Is een kernuitstap mogelijk zonder de CO2 uitstoot te verhogen in België? | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

Is een kernuitstap mogelijk zonder de CO2 uitstoot te verhogen in België?

01/10/2017 - 10:01

Gegroet,

 

Ik zoek al lang een overtuigend antwoord op deze vraag en denk dat er nog geen echt sluitend antwoord is.

Maar, heeft iemand weet van overtuigende studies of uiteenzettingen die hier ja op antwoorden?

Ik heb gezocht en vindt veel niet onderbouwde projecties in de genre van, als we evenveel groene energie bij creëren als er nu gecreëerd wordt en we versterken onze inzet dan halen we het moeiteloos, of als iedereen meer moeite doet dan lukt het...

Ook komt veel het argument naar voor dat nieuwe ontwikkelingen het zelfs heel makkelijk zullen maken, maar dat heeft de kernfusie ons 50 jaar geleden ook al belooft.

Argumenten zoals in onderstaande uiteenzetting worden enkel door projecties en beloftes weerlegt, niet door ontkrachting.

https://www.ted.com/talks/david_mackay_a_reality_check_on_renewables#t-147826

 

Weet iemand van onderbouwde "studies" die aantonen in welke mate het mogelijk is?

Ik vindt een overstap van kernenergie naar bruinkool niet zo groen of ecologisch.

Iedereen een plusenergiewoning en met de fiets naar het werk kortbij vind ik een utopie.
Het mag/moet een streefdoel zijn maar is niet meteen afdwingbaar of een haalbare oplossing voor de meerderheid.

Meningen zijn welkom maar het zijn onderbouwde "studies" die ik graag zou vinden.

Vraag maar eens bij groen of oikos en zie wat je dan krijgt...

 

94 Reacties

05/10/2017 - 13:22

De vraag lijkt een impliciet pleidooi voor kernenergie.

Indien er geen concreet alternatief is (dus nu en reëel haalbaar) eigentlijk wel voor mij, persoonlijk.

Indien het alternatief slechts ooit haalbaar moet zijn stoppen we best met het investeren in die groene energie en gaan we beter voluit voor kernfusie en niet vervuilende batterijen, dan kunnen we ons kernafval verwerken (opruimen) en lustig voortleven zoals nu. Dus geen geld meer verspillen aan windmolens op zee maar investeren in kernfusie! (effe even onzinnig als sommige andere reacties hier)

Uw betoog in het héél kort:

Kernergie is gevaarlijker als de uitstoot van toxische stoffen (niet de CO2 dus maar veel van de andere) en de opwarming van de aarde.

+/- juist?

Niks persoonlijk maar als voer voor een discutie:

Ik zie nergens een haalbaar alternatief (ik versta onder iets haalbaar, iets concreets en binnen een korte termijn). Iedereen op de fiets, in een stad, vegetarisch en zonder andere huidige "luxe" is waarschijnlijk theoretisch haalbaar maar dan zal er eerst nog veel onheil moeten voorgaan.

Moeten we elk gevaar ten alle prijs sowieso bannen? Wat dan met autorijden? Iedereen op de fiets en met het openbaar vervoer  is haalbaarder als het bovenstaande scenario en toch zie ik het niet snel gebeuren, nochtans vallen er nu en in het echt honderden doden elk jaar in ons landje ten gevolge van ons autorijden, te wijten aan ongelukken en vervuiling. Dit is geen theorie maar een realiteit, of niet soms? Daarover zijn de meningen minder scherp. Ach een glaasje, ach mijn auto is gemaakt om snel te rijden, etc.

Er zijn nog veel andere zaken die jaarlijks vele doden veroorzaken en waar we de prijs blijkbaar maar al te graag voor betalen; laksheid op het werk bv. zorgt voor meer doden bij ons als in de scandinavische landen, maar de meerprijs betalen op je eigen werf om een volledige stelling te laten plaatsen of een Pool op een ladder, is meestal een snel gemaakte keuze. Daar kraait al helemaal geen haan naar in dit land, welzijn op het wat?

Een vuurje in de tuin of een houtkachel zit bijna in ons DNA en toch...

etc.

Als het ontbreken van een bewijs voor de big bang uw vertrouwen in de wetenschap onderuithaalt, draag dan steeds als bescherming een paraplu als je buiten gaat, 1 kans op 2 dat de hemel naar beneden valt (of hij valt 1), of hij valt niet 2) ). 1 kans op 2 beschermt die paraplu uw leven!

05/10/2017 - 16:35

Costaccountant,

Ik zal u een andere tijdlijn  voorstellen.

Bij aanvang van de tweede helft van de twintigste eeuw was er tijdens de industriële ontwikkeling één groot probleem: hoe onze energiebevoorrading verzekeren. Ik heb zelf gedurende 32 jaren als ondergronds mijningenieur hiertoe bijgedragen, en ik ben me heel goed bewust van de moeilijkheden en gevaren die hiermee gepaard gaan. Met de opkomst van massale petroleumpruductie was de inheemse kolenindustrie ten dode opgeschreven.. Maar iedereen was zich wel bewust dat deze petroleumreserves eindig zijn. Wat daarna?

De Europese elektriciens zijn dan voorzichtig beginnen experimenteren met de kerncentrales, o.a. in Chooz. Door de veelvuldgie militaire kernproeven waren de gevaren van kernsplitsing eerder gebanaliseerd.. Ondanks deze banalisering werden bij de ontwikkelming van kerncentrales alle mogelijke veiligheidsaspecten in acht genomen.

Daar waar oorspronkelijk gedacht werd dat de kernafval zonder gevaar in de diepzee kon gedumpt worden, is na het verbod hiervan tamelijk snel een aanvang genomen met experimenten in de Boomse kleiformaties in Mol-Dessel. Tot voor kort was er wel een consensus dat deze opslag veilig is op de lange termijn. Wat betekent lange termijn? heeft iemand de illusie te kunnen voorspellen waar de mensheid er binnen tweehonderdduizend jaren zal staan?

Op dit ogenblik is het een feit dat we in België (en in Frankrijk) een groot aandeel van kernenergie in onze elektriciteitsvoorziening hebben. De tegenstanders maken van elk industrieel of mechanisch incident gebruik om te beweren dat de centrales niet veilig zijn. Deze argumenten zijn wel met de haren getrokken en vooral bedoeld als stemmingmakerij. Akkoord dat Electrabel het wat bont heeft gemaakt met hun winsten naar Frankrijk te exporteren, maar de schuld hiervoor lag toch wel bij de Belgen zelf. En de afvalberg is reeds voldoende groot om er een oplossing voor te moeten zoeken. Deze afvalberg vergroten is een probleem van tweede orde.

Bij dit alles heeft het klimaatprobleem geen grote invloed gehad. N.B. Dit onderwerp kan wel eens heropend worden, want er is intussen een einde gekomen aan de temperatuurpauze. Akkoord, het IPCC heeft niet genoeg rekening gehouden met de temperatuurschommelingen over een periode van ongeveer 50 à 60 jaren. En het I¨PCC blijft zweren met zijn ondoorgrondelijke computersimulaties, al zijn de resultaten hiervan zeer uiteenlopend. Ze maken wel een gemiddelde van deze resultaten, maar openlijk hameren ze op de meest extreme en pessimistische uitkomsten. De consensus om beneden de twee graden temperatuursverhoging te blijven is zeer redelijk. Alleen weten  we niet juist welke vermindering in CO2-uitstoot hiermee gepaard moet gaan.

