende de eeuwen is de C02-concentratie zeer veranderlijk geweest. De industriële vervuiling start rond 1771 en versnelt rond 1880. Tussen 1910 en 1940 is de radiatieve forcing van CO2 toegenomen van 0.4 tot 0.6 W/m². Dit is de capaciteit om warmte terug naar de aarde te weerkaatsen. In 2010 stond deze forcing op 1.8 W/m², waarbij we nog de andere broeikasgassen moeten tellen, vooral CH4: deze brengen nog 1 W/m² aan. De verhoging van de forcing tussen 1910 en 1940 is hiertegen verwaarloosbaar. De verhoging van de wereldtemperatuur tussen 1910 en 1940 is dus zeker aan natuurlijke factoren te wijten. Niets wijst uit dat deze tussen 1975 en 1998 niet zouden gewerkt hebben. IPCC zegt wel ze bij uitsluiting van andere factoren bij de CO2-concentratie moeten uitkomen. Maar Bob Tisdale legt goed uit op welke manier elke temperatuurstijging door El Nino blijft doorwerken op de temperatuur van de volgende jaren. Of er algemene temperatuurstijging of -daling is hangt af van het evenwicht tussen El Nino en La Nina. Sinds 1970 zou El Nino sterker geweest zijn dan La Nina, daar waar het IPCC-rapport beiden gelijkstelt.

02/09/2014 - 22:16

je hebt in de natuur altijd dingen zoals 'buffer capaciteit' en 'natuurlijke evenwichten' die toch wel tegen een duw kunnen.

Voorbeeld: hoeveel azijn moet je in een rivier kappen vooraleer die meetbaar verzuurt... Dat kan een paar duizend liter zijn vooraleer je de buffercapaciteit  overtreft, nog een paar duizend liter vooraleer je buffercapaciteit 2 overtreft, nog een paar duizend liter voor een derde buffercapaciteit

Dus de natuur heeft typisch van die buffers. Dus zo'n grafieken van CO2 stijging die eerst niet stijgen, is gewoon buffer 1 die het opvangt, en nu stabiliseren we effe, dat kan buffer 2 zijn die in gang schiet... maar ja we zitten hier wel te spelen met vuur in die mate we kennen de capaciteit niet.

 

02/09/2014 - 23:19

paul, wat is dat nu voor een domme opmerking ivm die rivier.  

Een fabriek met een beetje chemie is in staat met een verkeerde lozing een heel ecosysteem van een rivier om zeep te helpen.  Dat is al meermaals bewezen.  

We hebben met z'n alle onze leefomgeving ooit al zo verzuurd dat hele bossen afstierven.  In scandinavie zie je soms nog de gevolgen.  Maar we zijn er ook in geslaagd de zure regen  terug te dringen (toen zijn we ver over de buffers gegaan). We zijn er ook in geslaagd de ozonlaag bijne om zeep te helpen.

In beide gevallen hadden we het geluk dat de technologie er was (en redelijk  goedkoop was) om zowel zwavel uit uitlaatgassen als cfk uit de industrie te halen.  

Ivm met CO2, is die technologie er nog niet: we zijn nog steeds te afhankelijk van de productie van CO2.  

Walter

03/09/2014 - 23:28

nee dat is niet dom

de buffercapaciteit voor zuur komt precies door CaCO3 het is zelfs zo, dat verzuring van het milieu die CO2 vrijzet...

de capaciteit is ongeveer 20mg zuur /liter water. Dus ja een rivier zoals de schelde kan wel duizenden liters zuur slikken.

eenmaal je daar doorschiet verzuurt het water heel snel.

Dus in onze natuur hebben we precies van alle soorten evenwichten die alles stabiliseren en inderdaad die CO2 gaat zo op en neer, volgens dat de natuur die evenwichten terug naar zijn niveua tracht te brengen. maar waar ik op alludeer is eenmaal als je door die buffer schiet, kan het wel snel omhoog gaan.

Dus zeg ik we hebben de eerste 100jaar van de idustriele revolutie onze eerste buffer opgebruikt, de CO2 is beginnen stijgen, we zitten nu tegen een tweede buffer aan, maar stel dat die maar 10% capaciteit heeft van de eerste dan kunnen we er zo los door vliegen...

Bemerk dat ik hier een los uit de vuist uitleg geef waarom zo'n grafiek van CO2 stijging eventjes kan stabiliseren. Stel dat die CO2 nu ergens aan die concentratie optimaal converteert naar CaCO3, en je krijgt een bloei van koraal, dan heb je zonder dat je het door hebt uw buffer die in gang schiet. Maar eenmaal je aan de limiet zit van dat proces (koraal is nu een slecht voorbeeld omdat het kan blijven groeien) maar stel dat het Calcium is die reageert. Dan kun je ineens ontdekken dat er geen calcium meer is die nog kan reageren in de natuur, en dan gaat het ineens wel snel gaan stijgen.

 

03/09/2014 - 10:03

Een klimaatkritisch interview met wetenschapsjournalist Marcel Crok, schrijver van het boek "De staat van het klimaat", de moeite waard om te bekijken:

 

http://www.staatvanhetklimaat.nl/

05/09/2014 - 23:42

Ondertussen is het zeeijs op de Noordpool weer een paar miljoen vierkante meter aangegroeid ten opzichte van 2012. Uiteraard houdt het IPCC ons maandelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, de opwarming van de aarde gaat nu echt hard.

06/09/2014 - 10:40

Ingir,

jij interpreteert die cijfers toch op een Carisfire-achtige manier hoor, het is niet omdat niet jaar na jaar de minimumrecords gebroken worden dat de trend niet dalend blijft.

 

www.scientias.nl/zee-ijs-noordpool-stevent-af-op-minimum-maar-lijkt-geen-record-gaan-breken/91269

 

06/09/2014 - 12:24

Een enkele zomer zegt sowieso weinig over de trend, maar de waarneming dat er nu 1,8 miljoen vierkante kilometer zeeijs MEER op de Noordpool ligt dan in 2012 geeft wel aan dat de verwachte ijsvrije Noordpool weer wat verder weg is. De trend dat klimaatvoorspellingen niet uitkomen is dan ook duidelijk stijgend.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.