Kan men in Vlaanderen of zelfs in België kernenergie vervangen door groene energie? Laten we ons geen illusies maken: iedereen die een beetje nadenkt weet dat we te laat zullen komen, en ook dat zonnepanelen slechts een minieme bijdrage hiertoe kunnen leveren. Welke oplossingen blijven er over om het licht niet te laten uitgaan? Ofwel nog een tijd verder doen met kernenergie, ofwel massaal overschakelen op gascentrales.

05/10/2017 - 16:55

"Kan men in Vlaanderen of zelfs in België kernenergie vervangen door groene energie? Laten we ons geen illusies maken: iedereen die een beetje nadenkt weet dat we te laat zullen komen, en ook dat zonnepanelen slechts een minieme bijdrage hiertoe kunnen leveren. Welke oplossingen blijven er over om het licht niet te laten uitgaan? Ofwel nog een tijd verder doen met kernenergie, ofwel massaal overschakelen op gascentrales."

​Begrijp ik het nu goed Pierre, dat dit volgens jou de enige keuzemogelijkheid is. Kernenergie of gas ? ?

05/10/2017 - 17:04

Pierre, toch een bedenking: we weten gewoon niet welke technologische doorbraken er nog gaan komen. Bvb. op vlak van zonnepanelen hebben nu de best presterende panelen een rendement van 22%. Er zijn geruchten (en misschien blijft het gewoon daar bij, we weten het gewoon niet) dat op basis van nieuwe technologie rendementen tot 60% kunnen bepaald worden aan een veel goedkopere prijs. En vorig jaar heeft men zonnecellen kunnen maken die zelfs bij regen electriciteit kunnen opwekken.

Kijk naar wifi: als student heb ik nog een andere student experimenten zien doen om over enkele 10-tallen meters draadloos gewoon al een ping te kunnen versturen. Dat was 20 jaar geleden. En kijk nu eens waar we staan.

06/10/2017 - 10:00

Er zijn nieuwe technologieën die zich razendsnel ontwikkelen. Maar hier gaat het over basisinvesteringen van een zeer grote omvang.

Nemen we eerst de zonnepanelen. In de zomer is het probleem nog oplosbaar, mits tre blijven investeren. De middagpiek in stroomverbruik kan dan gemakkelijk worden uitgevlakt. 's Nachts is er al veel minder stroomverbruik. Maar het grootste probleem blijft toch de winterperiode.

Windenergie staat er veel beter voor. Hier zijn de te overbruggen periodes veel korter. Maar het is een illusie te denken dat deze stroom nu reeds niet duurder is dan grijze stroom. Want de windstille periodes moeten overbrugd kunnen  worden, en hiervoor moeten gascentrales in stand-by gehouden worden. Deze kost is niet te onderschatten, en door de opstartperiodes zakt het rendement.. Voor het ogenblik liggen er gascentrales stil, maar uiteindelijk zullen er toch moeten worden bijgebouwd. En deze centrales verbuiken toch wel gas gedurende min of meer lange periodes.

Ik denk ook dat de mentaliteit in België nog niet rijp is voor een veralgemening van windmolens. Er is nog een te grote tegenstand, hetgeen de aflevering van vergunningen wispelturig maakt. Hetzelfde geldt trouwens voor de inplanting van hoogspanningslijnen.

Kernenergie komt niet in aanmerking om de dode ogenblikken van groene stroom in te vullen. Maar er zijn nog voldoende grote verbruikers  die continu stroom afnemen. Hier kernenergie door groene stroom vervangen is nog een graad moeilijker. Het blijft een feit dat het uitfaseren van kernenergie slechts voor een gedeelte door groene stroom zal kunnen worden opgevangen. Voor de rest zal het gas zijn.

We zijn nog lang niet zover dat er overcapaciteit van groene energie ontstaat, die dan zou kunnen worden opgeslagen op de ene of de andere manier. En het is vooral op het vlak van langdurige opslag dat er nog geen duidelijke oplossingen bestaan, en dat de ontwikkeling traag zal verlopen en zeer duur zal zijn.

Alle beetjes helpen. Maar hier is het probleem wel grootschalig.

06/10/2017 - 11:19

Het probleem om volledig over te schakelen naar groene energie is inderdaad grootschalig Pierre, maar dat geldt zeker ook voor kernenergie en voor het blijven opstoken van fossiele brandstoffen. Het is niet omdat we dat nu eenmaal gewoon zijn dat het minder problematisch is.

06/10/2017 - 11:23

Pierre, denk je niet wat te lokaal ? Het is niet omdat het hier niet waait dat het elders niet kan waaien ? Al eens gemerkt hoe vaak onze windmolens stilstaan omdat er lokaal teveel stroom is terwijl er elders misschien een tekort is. Als je Europees denk is er geen tekort in de winter. Alleen moet de wil bestaan binnen Europa en ik vrees dat de EU momenteel niet het juiste instrument is denk maar aan de vluchtelingencrisis , Catalonië etc. Denk je dat de Electrabels van deze wereld hun macht zomaar laten verwateren ? Het probleem is vooral politiek niet zozeer technisch

06/10/2017 - 11:30

Juist omdat het probleem vooral in China zo grootschalig ize zijn daarin niet de enigen. In België is daar natuurlijk geen sprake van, tenzij gans nieuwe technologieën (volgende generaties) zouden ontstaan. Maar die zouden dan vooral in het buitenland moeten ontwikkeld worden. Energie was en blijft het kernvraagstuk van de moderne wereld.

In België is de kernenergie tot nader orde een uitdovende technologie, die de overstap moet vergemakkelijken. Maar zelfs tien of twintig jaren uitstel met sluiting is nog geen garantie op een succesvolle overschakeling naar stockeerbare groene energie.

06/10/2017 - 12:57

@jef-14, zonder voldoende interconnectiecapaciteit moet je lokaal denken. Als eerder aangegeven, wil je gebruik maken van windgebieden elders, dan zal je al snel duizenden km's verderop de windstroom vandaan moeten halen omdat op kleinere afstanden de kans zeer groot is dat het daar ook weinig waait. 

Bij grote afstanden moet je vanwege verliezen in kabels naar zogenaamde high voltage dc (HVDC) verbindingen. Alleen voor België lijkt mij een capaciteit van 5 - 10 GW geen overdreven luxe zou je op een groot aandeel windenergie willen draaien. Als je er dan vanuit gaat dat dit het beste via zeekabels gerealiseerd kan worden en van een te overbruggen afstand van 2000km of een factor 3 van de in 2020 op te leveren NorGer kabel dan kan je grofweg zeggen dat 1,4GW 5 miljard kost en dus 7GW 25 miljard zou kosten. Omdat de capaciteit zelden maximaal benut zal worden en alleen maar dient om de  delta's in stroomopwekking beter te distribueren zal de kostprijs van de windstroom die elders vandaan gehaald moet worden aanzienlijk hoger liggen (transportkosten van kabels exclusief voor windparken bedragen al 1,5 cent per kWh en deze kabels worden veel beter benut en betreft vele kortere afstanden)

Zolang die plannen er niet zijn is de het theoretisch maximaal opgestelde vermogen van windstroom beperkt zolang windparken niet afgesloten worden bij te veel wind (bij niet afsluiten in de situatie dat de stroomproductie de vraag overstijgt, stijgt de netspanning tot het maximum waarna een blackout volgt). Ter onderbouwing, volgens Europese wetgeving moeten net-transportbedrijven  er alles aan doen om duurzame energie voorrang te geven op het net en kan alleen in uitzonderlijke gevallen waarbij de stroomvoorziening in het geding is (dreigende blackout e.d.) een windpark afgesloten worden.

M.a.w., zonder voldoende  interconnectiecapaciteit loop je tegen de grenzen aan van het maximale aandeel aan windenergie en blijf je afhankelijk van conventionele regelbare centrales (kolen, gas, kern) en heb je lokaal met het intermitterende karakter van duurzame stroomopwekking te dealen. 

Edit: aanvulling transportkosten

Wanneer 40 jaar lang 30% van het stroomverbruik in Belgie via de genoemde 7GW HVDC kabels zou lopen en je rekent geen onderhoudskosten en rente dan vertaalt zich dat in een transporttarief van 2,5 cent per kWh. Ik denk dat het reëel is dat in de praktijk die transportkosten boven de 5 cent /kWh zitten reken je onderhoud en rente e.d. mee. Transport zou dan meer kosten dan de productie en dan zijn de kabelverliezen nog niet eens meegerekend. Als ik me niet vergis is dat deserttec verhaal waarbij zonneenergie uit de sahara gehaald zou worden ook afgeketst op hoge transportkosten.

06/10/2017 - 12:59

Marc,

Uiteraard moet er voldoende interconnectiecapaciteit zijn voor windenergie en uiteraard zijn er stevige verliezen bij grote afstanden.

Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere energieopwekkingen: kolen hebben we hier niet bij de hand, gas komt ook niet  omhoog in onze achtertuin maar komt via uitgebreide, omslachtige en dure netwerken soms van een halve wereldbol verder. Ik denk niet dat een pijpleiding voor gas vanuit Siberie minder duur zal zijn dan een stroomkabel.

En waarom zou het dus een probleem zijn om die kabels te voorzien ? Die landen doorkruisende pijpleidingen,die reusachtige varende olietankers en die eindeloze sliert tankwagens op het wegennetwerk waren of zijn toch blijkbaar ook geen probleem ? We hebben er gewoon geen erg in, het lijkt een normale en dus aanvaarde toestand.

06/10/2017 - 13:31

@Charel, kosten gasleidingen zijn aanzienlijk lager per getransporteerde kWh en de verliezen (pompverbruik e.d.) aanzienlijk minder, zie bijvoorbeeld https://nl.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream voor een indruk van de kosten en de capaciteit.

Het is verder technisch ook geen probleem. Financiëel is het wel een probleem want je kan niet ontkennen dat energieprijzen een correlatie hebben met de concurrentiepositie van landen en linksom of rechtsom, iemand moet de prijs betalen en geld is er niet onbeperkt dus je zal altijd slimme keuzes moeten maken wil je verduurzaming van de energievoorziening laten slagen.

Het kan ook maar zo zijn dat power2gas ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Power-to-gas ) in de toekomst interessanter wordt en dan ben je nogal gek om de windstroom tegen hoge transportkosten te importeren terwijl je lokaal de windoverschotten zou kunnen aanwenden om groen gas te synthetiseren t.b.v. gascentrales. Investeringen van 25 miljard zijn dus minder een vanzelfsprekendheid dan je doet voorkomen al is het alleen al vanwege onzekerheden t.a.v. nieuwe technologieën die er voor kunnen zorgen dat investeringen vervroegd afgeschreven moeten worden. 

Daarnaast, vooralsnog staat er veel te weinig aan opgestelde capaciteit aan windmolens die dergelijke hoog capaciteit interconnectiecapaciteit zou rechtvaardigen. Mijn reactie is om te laten zien wat de beperkingen zijn en wat er nodig is wil je een significant hoger aandeel duurzame energie. Dat omdat er soms veel te makkelijk geroepen wordt dat 100% duurzaam goed te doen is.

06/10/2017 - 14:02

Marc, eigenlijk gaat het er niet om wat nu het duurste is: een netwerk voor het transport van fossiel via gas-en oliepijpleidingen, zeetankers, tankwagens,  enz... of het aanleggen van stroomkabels. Daar zouden we ook nog eindeloze discussies met onoverzichtelijke hopen cijfers over kunnen voeren.

Ik twijfel er niet aan dat de transitie van fossiele energie naar groene energie op korte termijn een serieuze investering zal vragen. Ik laat dan nog in het midden welke investeringen er zouden nodig zijn om het fossiele en nucleaire verhaal veilig voort te kunnen zetten.

Hoe dan ook, rendabeler of niet, het is niet uit financiele overwegingen dat die transitie er zal moeten komen en het heeft voor de maatschappij geen zin om dit af te remmen.

Jij schrijft:

"Mijn reactie is om te laten zien wat de beperkingen zijn en wat er nodig is wil je een significant hoger aandeel duurzame energie. Dat omdat er soms veel te makkelijk geroepen wordt dat 100% duurzaam goed te doen is."

Wel ja, ik deel dit standpunt, het is helemaal niet goed te doen, het is moeilijk om allerhande technische redenen maar vooral moeilijk om politieke en commerciele redenen. Het kan dus nog wel een poosje aanslepen, zelfs als morgen alle neuzen miraculeus plots in dezelfde richting zouden wijzen.

Maar het kan dus, daar zijn we het (denk ik toch) over eens.

06/10/2017 - 14:57

Quote:

Maar het kan dus, daar zijn we het (denk ik toch) over eens.

Ja het kan wel maar denk niet dat je 100% moet nastreven vanwege kosten interconnectiecapaciteit en vanwege kosten opslag. Het is is de laatste 10-20% die de kosten exponentiëel doen stijgen en wetende dat CO2 een mondiaal probleem is zijn er altijd locaties waar je met hetzelfde geld veel meer effect kan realiseren. Bovendien, tegen die tijd dat je op 80% zit is het al snel 2040 en is de stand van de techniek een stuk verder en kunnen oplossingsrichtingen daardoor er ook anders uitzien.

Gelukkig stabiliseert die mondiale CO2 uitstoot en zie je dat de grootste uitstoters China en India stapjes zetten in de verduurzaming van energie. De zogenaamde RCP scenario's van het IPCC waarin met klimaatmodellen voor verschillende uitstoot scenario's het effect op temperatuur is doorgerekend zijn dan ineens ook een stuk gunstiger. Het worstcase scenario, RCP 8.5, is het scenario waarbij de CO2 uitstoot nog heel lang toeneemt. Dat scenario is steeds onwaarschijnlijker. RCP 4.5 komt al meer overeen. Als je dan bedenkt dat alle klimaatdoemscenario's die je in het nieuws leest altijd uitgaan van RCP 8.5, kan je stellen dat dat overdreven is. Nog afgezien van alle discussies over betrouwbaarheid van klimaatmodellen (heel ander onderwerp waar ik niet over wil discussieren vanwege een enorme klimaatmoeheid en een allergie voor door emotie gedreven discussies)

Ondanks dat ben ik voorstander van de verduurzaming van de energievoorziening en probeer ik daar zo rationeel mogelijk naar te kijken. 

08/10/2017 - 00:01

Het lijkt me ook een illusie te denken: 'omdat het altijd wel ergens waait' zullen we er wel geraken door al die windstroomparken Europees te verbinden. Begrijp me niet verkeerd: we zullen VEEL windstroom uitwisselen. Die uitwisseling van windstroom is de basisoplossing. Maar zoals altijd: de laatste loodjes wegen het zwaarst. Of zoals Marc schrijft: "Het is de laatste 10-20% die de kosten exponentieel doen stijgen ..." Ik twijfel daar géén seconde aan.

Maar niet getreurd. Voor die laatste loodjes dienen zich andere oplossingen aan:

 1. V2G. Vehicle-to-Grid wordt door de meesten hier nog steeds sterk onderschat. Ik citeer Marc: "EV's e.d. zijn leuk voor het opvangen van dipjes in de opwekking ter ordegrootte van enkele kwartiertjes." In alle ernst: dat lijkt me een gigantische onderschatting. In België rijden 5 785 447  personenwagens rond. Dat is zonder bestelwagens, vrachtwagens of bussen gerekend. Als minder dan 14% van die personenwagens EV's zouden zijn, waarvan om beurt 1/5de aan een bidirectioneel stopcontact van 7,36KW (230V x 32A) zou hangen ... dan leveren die al het equivalent van de grootste spaarbekkencentrale van dit land: Coo. Die kan elke 24u, 1164MW x 5u leveren. 1164MW x 5u / 7,36KW = 790761 auto's. Stel je 's voor dat 100% van onze auto's elektrisch zouden zijn ... Dat zijn 7 Coo's ! Door slechts 7,36kWh uit elke auto te halen. Verlies daarbij nooit uit het oog dat windenergie zich op korte termijn vrij accuraat laat voorspellen. Maar volgens jou is V2G goed voor 'enkele kwartiertjes' ???
 2. Het werd door Marc al aangehaald: synthetisch gas. De CO2 die bij verbranding van synthetisch gas wordt uitgestoten, is IDENTIEK (letterlijk: géén procent méér, géén procent minder, dat is een scheikundige zekerheid) aan de CO2 die nodig was om dat synthetisch gas te produceren. Synthetisch gas is dus ABSOLUUT CO2-NEUTRAAL. In tegenstelling tot houtverbranding heeft het géén voorschot van enkele tientallen jaren nodig (= de tijd dat de boom groeit). Enkele uren/dagen/weken volstaan. Met overtollige windstroom kan je dat synthetisch gas produceren. Dat is GEEN toekomstmuziek. Het bestaat al jaren in Duitsland: "Windgas verfügt als einzige SpeicherOption über die nötige Kapazität, um die deutsche Stromversorgung auch in einem vollständig erneuerbaren Energiesystem bis zu drei Monate aufrechtzuerhalten, selbst wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint." uit https://www.greenpeace-energy.de/fileadmin/docs/broschueren/Windgas-Brosch%C3%BCre_2016_Web-PDF.PDF

Om Marc nog 's te citeren: "De belangrijke tijdlijn in onderhavige casus is 2025, het jaar dat de kerncentrales uit zouden moeten gaan. Het is zo goed als zeker dat er tegen die tijd onvoldoende interconnectiecapaciteit is en je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan stellen dat je niet zonder gascentrales een stabiel net kan krijgen ..."
Absoluut akkoord ! Maar er is dan ook géén sprake van dat we onze gascentrales in 2025 zouden sluiten ! Die gaan na 2025 nog een HEEL EIND MEE op onze transitieroute. Wanneer V2G zich sterk begint te ontwikkelen zal het eerst de resterende kolen-, biomassa- en oude klassieke gascentrales doen sluiten. Nog steeds niet de STEG centrales. Dat zijn immers de meest flexibele (zéér snelle opstart bij een nakend stroomtekort). Dat blijft de ideale back-up. De  s t r a t e g i s c h e  reserve ! De verbranding van aardgas is pakken properder dan de verbranding van biomassa. Geostrategisch zijn we in België bovendien nauwelijks afhankelijk van Russisch gas, vooral van Nederlands en Noors. Maar vooral dus: het gas dat we daarin verbranden hoeft niet eens fossiel te zijn !

Wat valt er dan nog in te brengen tegen gascentrales ??? Maar sommigen zouden nucleaire centrales boven gascentrales verkiezen ??? Hoe zot kan het worden ???

08/10/2017 - 00:21

@CostAccountant, doe de berekening nog eens opnieuw en reken nou eens met accucapaciteit i.p.v. aansluitwaarde en hou rekening met het aandeel dat je zou willen opofferen voor netstabiliteit zonder het risico dat je 's ochtends met een lege accu zit omdat het ff wat minder hard waait.,

08/10/2017 - 05:36

@ Pierre,

Ik citeer je: "De meeste andere rapporten, die van de BBL inbegrepen, steunen te zeer op "wishful thinking". Zo zegt bijvoorbeeld een rapport dat de opslag van elektriciteit geen te groot probleem mag zijn als men gebruik kan maken van alle batterijen van de toekomstige elektrische auto's. Juist alsof deze batterijen op elk moment door groene stroom kunnen opgeladen worden, en dan geduldig afwachten tot op het ogenblik dat het stroomnet hun capaciteit nodig zal hebben. En wanneer mogen die wagens dan wel rijden? Ik begrijp niet dat iemand zulk rapport serieus kan nemen."
Auto's staan 90% van de tijd stil, Pierre ! In een ietwat verdere toekomst zouden alle parkeerplaatsen (openbaar, bedrijven en thuis) kunnen uitgerust zijn met dit: https://www.youtube.com/watch?v=GlrcPrzuPMM De auto zal er zich automatisch boven parkeren. Geen kabels of laadpalen meer nodig. Maar vooral: De GARANTIE dat ALLE geparkeerde auto's gekoppeld zijn met het Grid. 5 785 447 personenwagens x 40kWh van de nieuwe Nissan Leaf = 231 GWh opslag.

Ik citeer je: "Ik volg daarin volledig het rapport van Energyville."
Je kan die KERNENERGIE PROPAGANDA VOD "Energy Transition in Belgium - Choices and Costs", waar ook Marc naar verwijst, toch niet au sérieux nemen ? Terwijl de studie (het woord alleen al is een belediging van je intellect) de PRETENTIE heeft een antwoord te bieden op, ik citeer: "What will the Belgian electricity provision look like in 2020 and 2030, taking into account the most recent expert knowledge of technological options?" :

 1. Rept ze met géén letter over V2G. Noch over V2H. Voor 2020 kan je daar nog inkomen, maar tegen 2030 zal V2G toch op zijn minst uit de startblokken geschoten zijn. De 'studie' houdt wel rekening met 650 à 700000 elektrische auto's tegen 2030 ... die dus alleen maar geladen zullen  worden (4.1.2);
 2. Rept ze met géén letter over de windgas mogelijkheden. Alle gasscenario's die met dat éne nucleair scenario worden vergeleken, zijn bijgevolg uitsluitend fossiel berekend naar CO2-uitstoot;
 3. Vertrekt ze zowel voor scenario 2020 als voor scenario 2030, uit dezelfde uitbreiding van onze interconnectiecapaciteit met 3000MW tegen 2020 (Brabo, Allegro en Nemo). Over de 1000MW versterking met Frankrijk (Avelgem - Avelin), en de 1000MW versterking met Duitsland over Luxemburg (Aubange - Bascharage) die beiden zouden opgeleverd worden vanaf 2021 ... zwijgt men in alle talen. Voor 2020 kan je daar in komen. Maar daarna ?!? in het scenario 2030 ?!? Zie parlementaire vraag Jean-Marc Nollet (Ecolo): https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-b003-871-0009-2014201500625.xml
 4. Op basis van dat ontbrekend V2H/V2G en de ontbrekende 2000MW interconnectiecapaciteit (of 40% van de geplande uitbreiding onder de mat geveegd !), gaat men dan de CO2 uitstoot van onze gascentrales berekenen ... die zonder V2H/V2G én zonder 2000MW extra interconnectie,  uiteraard harder zullen moeten draaien ! Die volstrekte cijfer v e r k r a c h t i n g  gaat men dan nog 's doorrekenen met uitsluitend fossiel gas, want van synthetisch gas hebben die 'experten' nog nooit gehoord ! Zie punt 2. Dat geheel moet dan resulteren in fig. 4-9 volgens dewelke onze CO2-uitstoot met gascentrales zou toenemen van de huidige 15 tot 19 miljoen ton in 2030 ... als we géén beroep meer doen op nucleair;
 5. Vervolgens komt men op pg. 31 nog 's herhalen waar men ons al 50 jaar mee bedriegt: dat de nucleaire optie goedkoper zou zijn. Omdat men al 50 jaar vergeet de ONBETAALBARE VERZEKERINGSPREMIE mee te rekenen https://www.ecobouwers.be/comment/430673#comment-430673 Daarnaast ben ik ten zeerste benieuwd naar de provisies die in dat TIMES rekenmodelletje werden voorzien voor alle opslagkosten van dat nucleair afval;
 6. De conclusie van de studie is bij voorbaat gekend. In tabel 4-1 op pg. 32 vind je de samenvatting ervan: de nucleaire optie is iets goedkoper en stoot bovendien iets minder CO2 uit ... IS DAT VOOR IEMAND EEN VERRASSING ???

BESLUIT: het heeft er alle schijn van dat bij Energyville, of moet ik zeggen: VITO, KUL, IMEC en UHasselt, dezelfde soort charlatans werken als bij de OESO. Want net zoals de OESO: 

 •  publiceert het PROPAGANDA VODDEN;
 •  waarvan het 'wetenschap' gehalte hoogstens een dun laagje chroom is;
 •  die een loopje nemen met de getrouwe weergave van de werkelijkheid;
 •  bijgevolg geen ander doel kunnen hebben dan de manipulatie van de publieke opinie, 

en verkoopt het die propaganda vodden ... als 'studies'. 

08/10/2017 - 06:20

@ Marc, 

Naar accucapaciteit ? Een uur is een uur hé Marc. In vermogen en verbruik. Ik citeer mezelf: "Door slechts 7,36kWh uit elke auto te halen." Was dat onvoldoende duidelijk ?

Een nieuwe Nissan Leaf heeft 40kWh accucapaciteit. Ik tankte uit elke van 790761 nieuwe Nissan Leafs (of geen 14% van huidig personenwagenpark), 7,36kWh (to the Grid). 

 • Het eerste uur 7,36KW x de eerste 158152 aangesloten Nissan Leafs = 1164MW, of het maximaal vermogen van Coo.
 • Het tweede uur 7,36KW x de tweede 158152 aangesloten Nissan Leafs = 1164MW, of het maximaal vermogen van Coo. 
 • Het derde uur 7,36KW x de derde 158152 aangesloten Nissan Leafs = 1164MW, of het maximaal vermogen van Coo. 
 • Het vierde uur 7,36KW x de vierde 158152 aangesloten Nissan Leafs = 1164MW, of het maximaal vermogen van Coo. 
 • Het vijfde uur 7,36KW x de vijfde 158153 aangesloten Nissan Leafs = 1164MW, of het maximaal vermogen van Coo. 

Na 5 uur is Coo 'op' en is het 24 uur wachten. Uit elke 40kWh accu van 790761 Nissan Leafs is 7,36kWh verdwenen. Dat lijkt me voldoende duidelijk naar accucapaciteit, niet ? 7,36kWh is goed voor maximaal 50km rijbereik. Elk uur diende slechts 20% van de Nissan Leafs aan de kabel te hangen. Elke accu is uiteraard softwarematig gestuurd om - in dit voorbeeld - niet meer dan 7,36kWh ter beschikking te stellen voor V2G. Het net tankt uiteraard niet méér dan nodig. Mocht het slechts 1kWh nodig hebben, dan tankt het slechts 1kWh. De auto-bestuurder stelt zijn minimaal gewenste accu inhoud in via een app. Bv. 67%. Of 26,8kWh, goed voor zeker 150km. Alles tussen de 26,8kWh minimaal gewenst en de 40kWh maximaal, is dan V2G. 13,2kWh accucapaciteit beschikbaar x 790761 Nissan Leafs = 10,4GWh V2G BUFFER, met geen 14% van de personenwagens. Met 90% geparkeerd van de 100% = 67,5GWh V2G BUFFER.

Volgens jou is dat goed voor 'enkele kwartiertjes' ? Vanuit WELK scenario berekende je dat, Marc ? 

Laat me de vraag als volgt stellen: hoe  v o l a t i e l  meen je de (scenario 2030) stroomsom (= netbelasting) te zijn van:

 • 7,9GW zonnestroomcapaciteit 
 • PLUS 13GW windstroomcapaciteit
 • PLUS een interconnectie van 8,5GW (3,5GW bestaand + 3GW voor Brabo, Allegro en Nemo + 2GW voor Avelgem-Avelin en Aubange-Bascharage)
 • MIN 90% momentaan stroomverbruik (de overige 10% is de lading van de elektrische auto) ?
 • Zonder de 4,5GW gascentrales, en zonder warmtepompen in rekening te brengen ?

Of is dat niet de wetenschappelijke vraag die ons dient bezig te houden ? Had het VITO die altijd even kwistig ons belastinggeld spendeert, die volatiliteit al berekend ? Een BUFFER hoeft immers niet groter te zijn dan die volatiliteit. Ik mag hopen dat we het daarover eens zijn. 

Jouw 'kwartiertjes' kunnen al snel tientallen dagen zijn ... ZONDER dat een gascentrale (= the ultimate buffer) dient opgestart. DAT is wat de experten-charlatans van het VITO dienen te berekenen. Pas  d a a r n a  mogen ze hun EU/IPCC 'TIMES' rekenmodelletje invullen en de wetenschapper ermee uithangen.

Costaccountant. Schrijft al 16 jaar rekenmodelletjes.

PS: Ik ben ervan overtuigd dat over 10 jaar, de standaard capaciteit van een EV, 60kWh zal bedragen.

08/10/2017 - 09:41

@CostAccountant, vergeet mijn reactie van gisteren, ik was duidelijk niet scherp.

Maar over die enkele kwartiertjes, jaarlijks verbruik in Belgie is ca 80 TWh. Gemiddeld per uur is dat 9,1 GWh. Volgens jouw berekening zou er een buffer van 10.4Gwh zijn mits er 790k aan EV's aan de lader staan en 13,4 kWh beschikbaar is voor het net. Dat zijn 4 kwartiertjes en daarom is V2G alleen geschikt om korte termijn dipjes op te vangen. De besparing zit hem dan in het minder inzetten van snel startende laag renderende gascentrales en het in een gunstiger regiem kunnen draaien van de efficientere gascentrales. Immers, iedere centrale heeft een optimum aan rendement nabij vollast, ga je daar te ver naast zitten dan boet je in aan rendement. Hoe groter aandeel volatiele energiebronnen, hoe vaker centrales bijgestuurd moeten worden en naar mijn mening is V2G ideaal om centrales stabieler te laten draaien door minder bij te regelen of minder centrales in standby te hebben (wel gasverbruik, geen output). Al is het maar omdat V2G instant beschikbaar is en bij een gascentrale er beperkingen zijn in de snelheid waarbij meer of minder vermogen beschikbaar is. Dus ja, ik ben een groot voorstander van V2G maar het is alleen voor korte termijn opslag.

De volatiteit in opbrengsten van windstroom moet je over perioden van weken bekijken en daarom is V2G ongeschikt als buffer voor langere perioden. Daar komen de gascentrales om de hoek kijken of import. Als het in Belgie te weinig waait kan je er van uitgaan dat er geen overtolloge windstroom uit Duitsland en NL beschikbaar is en kan je kolenstroom of atoomstroom importeren.

09/10/2017 - 22:02

Pff, geen gemakkelijke discussie. Nog wat opmerkingen, om de discussie nóg wat moeilijker te maken :-).

 • Meer dan tien jaar vertraging voor bouw Europa's modernste kerncentrale (Finland). Initieel werd de kostprijs van reactor Olkiluoto 3 geraamd op 3,2 miljard euro. In 2012 was het kostenplaatje al opgelopen tot 8,5 miljard euro. Sindsdien heeft Areva geen update meer vrijgegeven.  Een soortgelijke kerncentrale die staatsbedrijf EDF in het Franse Flamanville bouwt zal 10,5 miljard euro kosten. Ook dat project heeft last van vertragingen en overschrijding van de kosten. Voor de voorstanders van kernenergie zijn de nieuwe kerncentrales een belangrijk symbooldossier van de zogenaamde nucleaire renaissance of Europa's terugkeer naar kernenergie na het moratorium sinds de ramp in Tsjernobyl. Maar door de complete ontsporing van de timing en het budget zijn het allesbehalve projecten om mee uit te pakken. Uit De Tijd van 9 okt 2017. Zie https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/Meer-dan-tien-jaar-vertrag...
  • We hebben oude reactoren... zijn die nog veilig?
  • ... en kunnen we ze op tijd vervangen door een nieuwe (lijkt me van niet)
  • ... en blijft dat alles binnen de kosten (lijkt me ook van niet). Het artikel hierboven heeft het dan nog enkel over het 'bouwen'. Maar hoe zit het met het beheer, een mogelijke ramp, het afval,...
 • Het artikel 'Hoe duurzaam is een duurzaam elektriciteitsnet?' (lowtechmagazine) bekijkt enkele mogelijkheden en besluit dat het met de business as usual geen haalbare kaart is (zoals sommigen ook hier hebben nagerekend). Als de vraag zou kunnen worden afgestemd op het wisselende aanbod, wordt het al veel haalbaarder. Maar de 'als' op zich wordt dan weer een moeilijk haalbare kaart :-(.

10/10/2017 - 17:31

Nog een artikel uit De Standaard van vandaag: "Kerncentrales te kwetsbaar voor aanslagen". Merk op: het is een onderzoek in opdracht van Greenpeace.

11/10/2017 - 13:39

Koop rijbewijs, paspoort, IELTS, IDP, TOEFL,Whatsapp

+16465987593 (roberto [dot] corso [at] yahoo [dot] com)

Wij zijn een unieke fabrikant van hoogwaardige 

geregistreerde burgerschapsdocumenten met de beste 

machines en hologrammen die dupliceren als database 

database rijbewijs, paspoorten, biometrische paspoorten, 

verblijfsvergunning, socialezekerheidsnummer SSN, 

geboorte- en huwelijkscertificaten, postzegels, school 

diploma's, IELTS en TOEFL, ESOL, Visa, Business, 

Studenten en toeristen en andere producten voor een 

aantal landen zoals de VS, Canada, Duitsland, Zweden, 

Noorwegen, Denemarken, Oostenrijk, Spanje, Tsjechië, 

Portugal, Litouwen, Rusland, Hongarije, Portugal , 

Spanje, Australië, Cambodja, Kroatië, Afrikaanse Landen, 

Japan, China enzovoort. Wij bieden u ook een dienst om u 

te helpen uw doelen te overschrijden. Wij helpen u bij 

het verkrijgen van echte overheidsuitgaven, controleer en 

beveilig de accounts voor uw nieuwe ID, creditcard, 

busdiensten

Contact ....... (roberto [dot] corso [at] yahoo [dot] com)

(Roberto [dot] corso [at] yahoo [dot] com)

Whatsapp ... +16465987593

Skype....... Roberto.corso10

KIK ... Robertocorso1

We kunnen de volgende producten produceren;

ECHT UK PASSPORT.
REAL CANADIAN PASSPORT.
Echt frans passepartout
REAL AMERICAN PASSPORT.
REAL RUSSIAN PASSPORT.
REAL JAPANESSE PASSPORT.
REAL CHINESE PASSPORT.
REAL AUSTRALIAN PASSPORT
ECHT DUITSE PASSPORT

EN ECHT PASSPORT VOOR LANDEN IN DE EUROPESE UNIE.
REAL DRIVER LICENSE, ID CARDS, GEBOORTE CERTIFICATEN, 

DIPLOMATEN, MARRIGE
CERTIFICATEN EN VISA'S.

GEREGISTREERD EN ONREGISTERD BRITISH PASSPORT.
GEREGISTREERD EN UNCLASSIFIED CANNIC PASSPORT.
GEREGISTREERD EN ONGEREGISTREERDE FRANSE PASSPORT.
GEREGISTREERD EN ONREGISTERD AMERIKAANS PASSPORT.
GEREGISTREERD EN ONREGISTERD RUSSISCH PASSPORT.
GEREGISTREERD EN ONREGISTERD JAPANESSE PASSPORT.
GEREGISTREERD EN ONREGISTERD CHINESSE PASSPORT.
GEREGISTREERD EN ONREGISTERD PASSPORTPASSPORT VOOR LANDEN 

IN HET EUROPESE
UNIE.

Koop geregistreerde en ongeregistreerde Franse 

(Frankrijk) paspoorten,
Koop geregistreerde en niet-geregistreerde Duitse 

(Duitsland) paspoorten,
Koop geregistreerde en niet-geregistreerde Nederlandse 

(Holland / Nederland) paspoorten,
Koop geregistreerde en niet-geregistreerde Israël 

paspoorten,
Koop geregistreerde en ongeregistreerde UK (Verenigd 

Koninkrijk) Paspoorten,
Koop geregistreerde en niet-geregistreerde Spaanse 

(Spanje) paspoorten,
Koop geregistreerde en niet-geregistreerde Mexicaanse 

(Mexico) paspoorten,
Koop geregistreerde en niet-geregistreerde Zuid-

Afrikaanse paspoorten.
Koop geregistreerde en niet-geregistreerde Australische 

rijbewijzen,
Koop geregistreerde en niet-geregistreerde Canadese 

rijbewijzen,
Koop geregistreerde en niet-geregistreerde Franse 

(Frankrijk) rijbewijzen,
Koop geregistreerde en ongeregistreerde nederlandse 

(nederland / nederland) rijbewijzen,
Koop geregistreerde en ongeregistreerde Duitse 

(Duitsland) rijbewijzen,
Koop geregistreerd en ongeregistreerd UK (Verenigd 

Koninkrijk) rijbewijzen,
Koop geregistreerde en niet-geregistreerde diplomatieke 

paspoorten,
Geregistreerde en niet-geregistreerde paspoorten,
Geregistreerde en niet-geregistreerde pas duplicaten,
Geregistreerde en niet-geregistreerde VS (Verenigde 

Staten) Paspoorten te koop,
Geregistreerde en niet-geregistreerde Australische 

paspoorten te koop,
Geregistreerde en niet-geregistreerde Belgische 

paspoorten te koop,
Geregistreerde en niet-geregistreerde Braziliaanse 

(Brazilië) paspoorten te koop,

Wij bieden hoogwaardige vervalsingen voor de volgende 

valuta's.
EUR - Euro
USD - Amerikaanse Dollar
GBP - Brits pond
INR - Indiase Roepie
AUD - Australische Dollar
CAD - Canadese Dollar
AED - Emirati Dirham
ZAR grens
CHF - Zwitserse frank
CNY - Chinese Yuan Renminbi
MYR - Maleisische Ringgit
THB - Thaise Baht

Mijn contacten zijn privé detectives, 

immigratieautoriteiten, consulsen, diplomaten, 

persoonlijke ambtenaren en ervaren deskundigen. Ik heb 

een sterke inzet voor de groei van het personeel op alle 

gebieden van ID, paspoort en andere documenten. Alle 

klanten die het nationaal burgerschapsdocument van alle 

landen hebben, zijn 100% verzekerd en garanderen een 

echte database met geregistreerde documenten van hoge 

kwaliteit. Aarzel niet om ons te informeren over onze 

diensten. Wij hopen oprecht een manier te vinden om met u 

samen te werken. Ons team heeft jarenlange ervaring in 

verschillende agentschappen originele en nep documenten 

die door onze insiders worden geproduceerd.

We hebben een LEGITIME service:
Wij bieden u een dienst die u helpt om uw doelen te 

bereiken, wij kunnen u helpen:
• Eerste echte regering uitgegeven ID-kaart,
• Een nieuw socialezekerheidsnummer SSN (begrijpelijk met 

de SSA)
• Bekijk en bewaar accounts voor het nieuwe personeels 

ID,
• Kredietkaarten
• Verplaats
• Biometrische paspoorten
• Bouw en onderhoud van afvalpapier,
• Coachingdiensten

* Neem contact op met E-mail ................ 
Contact ....... (roberto [dot] corso [at] yahoo [dot] com)

(Roberto [dot] corso [at] yahoo [dot] com)

Whatsapp ... +16465987593

Skype....... Roberto.corso10

KIK ... Robertocorso1

11/10/2017 - 15:08

Vandaag op De Standaard: "De Belgen kunnen vanaf volgende week drie weken lang hun mening geven over het energievraagstuk." Meer info op "Burger krijgt stem in sluiting kerncentrales". Van zodra iemand de link vindt naar deze site: post gerust.

11/10/2017 - 15:13

... en aansluitend bij het voorgaande: "U mag mee beslissen of kerncentrales sluiten. Maar is dat wel zo slim?" (De Morgen). Helaas achter een paywall, dus ik heb enkel de intro kunnen lezen. Het was alvast een bedenking die ik me ook maakte....

11/10/2017 - 16:57

Ook interessant, de positie van de buurlanden t.a.v. de kerncentrales in België:

https://www.nu.nl/binnenland/4956047/waarom-willen-zoveel-mensen-belgisc...

@m2ts, goed verhaal in jouw link naar dat lowtechmagazine artikel (http://www.lowtechmagazine.be/2017/09/hoe-duurzaam-is-een-duurzaam-elekt... )

11/10/2017 - 17:30

Costaccountant,

Ik vrees dat ge te veel redeneert als een boekhouder. Het onderwerp is: kan België in 2025 zonder kernenergie zonder de uitstoot van CO2 te verhogen? In welk jaar kan men rekenen op een klein miljoen elektrische auto's in Belgie¨?

Bekjk eens goed de grafiek van de groene enrergieopwekking in Duitsland, aangebracht door MarcMarc op 04/10/17 om 9.48h. Na 9 dagen goede wind (behalve één dag) volgt er een periode van 13 dagen met praktisch geen wind. Nu zal het toch niet de bedoeling zijn de autoaccu's speciaal op te laden met grijze stroom. Dus zou deze stroom moeten komen van overtollige groene stroom. Dit kan pas wanneer de capaciteitt van groenestroomopwekking groter is dan het normale verbruik. Dit zal in 2025 NOOIT het geval zijn. En zelfs wanneer men een miljoen accu's met grijze stroom zou opladen om 13,2 kWh per batterij beschikbaar te houden,, vertegenwoordigt dit slechts 1,8 maal de capaciteit van Coo.Men kan dus niet zeggen dat dit een voldoende oplossing biedt, zeker niet in het perspectief van een overbrugging van vele dagen.

Het besluit is simpel: een kernuitstap in 2025 zal zonder de minste twijfel aanleiding geven tot een opmerkelijke verhoging van het gasverbruik.

13/10/2017 - 18:49

Ook relatief recent in het nieuws: "Van deze grafiek moet u wakker liggen" (De Standaard). Legt m.i. helder (zonder al te technisch te worden) dat we niet goed bezig zijn. Oa. de uitstap van kernenergie komt aan bod. Het artikel verwijst ook naar my2050.be, een interactieve, educatieve webtool om je eigen scenario te creëren voor een koolstofarme maatschappij in 2050

13/10/2017 - 19:34

@m2ts, ik heb het fimpje bekeken en ben het oneens met de stelling, hoe langer je wacht hoe duurder het wordt. Ik ben van mening dat met de huidige middelen, PV, wind en biomassa, het onmogelijk is om het 2030 doel te halen. Pas wanneer thorium centrales productierijp zijn en/of kernfusie netto energie oplevert tegen acceptabele kosten en/of andere technologische ontwikkelingen power 2 gas betaalbaar maken dan pas kan je stappen zetten. De rest is gerommel in de marge en leuk om de eerste 30% reductie te realiseren.

Verder kan het maar zo zijn dat de klimaatwetenschap in 2030 zo ver is om te erkennen dat de broeikashypothese niet helemaal correct was en dat 75% van de opwarming door klimaatvariabiliteit komt veroorzaakt door zon, oceaanstromen, landgebruik. De druk achter de 1,5 graden doelstelling valt dan weg en de energietransitie wordt dan voornamelijk gedreven door economische parameters. Olie en gaswinning wordt immers steeds duurder. Uiteraard kan ik het helemaal mis hebben maar dan nog verwacht ik dat de verlossing komen op nucleair gebied.

Tot die tijd zit er niks anders op om met lede ogen aan te zien hoe de politieke ambities mislukken, te accepteren dat er geen discussie mogelijk is over de broeikashypothese immers zelfstandig nadenken wordt onmogelijk gemaakt want klimaatontkenner e.d. Er zijn zelfs mensen die wetenschappers willen oplsuiten wanneer ze de wetenschap die van modellen, grote onzekerheden en veel te weinig meetgegevens aan elkaar hangt, ter discussie stellen. Maar goed, klimaatwetenschap boeit me eigenlijk niet meer dus ik heb mij al lang neergelegd bij de energietransitie al is het alleen maar omdat het vanuit technologisch perspectief reuze interessant is.

P.S., voordat ik als ontkenner wordt neergezet, ja, CO2 is een broeikasgas dat zorgt voor een hogere temperatuur (ik hoor daarmee bij de 97% consensus wanneer ik beweer dat tenminste 50% van de opwarming de mens komt). De mate waarin weet niemand, zelfs het IPCC niet. Het enige wat duidelijk is is dat de afgelopen 10 jaar de zogenaamde klimaatgevoeligheid steeds lager is geworden en dat sinds de hiatus die wel of niet een hiatus genoemd mag worden er naarstig op zoek is gegaan naar oorzaken waarom de temperatuur de afgelopen 20 jaar minder hard is gestegen dan verwacht en dat luchttemperaturen geen goede maat zijn om iets over global warming te zeggen. Dus zegt men nu dat het gaat om de warmtecapaciteit van oceanen. Enig probleem, er zijn maar weinig historische temperatuurmetingen op verschillende dieptes om hier met grote zekerheid conclusies aan te binden. 

13/10/2017 - 20:58

Het zou inderdaad perfect kunnen dat er verlossing komt op nucleair gebied. Je zou dat ook kunnen zeggen over kankeronderzoek: dat er mogelijks mijlpalen vooruit worden gezet op gebied van longkanker (waardoor iedere roker zonder problemen kan verderdoen) of huidkanker (zon er maar op los). Maar zelf hanteer ik liever het voorzorgsprincipe. En waar 'roken' en 'zonnen' redelijk persoonsgebonden is, heeft een veranderend klimaat voor iedereen gevolgen...

Dé klimaatwetenschap heeft het niet over dé broeikashypothese. Binnen élk onderzoek zijn er onzekerheden (dat is eigen aan wetenschap). Een interessante blog is klimaatverandering.wordpress.com, bv. een artikel over 'Geen pauze, geen versnelling: de opwarming van de aarde gaat in gestaag tempo door'. Ik vind het blog behoorlijk duidelijk geschreven, maar als het teveel in detail gaat, voel ik me ook wel als een mier die naar een opera kijkt.

Het CO2-verhaal is hetgene wat het meest in de media komt (altijd handig om één zondebok te hebben). Maar zelfs al zou blijken dat CO2 toch niet zo'n grote invloed had, dan nog zijn er grote voordelen, zoals mindere afhankelijkheid van dubieuze regimes, minder luchtvervuiling,... Enfin, een beeld zegt meer dan duizend woorden. Te vergelijken met hoe je vroeger kon denken dat roken wellicht toch niet zo ongezond was. Dat bleek dus wel waar te zijn, maar dan nog, was je gestopt, dan stonk je minder en was je minder geld kwijt :). En ondertussen is bewezen dat je nu ook gezonder bent zonder...

Een concreet voorbeeld is "Klimaatexpert Delbeke: "Het probleem voor Vlaanderen is het transport, het gebruik van het privévoertuig", een artikel dat bijna uitsluitend over 'klimaat' en 'CO2' praat. Maar daarnaast heb je sowieso ook 'luchtvervuiling', 'ongelukken', 'doden', 'verspilling openbare ruimte', 'te weinig bewegen', 'kostprijs', 'files', etc etc.

14/10/2017 - 14:06

MarcMarc

Sinds anderhalf jaar ben ik ook niet meer actief bezig geweest met de klimaatopwarming. Dit onderwerp hoort hier in feite niet thuis, maar toch enkele opmerkingen:

De figuur aangegeven door m2ts, bij wordpress.com. is algemeen gekend. Maar er zijn enkele bijzonderheden die in het rapport van het IPCC niet beproken worden, en waarvoor ze geen andere verklaring hebben dan "interne variabiliteit". Er was een merkelijke temperatuurstijging van 1915 tot 1945, maar de CO2-concentratie vermeerderde niet zeer snel tijdens deze periode. Vervolgens daalde de wereldtemperatuur van 1945 tot 1975, al begon de CO2-concentratie gevoelig te stijgen vanaf 1960. Geen nadere uitleg in het rapport.

De temperatuurstagnatie vanaf 2005 (niet vanaf 1998!) is ten einde gelopen tijdens de zware El Nino van 2016. Om gemiddelden te kunnen maken moet men nu wachten tot het einde van de daaropvolgende El Nina, die een temperatuursverlaging zal meebrengen.

Het IPCC heeft ongelijk met niet in gesprek te gaan met sommige klimaatontkenners. Deze hebben wel argumenten die serieus zijn, en waarop men toch een antwoord mag verwachten. Eén voorbeeld:

Tweederden van het aardoppervlak bestaat uit oceanen. Het is wel bewezen dat de naar beneden weerkaatstse warmtestraling niet diep in het oceaanwater binnendringt, en dat het vootral de directe zonnestralen zijn die het water opwarmen. Maar van de andere kant staat er een argument dat niet voldoende in het daglicht wordt gesteld: Het Noordelijk halfrond bestaat grotendeels uit vasteland. Men kan ervan uitgaan dat de weerkaatste warmtestralen wel invloed uitoefenen op vasteland. Welnu, de opwarming van het Noordelijk halfrond gaat dubbel zo snel als in het Zuidelijk halfrond. Zeestromingen kunnen hier wel een onvoldoend gekende invloed op uitoefenen (langetermijnoscillaties), maar het blijft een feit dat vasteland sneller opwarmt onder een warme dekmantel.

Volgens mij blijft het minst onderbouwde aspect van het IPCC-rapport de redenering waar ze van CO2-contratiegebonden opwarming overstappen naar opwarming die gebonden is aan de totale hoeveelheid C02. Daaruit is afgeleid dat men voor 2050 de CO2-uitstoot drastisch tot bijna nul moet reduceren. Over deze reductie in 2050 bestaat er dan ook onenigheid. Men kan geen enkel klimaatbeleid uitstippelen dat zou vereisen dat de CO2-reductie 95% zou moeten bedragen in 2050. Dit is eenvoudigweg niet doenbaar, en zeer waarschijnlijk ook niet noodzakelijk.

16/10/2017 - 19:37

@pierrechristiaens

Om even in te zoomen op jouw laatste alinea, volgens mij gaan de CO2 scenario's uit van een CO2 gevoeligheid (ECS) van 1,5 tot 4,5 graden en wordt 3 graden als uitgangspunt genomen (het IPCC geeft geen meest waarschijnlijke waarde op in tegenstelling tot eerdere rapporten omdat blijkbaar ook bij het IPCC de onzekerheid over ECS is toegenomen.

Ik zag zojuist een mooi plaatje waar alle studies naar die CO2 gevoeligheid zijn geinventariseerd en je ziet een enorme daling van die CO2 gevoeligheid. Zie http://notrickszone.com/2017/10/16/recent-co2-climate-sensitivity-estima... het 2e plaatje.

Nu neem ik de sceptische site notrickszone niet vaak serieus en net zoals op andere sceptische sites staat er regelmatig onzin maar een inventarisatie van onderzoeken naar CO2 gevoeligheid neem ik ter kennis aan en ga er vanuit dat de inventarisatie klopt. Ik heb niet de kennis om te oordelen welke genoemde onderzoeken je serieus moet nemen of welke niet. Maar de neergaande trend is opvallend maar in lijn met recente onderzoeken waarbij een deel van de opwarming ten gevolge van klimaatvariabiliteit is. 

Pagina's